Now showing items 1-16 of 16

 • Historie výroby oceli 

  Pešek, Jakub
  Cílem této práce je vystihnout historický vývoj technologie zpracování ţeleza a oceli od úplného počátku aţ do přibliţně 60. let minulého století. Obeznámit čtenáře se základními surovinami, které jsou potřebné pro výrobu ...
 • Legované litiny a jejich uplatnění v praxi 

  Mokrý, Jan
  Práce pojednává o legovaných litinách, které se podstatně lépe odlévají než legované oceli hlavně díky nižší teplotě tavení. Píše se zde o vlivu jednotlivých prvků na vlastnosti litin, které tuhnou stabilně nebo metastabilně ...
 • Litina s vermikulárním grafitem 

  Švábenský, Petr
  Tato rešeršní práce má za cíl shrnout dosud známé vlastnosti a způsoby výroby litiny s vermikulárním grafitem. V první části je popsána struktura, chemické složení, vlastnosti, způsoby využití. Druhá část je zaměřena na ...
 • Návrh výroby odlitků potrubí ze slitin Al metodou sklopného lití 

  Spáčil, Ivo
  Popis teoretických faktorů pro odlévání do kovových forem. Ukázalo se, že pro tenkostěnné odlitky je nejvhodnější metodou sklopné lití. Sklopné lití potlačuje turbulenci taveniny a dosahuje usměrněného tuhnutí. Pro experiment ...
 • Použití exotermických nálitků u odlitků ze slitin hliníku 

  Jakubec, Petr
  Tato práce se zabývá vlivem exotermických obkladů nálitků na dobu tuhnutí hliníkových slitin. Práce je rozdělena do pěti částí. V první kapitole popisuje tuhnutí slévárenských slitin. Ve druhé kapitole se zabývá navrhováním ...
 • Provozní kontrola kvality litinových odlitků ve slévárně 

  Krvač, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi litiny s lupínkovým grafitem a litiny s kuličkovým grafitem. Teoretická část byla zaměřena na poznatky, které se týkaly chemického složení, mechanických vlastností a sledování ...
 • Řízení kvality odlitků ze slitin hliníku odlévaných gravitačně do kovových forem 

  Koplík, Jiří
  Práce je zaměřena na komplexní technologickou přípravu výroby odlitku SUPPORT T160 pro konkrétního zákazníka. Přípravu, konstrukci a výrobu kovové formy, experimentální zkoušky odlévání ve slévárně, měření a kontrolu ...
 • Spektrometrické analytické metody pro analýzy kovových materiálů a problematika měření obsahu uhlíku v grafitických litinách 

  Osička, Ondřej
  Konkurenceschopná metalurgická výroba je téměř nemožná bez znalostí chemického složení jak již vyráběné, tak i dohotovené tavby, případně z ní vyhotoveného výrobku. S čím dál více rostoucími požadavky zákazníků na kvalitu ...
 • Tepelné zpracování slévárenských slitin hliníku 

  Holátko, Petr
  Bakalářská práce se zabývá popisem tepelných zpracování slévárenských slitin hliníku a je především zaměřena na nejčastější tepelná zpracování, tím je vytvrzování. V první části práce jsou popsány vlastnosti hliníku, jeho ...
 • Vlastnosti formovacích směsí ze směsných bentonitů po opakovaném použití 

  Virgl, Vítězslav
  Vysoká jakost formy je základní požadavek pro výrobu kvalitního odlitku. V současnosti se k nárokům na formovací materiál přidává přísný požadavek ekologů. Vhodnou variantou, která splňuje obojí, jsou bentonitové formy. ...
 • Vliv očkování a rychlosti ochlazování na hodnotu DAS u slévárenských slitin hliníku 

  Dočekal, Václav
  Bakalářská práce se zabývá vlivem očkování a rychlosti ochlazování na hodnotu DAS. Je tedy především zaměřena na vlivu očkování a na vzniku dendritů u slévárenských slitiny hliníku. V druhé části práce je popsán experiment. ...
 • Vysokoteplotní koroze litin s kuličkovým grafitem typu SiMo 

  Viskupič, Adam
  Při použití odlitků za teploty vyšší jak 500 °C, zejména při cyklickém tepelném namáhaní, dochází k porušení a degradaci struktury. Pro tyto účely, je vyvinuta litina s vyšším obsahem Si a Mo. Práce se zabývá litinou SiMo ...
 • Výroba a použití odlitků z vysokolegovaných ocelí 

  Koláček, David
  Tato práce shrnuje poznatky o materiálové problematice korozivzdorných ocelí na odlitky. V úvodu jsou rozebrány příčiny vzniku koroze, její vlil na kovový materiál a je zde vysvětlen samotný vznik korozivzdornosti. Následně ...
 • Výroba a vlastnosti otěruvzdorných chromových litin 

  Klemsa, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vlastností, možnostmi ovlivňování vlastností, výrobou a použitím vysokolegovaných chromových litin. Pro lepší pochopení tohoto úzce speciálního tématu je jistá pozornost věnována i ...
 • Výroba odlitků ze slitin železných a neželezných kovů odstředivým litím 

  Virgl, Vítězslav
  Cílem práce je podat ucelený výklad o slévárenské technologii odstředivého lití. Popisuje proces a jeho parametry, síly působící na roztavený kov, základní principy a metody. Zmíněny jsou i typy používaných forem. Důraz ...
 • Výroba pískových forem a jader pro odlévání 

  Katrňák, Jiří
  Bakalářská práce popisuje jednotlivé metody výroby pískových forem a jader ve slévárenství a základní pojmy spojené s touto problematikou. Vzhledem k velkému množství způsobů výroby jsou popsány metody základní a dnes ...