Now showing items 1-20 of 45

 • Algoritmy pro operativní plánování výroby 

  Kršák, Pavol
  Bakalárska práca sa zaoberá riešením problematiky operatívneho plánovania výroby. Úče- lom práce je prezentovať problematiku operatívneho plánovania výroby a následný ná- vrh a realizácia plánovacích algoritmov v jazyku ...
 • Analogový indikátor pro průmyslovou automatizaci 

  Zach, Roman
  Tato práce ukazuje návrh a konstrukci analogového indikátoru pro průmyslovou automatizaci. Hardwarová část popisuje zapojení jednotlivých bloků analogového indikátoru pro průmyslovou automatizaci. V hardwarové části je ...
 • Analogový indikátor s mikrokontrolérem 

  Fiala, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou měření napětí. V práci jsou stručně popsány základní typy analogových měřicích přístrojů a jejich principy. V sekci věnující se číslicovým měřicím přístrojům jsou především blíže ...
 • Automatické generování PLC programů pro modely jeřábů pomocí TIA Portal Openness 

  Slanina, Václav
  Tato práce se zabývá TIA Portal Openness, jeho možnostmi z hlediska automatizace generování programů pro PLC, kompilace programu a správy jednotlivých zařízení. Zaměří se na jeho základní vlastnosti, jako konfigurace ...
 • CCD detekce stavu patních měřičů s RF komunikací 

  Petřek, Miroslav
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat zařízení schopné snímat a bezdrátově přenášet stavy neboli naměřené hodnoty patních měřičů. V práci jsou nejprve stručně popsány základní typy patních měřičů a jejich možnosti ...
 • Garážový řídicí systém se vzdáleným dohledem 

  Urban, Jakub
  Tato bakalářská práce se věnuje garážovému řídicímu systému se vzdáleným dohledem. První část je teoretická, věnuje se automatizačním prvkům garáže. V další části se věnuji výběru vhodné platformy a způsoby programování. ...
 • Grafický zobrazovač LCD 

  Kulka, Branislav
  Bakalárska práca "Grafický zobrazovač LCD" sa zaoberá návrhom zobrazovacej jednotky LCD pre zobrazovanie priemyselných dat, ktorá je vybavená rozhraním RS232/RS485 a sadou digitálnych vstupov a výstupov. Zariadenie je ...
 • GSM monitorovací systém pro staré lidi 

  Ďurík, Maroš
  Táto práca pojednáva o návrhu zariadenia, ktoré má slúžiť na monitorovanie starých ľudí. Jej výsledný produkt má zaistiť ochranu zdravia a včasne upozorniť na krízovú situáciu a zároveň nemá byť pre staršieho človeka na ...
 • A Heuristic Algorithm to Compute Multimodal Criterial Function Weights for Demand Management in Residential Areas 

  Kaczmarczyk, Václav; Fiedler, Petr; Bradáč, Zdeněk (MDPI, 2017-07-20)
  We present the conceptual design of a collective control scheme for appliances within a smart home. Based on the relevant energy acquisition procedures, three appliance groups are defined, modeled, and completed with an ...
 • Implementace vizualizačního standardu do prostředí Zenon 

  Krásenský, Jan
  Veřejná část této práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti průmyslové vizualizace od definic základních pojmů, až po konkrétnější popis typů a možností současné vizualizace. Praktická část se zabývá návrhem a sestavením ...
 • Informační systém pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu 

  Bobák, Petr
  Cílem bakalářské práce je vytvořit základ informačního systému pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu, který má být součástí uceleného monitorovacího systému jako celého řetězce od snímače až po předmětný informační ...
 • Inovace laboratorní úlohy - "Tanky" 

  Škapa, Antonín
  Tato práce se zabývá inovací laboratorní úlohy „Tanky“. Jsou zde popsány nejpoužívanější senzory a aktuátory, včetně možností jejich připojení k PLC. Je rozebrána a pospána problematika normy ANSI/ISA S88 BATCH a ANSI/ISA ...
 • Inovace laboratorní úlohy - model "Kmeny" 

  Žatečka, František
  Tato bakalářská se zabývá hardwarovou a softwarovou inovací modelu “Kmeny” pro předmět programovatelné automaty, teorií PLC a jeho programovacích jazyků a návrhem schématu zapojení modelu. Dále součástí práce je vytvoření ...
 • Inteligentní zahrada 

  Dvořák, Jakub
  Hlavním cílem této práce je vytvořít za pomoci Raspberry Pi inteligentní zahrádku. První část je věnováná pojmu inteligentní dům. V druhé části jsou popsány použité HW prvky. Další část je věnována SW vybavení mikropočítače ...
 • Kombinovaná V/V karta s rozhraním Ethernet 

  Maslák, Petr
  Diplomová práce se zpočátku zabývá hardwarovým návrhem kombinované karty s modulem Rabbit3200 vybaveným rozhraním ethernet. Softwarová část byla vytvářena v programovacích jazycích assembler, C a C\#. Na závěr byla karta ...
 • Kompilátor zdrojového kódu pro PLC SIMATIC 

  Kubát, Zdeněk
  Tato diplomová práce popisuje nezávislý kompilátor pro aplikace STEP 7 a WinCC V7.0 společnosti SIEMENS. Kompilátor zpracovává zdrojový soubor generovaný ze STEP 7 a následně ukládá zpracovaná data do mezisouboru typu .xls. ...
 • Laboratorní model stroje pro výrobu plošných spojů 

  Posekaný, Jan
  Výroba plošných spojů pomocí tříosé CNC frézky je vhodná především pro malosériovou výrobu. Frézka je tvořena třemi osami, které jsou ovládány krokovými motory. Řízení zajišťuje PC s připojenou řídící elektronikou komunikující ...
 • Meteostanice s rozhraním Ethernet 

  Mišík, Štefan
  Táto práca sa zaoberá realizáciou meteostanice s webovým serverom postavenej na hardvérovej platforme s mikrokontrolérom STM32F417 a ethernetovým rozhraním.
 • Model třídicí linky v systému Tecnomatix Process Simulate 

  Prokop, Michal
  V této diplomová práci se zabývám vytvořením virtuálního modelu třídící linky v prostředí Tecnomatix Process Simulate. V diplomové práci zejména popisuji mimo robotické operace jako jsou: řízení dopravního pásu, generování ...
 • Model větrného tunelu s univerzálními vstupy a výstupy 

  Holčík, Martin
  Cílem práce je navrhnout a realizovat model větrného tunelu. Model je možné ovládat různými standardizovanými rozsahy signálů a to jak v analogové podobě, tak i v digitální. Model se skládá ze dvou ventilátorů – ventilátoru ...