Now showing items 1-8 of 8

 • Možnosti využití lehkého kameniva z pěnového skla pojeného cementem 

  Jahn, Jeroným
  V rámci teoretické části bakalářské práce je řešena problematika využití lehkého kameniva z pěnového skla. Součástí práce je popis výroby, suroviny pro výrobu a především vlastnosti kameniva. Práce se zabývá možnostmi ...
 • Optimalizace složení betonů mikropříměsemi. 

  Juříková, Denisa
  Cílem této práce je shrnutí poznatků vztahující se k využívání jemnozrnných příměsí v cementových kompozitech. Využitím těchto příměsí je možno dosáhnout extrémních vlastností, především vysokých pevností a trvanlivosti ...
 • Současný vývoj UHPC betonů a ověření vybraných vlastností 

  Panenková, Monika
  Bakalářská práce se zabývá současným vývojem a výzkumem v oblasti ultra vysokohodnotných betonů – UHPC. Teoretická část práce se soustředí na složení a vlastnosti UHPC v porovnání s betony běžných pevností. Popisuje zásady ...
 • Studium vlivu složení a vstupních surovin na hodnoty modulů pružnosti betonů 

  Šafrata, Pavel
  Kromě pevnosti v tlaku betonu se v současnosti významně projevuje při statických výpočtech i modul pružnosti. U subtilních skeletových konstrukcí může díky nedostatečnému modulu pružnosti docházet k nepřípustným průhybům. ...
 • Studium vysokopevnostních betonů s ohledem na současný vývoj a využití ve stavebnictví 

  Vobinušková, Kristýna
  Bakalářská práce popisuje současný stav poznání výzkumu a vývoje v oblasti vysokopevnostních betonů - HSC. V teoretické části je popsána historie vývoje HSC a jejich základní vlastnosti. Dále jsou zde popsány jednotlivé ...
 • Studium závislostí složení betonů na hodnoty modulů pružnosti 

  Křížová, Klára
  Modul pružnosti je jednou ze základních charakteristik betonu definující jeho pružné deformace a hraje významnou roli při statickém návrhu konstrukcí. Vlivem současných trendů technologie betonu, nabízející širokou variabilitu ...
 • Vliv okolních podmínek na modul pružnosti betonu 

  Peřina, Tomáš
  Stále více se modul pružnosti betonu se dostává do popředí zájmu. V minulosti byl do jisté míry opomíjen a nebyl na něj brán dostatečný zřetel. Teoretická část bakalářské práce má popsat jaké faktory ovlivňující zejména ...
 • Vliv vysokých teplot na vlastnosti betonu 

  Klobása, Jan
  Cílem této bakalářské práce je studium problematiky chování betonu při zatížení vysokými teplotami. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky o změnách, které probíhají v betonu, který je vystaven vysokému teplotnímu ...