Now showing items 1-9 of 9

 • Horkovzdušný kotel na dřevní štěpku, množství vzduchu 2Nm3/s, 500°C 

  Ralbovský, Peter
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem horkovzdušného kotle pro spalování dřevní štěpky, pro výrobu technologického vzduchu o teplotě 500 °C a zadaném průtoku 2 Nm3/s. Dále se práce zabývá obecným spalováním a palivovým ...
 • Návrh kotle na spalování slámy, 10t/h,320°C 

  Truhlář, Marek
  Cílem diplomové práce je návrh roštového parního kotle o výkonu 10 t/h pro spalování slámy. Vyrobená pára má parametry 320 °C, 3,2 MPa. Pro dané palivo (obilní sláma) je vypracován stechiometrický výpočet. Následuje výpočet ...
 • Návrh kotle na spalování slámy,sytá pára 143°C 3MW, a pro CZT 6MW 

  Řezníček, Jan
  Obsah práce je zaměřen na návrh teplárenského zdroje ve mnou zvolené lokalitě. Celé zařízení má být navrženo tak, aby byly splněny základní požadavky zadavatele. Primárním cílem práce je variantně navrhnout jeho řešení, ...
 • Návrh parního kotle na odpadní teplo 0,8Nm3/s, 450°C 

  Hatiar, Peter
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu kotle na odpadní teplo. V první části je proveden výpočet stechiometrie, dále byla provedena tepelná bilance kotle. Kotel byl rozdělen na základě tepelného výpočtu do dvou výhřevných ...
 • Návrh tepelného okruhu teplárny s kogenerační jednotkou 1600kWe 

  Buřil, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je navržení tepelného okruhu teplárny, která využívá odpadní teplo z kogenerační jednotky o výkonu 1600 kWe, přičemž elektrický výkon z kogenerační jednotky je zvýšen o elektrickou energii ...
 • Parní kotel 

  Skoupý, Jan
  Tato práce je zaměřena na návrh parního kotle jako doplněk pro kogenerační jednotku bioplynové stanice. Hlavní myšlenkou je využití odpadního tepla spalin na výrobu technologické páry o daných parametrech. Práce zahrnuje ...
 • Parní kotel na odpadní teplo z kogenerační jednotky 

  Vilga, Filip
  Cieľom diplomovej práce bol návrh parného kotla na odpadné teplo spalín z kogeneračnej jednotky bioplynovej stanice pri stanovenom prietoku a teplote spalín z výfuku motora a pre požadovaný tlak pary. Súčasťou práce je ...
 • Projekční návrh ohříváků topné vody pro výměníkovou stanici 200 MW 

  Vašíček, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na projekční návrh ohříváků topné vody pro výměníkovou stanici o celkovém výkonu 200 MW. Cílem práce je koncepční návrh výměníkové stanice, tepelný a hydraulický návrh jednotlivých ohříváků a ...
 • Projekční návrh regeneračního ohříváku napájecí vody teplárny spalující biomasu 

  Hurban, Dominik
  Hlavnou úlohou tejto diplomovej práce je projekčný návrh nízkotlakového regeneračného ohrievača napájacej vody. Bol vykonaný tepelný a hydraulický výpočet tohto zariadenia. Následne je podrobne popísaný spôsob regulácie ...