Now showing items 1-10 of 10

 • Hybridní raketové motory pro přesné provedení vesmírných manévrů 

  Kříž, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je popsat dosavadní znalosti v hybridní propulzi. V práci je uveden vývoj hybridního raketového motoru, včetně jeho přesného popisu. Déle je v práci uvedena konstrukce důležitých částí raketového ...
 • Model komory reaktoru pro mikrovlnný ohřev 

  Kříž, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem vysokofrekvenční komory, která slouží pro vysoušení emulze složené z oleje a vody, kde obsah vody je nad 30% objemu emulze. Vysokofrekvenční komora pracuje na kmitočtu 2,45GHz. Byl sestaven ...
 • Návrh antény pro ULF- Nízkoúrovňová magnetická měření 

  Škoda, Martin
  Předložená práce se zabývá návrhem a studií snímacího prvku (antény) pro účely nízkoúrovňových nízkofrekvenčních měření magnetických polí. Nejprve pojednává o šíření elektromagnetického pole a způsobu šíření elektromagnetické ...
 • Návrh pravidel pro řízení hydroenergetické funkce vodní nádrže 

  Bednář, Martin
  Cílem diplomové práce je vytvořit algoritmus, pomocí kterého bude možno navrhnout pravidla řízení. Pravidla řízení umožní dosáhnout efektivnějšího využití hydroenergetického potenciálu u nádrží s průtočnou MVE. Vlastní ...
 • New Approaches to Implementing the SmartJacket into Industry 4.0 

  Marcoň, Petr; Arm, Jakub; Benešl, Tomáš; Zezulka, František; Diedrich, Christian; Schröder, Tizian; Belyaev, Alexander; Dohnal, Přemysl; Kříž, Tomáš; Bradáč, Zdeněk (MDPI, 2019-04-02)
  The paper discusses the possibilities of incorporating sensors and indicators into the environment of an Industry 4.0 digital factory. The concept of Industry 4.0 (I4.0) is characterized via a brief description of the RAMI ...
 • Nové typy a principy optimalizace digitálního zpracování obrazů v EIT 

  Kříž, Tomáš
  Tato dizertační práce se zabývá vytvořením nového algoritmu pro rekonstrukci impedančních obrazů v pozorovaných objektech. Nový algoritmus odstraňuje nedostatky s prostorovým rozlišením u předchozích metod rekonstrukce. ...
 • Polyfunkční bytový dům Kasalova pila 

  Kříž, Tomáš
  Projekt řeší novostavbu polyfunkčního bytového domu v Humpolci. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a suterén. V prvním nadzemním podlaží je navržena prodejna potravin. V druhém až čtvrtém nadzemním podlaží se nacházejí byty. ...
 • Přepočet kotle při dílčím výkonu 

  Kříž, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá výpočtem parního kotle. Na začátku práce jsou provedeny stechiometrické výpočty.V druhé kapitole je provedena tepelná bilance kotle. V třetí a čtvrté kapitole jsou určeny rozměry ohniště a stanovena ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím v Humpolci 

  Kříž, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu s kadeřnictvím, určeného pro čtyřčlennou rodinu. Dům je situován na území kraje Vysočina v obci Humpolec, katastrální území Humpolec. Objekt je navržen ...
 • Webové aplikace s ohledem na přístupnost 

  Kříž, Tomáš
  Komplexnost diplomové práce spočívá v podání teoretických základů, kterým se věnují kapitoly 1 až 3. V těchto kapitolách jsou vysvětleny pojmy přístupný web, handicapovaný uživatel a jejich souvislosti. Zmíněny jsou hlavní ...