Now showing items 1-20 of 33

 • Automatizované měření infračervených čidel pro sanitární techniku 

  Ambrož, Jaromír
  Tato práce se zabývá možnostmi řešení automatizovaného měření infračervených senzorů pro sanitární elektroniku. Realizované pracoviště je plně automatické a veškerá data jsou párována a vyhodnocována ERP systémem.
 • Behaviorálně modelované spínané zdroje 

  Mrkos, Pavel
  Předkládaná práce se zabývá problematikou behaviorálního modelování spínaných zdrojů a tvorbou metodiky optimalizace modelů spínaných zdrojů. Na jejím základě tvorbou kompletních modelů nejnovějších spínaných zdrojů od ...
 • Bezdrátový systém měření teploty 

  Synek, Ladislav
  Podle zadání byl vytvořen bezdrátový systém měření teplot tvořený několika bezdrátovými moduly (čidly) IQRF firmy Microrisc, která jsou napojena přes ovládací panel senzorické sítě na PC. Napojení čidel k PC zajišťuje ...
 • Charakterizace Kódu pro Automatické Generování Uživatelského Rozhraní 

  Kadlec, Jaroslav
  Práce představuje nový přístup v automatizovaném vytváření uživatelských rozhraní. Na základě taxonomie pro charakterizaci dat byla vyvinuta nová taxonomie pro charakterizaci kódu. Tato taxonomie označuje významné vlastnosti ...
 • Design of pressure sensor based on optical fiber Bragg grating lateral deformation 

  Urban, František; Kadlec, Jaroslav; Vlach, Radek; Kuchta, Radek (MDPI, 2010-12-08)
  This paper describes steps involved in the design and realization of a new type of pressure sensor based on the optical fiber Bragg grating. A traditional pressure sensor has very limited usage in heavy industrial environments, ...
 • Elektronický informační štítek 

  Šafář, Viktor
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem elektronického informačního štítku, jehož základem je maticový LED displej. V teoretické části jsou probrány použitá rozhraní a periferie mikrokontroléru a PC a diskutuje se nad ...
 • Elektronický záznam jízd pomocí GPS 

  Kokeš, Ondřej
  Systém provádějící elektronický záznam jízd s využitím GPS umožní jednoduše sledovat provoz vozidla. Během užívání vozidla jsou informace shromažďovány a ukládány do paměťového modulu, odkud je potom generována samotná ...
 • GPS sledovací systém pro automobil 

  Talanda, Oldřich
  Tato práce pojednává o jednom z možných způsobů zabezpečení automobilu a také nabízí možnost snadného zjištění polohy automobilu kdekoliv na území České republiky. Cílem práce je navrhnout a prakticky zrealizovat zařízení, ...
 • Implementace rozhraní IO-Link do snímačů tlaku 

  Pešl, Jiří
  Tato práce se zabývá nejprve problematikou měření fyzikálních veličin. Jsou zde popsány snímače v obecné rovině a požadavky na snímače, které přináší poslední trendy v oboru automatizace. Práce se zvláště zabývá snímači ...
 • Inteligentní monitorovací zařízení 

  Nosek, Zdeněk
  Předkládaná diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zabezpečovacího zařízení pro vozidla. Toto zařízení je schopno určit svoji polohu, zjistit narušení hlídaného prostoru a předat tyto informace vzdálenému nadřazené ...
 • Internetové rozhraní pro vykreslování výsledků simulací elektronických schémat 

  Šafář, Viktor
  Webové rozhraní pro vykreslování výsledků simulací elektronických schémat poskytuje studentům i jiným používat snadno přístupnou webovou aplikaci, která je schopna posloužit jako základní zobrazovací modul při simulování ...
 • Internetové uživatelské rozhraní pro tvorbu elektronických schémat 

  Popelka, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o tvorbě editoru elektrických schémat pracujícím pod webovým rozhranním. Editor generuje textový zápis schématu, tzv. netlist kompatibilní s prostředím Spice. Program je vytvořen v programovacím ...
 • Konstrukce bezdrátového zabezpečovacího systému 

  Brudný, Tomáš
  Cílem této práce byl návrh takového zabezpečovacího zařízení, který se skládá z části čidel a části centrální jednotky. Centrální jednotka komunikuje s autorizovanými senzory bezdrátově na základě VF modulu IQRF firmy ...
 • Konstrukční vlastnosti ultralehkých betonů a jeho optimální využití v konstrukcích 

  Kadlec, Jaroslav
  Disertační práce se zabývá návrhem tří variant ultralehkých betonů (ULC) a jejich základními fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Ultralehké betony dosahují objemové hmotnosti ve vysušeném stavu od 900 do 1200 kg/m3 a je ...
 • Lokalizátor s ovládáním přes GSM rozhraní 

  Pristach, Marián
  Diplomová práca rieši návrh zariadenia na lokalizáciu polohy mobilných prostriedkov pomocou družíc GPS. Získané súradnice sú posielané cez GSM sieť užívateľovi na mobilný telefón vo forme SMS správ alebo sú ukladané na ...
 • Modul pro řízení stejnosměrných motorů 

  Duz, Aleksei
  Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením řídicí jednotky pro řízení stejnosměrných motorů. Práce okrajově popisuje princip, na kterém je založen DC motor, způsob jeho řízení a možnosti získaní aktuální informaci o poloze. ...
 • Precizní regulovatelný zdroj 

  Pawlas, Andrzej
  Tato bakalářská práce se zabývá navržením precizního spínaného zdroje. Tento spínaný zdroj pracuje s maximální střídou 99 %. Vstupní napětí je 12 V a výstupní je možno nastavit v rozsahu 1,2 V - 11,9 V. Proudově je možno ...
 • Program pro ověření a kontrolu dokumentů s příponou pdf 

  Sohr, Martin
  Program prochází text v pdf souboru a zjišťuje informace o textu a o vlastnostech kontrolovaného souboru podle zadaných parametru. Program dokáže z matadat souboru načíst uvedené informace o autoru, titulek, obsah, klíčové ...
 • Program pro testování rychlosti šifrovacích algoritmů 

  Volf, Lukáš
  Program pro testování rychlosti šifrovacích algoritmů je projekt, jehož cílem je vytvoření programu, jenž bude testovat specifické vlastnosti jednotlivých šifrovacích protokolů a výsledky testování bude ukládat pro pozdější ...
 • Převodníková karta pro přesné řízení laserové diody 

  Čožík, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem převodníkové karty pro přesné řízení laserové diody. Nejprve je popsán princip samotné laserové diody, fotodiody a princip funkce snímače s optickým vláknem. Dále se práce zabývá popisem ...