Now showing items 1-20 of 40

 • Elektrické indukční pece ve slévárnách 

  Bruštík, Josef
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření odborné rešerše na téma Elektrické indukční pece ve slévárnách a seznámit se blíže s touto problematikou. Stručně bylo popsáno rozdělení pecí, způsoby tavení na jednotlivých typech ...
 • Grafitické litiny a vliv hořčíku na jejich strukturu a vlastnosti 

  Nekuda, Pavel
  Práce pojednává o druzích grafitických litin a jejich metalurgickém zpracování hořčíkem. V praktické části je proveden experiment, při němž jsou odlity vzorky grafitické litiny s různým množstvím použitého modifikátoru, u ...
 • Historie výroby oceli 

  Pešek, Jakub
  Cílem této práce je vystihnout historický vývoj technologie zpracování ţeleza a oceli od úplného počátku aţ do přibliţně 60. let minulého století. Obeznámit čtenáře se základními surovinami, které jsou potřebné pro výrobu ...
 • Historie výroby oceli 

  Houzar, David
  Bakalářská práce je odbornou rešerší, popisující historii výroby oceli se zaměřením na období od 50. let 20. století po současnost. Stručně byla popsána dávná historie výroby železa a oceli. Dále se práce zabývá rozdělením, ...
 • Historie výroby slitin železa na Českomoravské vysočině 

  Kolníková, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá historií výroby oceli se zaměřením na region Českomoravské vysočiny v období 14. – 19. století. V úvodu práce je uveden přehled chemických a fyzikálních reakcí probíhajících při výrobě oceli. ...
 • Legované litiny a jejich uplatnění v praxi 

  Mokrý, Jan
  Práce pojednává o legovaných litinách, které se podstatně lépe odlévají než legované oceli hlavně díky nižší teplotě tavení. Píše se zde o vlivu jednotlivých prvků na vlastnosti litin, které tuhnou stabilně nebo metastabilně ...
 • Litina s vermikulárním grafitem 

  Švábenský, Petr
  Tato rešeršní práce má za cíl shrnout dosud známé vlastnosti a způsoby výroby litiny s vermikulárním grafitem. V první části je popsána struktura, chemické složení, vlastnosti, způsoby využití. Druhá část je zaměřena na ...
 • Měření teploty pyrometry 

  Holík, Denis
  Práce se zabývá rešerší a rozborem informací o principech fungování pyrometrů. Rozebrána je jak komplexní problematika jednotlivých druhů pyrometrů a možnost jejich praktického využití, tak základní chyby bezkontaktního ...
 • Moderní trendy výroby odlitků ze slitin hliníku 

  Kovář, Jan
  Tato bakalářská práce je rešerší popisující nové metody výroby odlitků ze slitin hliníku, které jsou vyvíjeny především pro potřeby automobilového a leteckého průmyslu. Popisovanými metodami jsou semi-solid casting a ...
 • Návrh výroby odlitků potrubí ze slitin Al metodou sklopného lití 

  Spáčil, Ivo
  Popis teoretických faktorů pro odlévání do kovových forem. Ukázalo se, že pro tenkostěnné odlitky je nejvhodnější metodou sklopné lití. Sklopné lití potlačuje turbulenci taveniny a dosahuje usměrněného tuhnutí. Pro experiment ...
 • Nožířské oceli a jejich složení a vlastnosti 

  Lenghardová, Monika
  Tato práce je zaměřena na popis vhodných ocelí pro výrobu čepelí z hlediska jejich chemického složení, struktury, vlastností a tepelného zpracování. Praktická část se zaměřuje na posuzování konkrétních vybraných nástrojových ...
 • Odlitky z hořčíkových slitin a jejich použití 

  Škriečková, Natália
  Táto bakalárska práca je zameraná na zhrnutie poznatkov o horčíku a horčíkových zliatinách a ich použití v rôznych odvetviach. V úvodnej časti sú vyzdvihnuté prospešné vlastnosti tohto kovu, jeho zliatin a spôsoby výroby. ...
 • Optimalizace metalurgických postupů ve slévárně hliníkových slitin 

  Halaška, Jan
  Diplomová práce se zabývá vlivem přípravy a metalurgického zpracování taveniny na mechanické vlastnosti a strukturu hliníkových slitin typu Al-Si. Experimentální část proběhla ve firmě MSR Engines s.r.o. V této části je ...
 • Použití exotermických nálitků u odlitků ze slitin hliníku 

  Jakubec, Petr
  Tato práce se zabývá vlivem exotermických obkladů nálitků na dobu tuhnutí hliníkových slitin. Práce je rozdělena do pěti částí. V první kapitole popisuje tuhnutí slévárenských slitin. Ve druhé kapitole se zabývá navrhováním ...
 • Problematika odplynění menších množství taveniny u slitin hliníku 

  Spáčil, Ivo
  Tavenina o hmotnosti 40 kg byla odplyněna dvěma metodami: Ponoření odplyňovací tablety do taveniny ponorným zvonem a probublávání argonu trubicí s porézní zátkou. V průběhu experimentu byly použity i tablety pro řízené ...
 • Problematika vodíkové porezity u odlitků ze slitin hliníku 

  Kazdera, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření rešerše, týkající se vodíkové porezity u odlitků z hliníkových slitin. Nejprve je vysvětlen vznik plynových dutin v čistém hliníku a v jeho slitinách a vliv plynových dutin ...
 • Progresivní antikorozní kovové materiály 

  Bombera, Mojmír
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou korozivzdorných ocelí. V úvodu popisuje historii oceli a jeden z největších problémů oceli, korozi. V následující části je uveden přehled základních typů korozivzdorných ocelí, ...
 • Provozní kontrola kvality litinových odlitků ve slévárně 

  Krvač, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi litiny s lupínkovým grafitem a litiny s kuličkovým grafitem. Teoretická část byla zaměřena na poznatky, které se týkaly chemického složení, mechanických vlastností a sledování ...
 • Řízené naplynění taveniny a jeho vliv na vlastnosti a strukturu odlitků ze slitin hliníku 

  Jagošová, Adriana
  První kapitola diplomové práce se věnuje výskytu plynů v hliníkové tavenině, jaké jsou jejich zdroje, jaká je rozpustnost vodíku v Al tavenině a vzniku plynových dutin. Druhá kapitola rozděluje vady způsobené či spojené s ...
 • Řízení kvality odlitků ze slitin hliníku odlévaných gravitačně do kovových forem 

  Koplík, Jiří
  Práce je zaměřena na komplexní technologickou přípravu výroby odlitku SUPPORT T160 pro konkrétního zákazníka. Přípravu, konstrukci a výrobu kovové formy, experimentální zkoušky odlévání ve slévárně, měření a kontrolu ...