Now showing items 1-20 of 75

 • Algoritmy pro operativní plánování výroby 

  Kršák, Pavol
  Bakalárska práca sa zaoberá riešením problematiky operatívneho plánovania výroby. Úče- lom práce je prezentovať problematiku operatívneho plánovania výroby a následný ná- vrh a realizácia plánovacích algoritmov v jazyku ...
 • Analogový indikátor pro průmyslovou automatizaci 

  Zach, Roman
  Tato práce ukazuje návrh a konstrukci analogového indikátoru pro průmyslovou automatizaci. Hardwarová část popisuje zapojení jednotlivých bloků analogového indikátoru pro průmyslovou automatizaci. V hardwarové části je ...
 • Analogový indikátor s mikrokontrolérem 

  Fiala, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou měření napětí. V práci jsou stručně popsány základní typy analogových měřicích přístrojů a jejich principy. V sekci věnující se číslicovým měřicím přístrojům jsou především blíže ...
 • Automatické generování PLC programu pomocí TIA Portal Openness 

  Janeček, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým generováním PLC programu s vizualizací pro model "Kuličky" pomoci TIA Portal Openness. Pro tento účel byla napsána desktopová aplikace TIAOpennessGenerator" v programovacím ...
 • Automatické generování PLC programů pro modely jeřábů pomocí TIA Portal Openness 

  Slanina, Václav
  Tato práce se zabývá TIA Portal Openness, jeho možnostmi z hlediska automatizace generování programů pro PLC, kompilace programu a správy jednotlivých zařízení. Zaměří se na jeho základní vlastnosti, jako konfigurace ...
 • CCD detekce stavu patních měřičů s RF komunikací 

  Petřek, Miroslav
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat zařízení schopné snímat a bezdrátově přenášet stavy neboli naměřené hodnoty patních měřičů. V práci jsou nejprve stručně popsány základní typy patních měřičů a jejich možnosti ...
 • Diagnostika komunikačního protokolu ARION 

  Kaczmarczyk, Václav
  Hlavím cílem této práce je tvorba diagnostického software pro analýzu komunikace protokolem ARION. Software má umět zaznamenávat a uchovávat data, která mohou být později podrobena detailní analýze. Software má rovněž ...
 • Elektronická informační tabule LCD 

  Bureš, Michal
  Tato diplomová práce ve svém začátku pojednává o průzkumu existujících řešení elektronických informačních LCD systémů. Účelem tohoto průzkumu je nabytí inspirace, co je uživatelům těmito profesionálními systémy nabízeno, ...
 • Elektronická informační tabule s Raspberry PI 

  Sadel, Juraj
  Bakalárska práca sa zaoberá prieskumom internetu s cieľom získať potrebné informácie pre kompletný návrh a realizáciu jak hardvérovej tak softvérovej časti systému elektronickej informačnej tabule. Prieskum internetu spočíva ...
 • Garážový řídicí systém se vzdáleným dohledem 

  Urban, Jakub
  Tato bakalářská práce se věnuje garážovému řídicímu systému se vzdáleným dohledem. První část je teoretická, věnuje se automatizačním prvkům garáže. V další části se věnuji výběru vhodné platformy a způsoby programování. ...
 • Grafický zobrazovač LCD 

  Kulka, Branislav
  Bakalárska práca "Grafický zobrazovač LCD" sa zaoberá návrhom zobrazovacej jednotky LCD pre zobrazovanie priemyselných dat, ktorá je vybavená rozhraním RS232/RS485 a sadou digitálnych vstupov a výstupov. Zariadenie je ...
 • GSM monitorovací systém pro staré lidi 

  Ďurík, Maroš
  Táto práca pojednáva o návrhu zariadenia, ktoré má slúžiť na monitorovanie starých ľudí. Jej výsledný produkt má zaistiť ochranu zdravia a včasne upozorniť na krízovú situáciu a zároveň nemá byť pre staršieho človeka na ...
 • Hardware a software inteligentního spotřebiče 

  Blaha, Vít
  V poslední době roste zájem o tzv. inteligentní spotřebiče, které umožní reagovat pomocí redukce či odložení své spotřeby na aktuální situaci v distribuční síti. Pro distributora energie činnost takových spotřebičů přináší ...
 • A Heuristic Algorithm to Compute Multimodal Criterial Function Weights for Demand Management in Residential Areas 

  Kaczmarczyk, Václav; Fiedler, Petr; Bradáč, Zdeněk (MDPI, 2017-07-20)
  We present the conceptual design of a collective control scheme for appliances within a smart home. Based on the relevant energy acquisition procedures, three appliance groups are defined, modeled, and completed with an ...
 • Informační systém pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu 

  Bobák, Petr
  Cílem bakalářské práce je vytvořit základ informačního systému pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu, který má být součástí uceleného monitorovacího systému jako celého řetězce od snímače až po předmětný informační ...
 • Inovace laboratorní úlohy - "Tanky" 

  Škapa, Antonín
  Tato práce se zabývá inovací laboratorní úlohy „Tanky“. Dále jsou zde rozebrány programovací jazyky pro PLC, zejména SCL.
 • Inovace laboratorní úlohy - "Tanky" 

  Škapa, Antonín
  Tato práce se zabývá inovací laboratorní úlohy „Tanky“. Jsou zde popsány nejpoužívanější senzory a aktuátory, včetně možností jejich připojení k PLC. Je rozebrána a pospána problematika normy ANSI/ISA S88 BATCH a ANSI/ISA ...
 • Inovace laboratorní úlohy - model "Kmeny" 

  Žatečka, František
  Tato bakalářská se zabývá hardwarovou a softwarovou inovací modelu “Kmeny” pro předmět programovatelné automaty, teorií PLC a jeho programovacích jazyků a návrhem schématu zapojení modelu. Dále součástí práce je vytvoření ...
 • Inteligentní zahrada 

  Dvořák, Jakub
  Hlavním cílem této práce je vytvořít za pomoci Raspberry Pi inteligentní zahrádku. První část je věnováná pojmu inteligentní dům. V druhé části jsou popsány použité HW prvky. Další část je věnována SW vybavení mikropočítače ...
 • Kombinovaná V/V karta s rozhraním Ethernet 

  Maslák, Petr
  Diplomová práce se zpočátku zabývá hardwarovým návrhem kombinované karty s modulem Rabbit3200 vybaveným rozhraním ethernet. Softwarová část byla vytvářena v programovacích jazycích assembler, C a C\#. Na závěr byla karta ...