Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza elektromagnetické vlny na rozhraní heterogenního prostředí 

  Kadlec, Radim
  Práce se zabývá analýzou řešení poměrů na rozhraní vrstev s různými elektromagnetickými vlastnostmi s využitím důsledného teoretického odvození analytických vztahů. Problém řeší i pro vícenásobná rozhraní se zahrnutím ...
 • Demonstrační panel domácí inteligentní elektroinstalace 

  Pospíšil, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením inteligentní instalace v budovách při využití centralizovaného systému iNELS. Popisuje jednotlivé prvky tohoto systému, jako jsou centrální jednotka, napájení a oddělovače. V další ...
 • An Experiment to Prove the Effect of Low-Level Magnetic Fields Resulting from Ionospheric Changes on Humans 

  Hanzelka, Michael; Dan, Jiří; Holcner, Vladan; Dohnal, Přemysl; Kadlec, Radim (De Gruyter, 2017-02-27)
  The investigation presented in the paper was performed in the laboratories of the Department of Theoretical and Experimental Electrical Engineering, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of ...
 • Generátor napěťových impulsů vysoké úrovně 

  Marek, Leoš
  Tato práce se zabývá problematikou generování napěťových impulsů vysoké úrovně. V rámci práce jsou nejprve popsány tvary jednotlivých impulsů, dále je znázorněno blokové schéma generátoru napěťových impulsů a v teoretickém ...
 • Inovace laboratorní úlohy: Revize instalace a zařízení 

  Klement, Petr
  Bakalářská práce se zabývá inovací laboratorní úlohy, jménem Revize instalace a zařízení. Cílem je sestrojit zařízení, pomocí kterého bude možné simulovat chyby při revizním měření na spotřebiči. Úloha bude rozšířena o ...
 • Inteligentní instalace v domácnosti s využitím nezávislých zdrojů 

  Doktor, Viktor
  Výstupom našej práce je kompletný návrh elektroinštalácie budovy, návrh fotovoltaickej elektrárne a technická správa. V prvej časti práce nájdeme teoretické poznatky týkajúce sa návrhu elektroinštalácie rodinného domu, ...
 • Měření relaxací gelových struktur technikami magnetické rezonance 

  Jehličková, Lenka
  Cílem bakalářské práce je změření relaxací gelových struktur technikami magnetické rezonance. V první části je podrobně popsána teorie potřebná k následnému měření. Je zde vysvětlen základní fyzikální princip NMR, zavedeny ...
 • Návrh měřicí sítě 

  Krajčír, Róbert
  Práca sa zaoberá riešením prenosu nameraných dát zo senzorov umiestnených na pulznom výkonovom generátore na veľkú vzdialenosť v silne zarušenom prostredí. Cieľom je vytvoriť rýchlu sieť so spoľahlivým prenosom. V práci ...
 • Návrh optických rezonátorů 

  Hubík, Daniel
  Bakalářská práce se věnuje analýze přerušených prstencových rezonátorů v THz oblastech. Simulace byly provedeny metodou konečných prvků a metodou konečných diferencí v časové oblasti. Nejprve byl vytvořen rezonátor pracující ...
 • Návrh rozváděčového systému 

  Róža, Štefan
  Práca popisuje postup návrhu rozvodne nízkeho napätia (nn) vychádzajúceho zo zadanej schémy zapojenia. V prvej časti návrhu rozvodne nn sa práca zaoberá úpravou zadanej schémy zapojenia a jej analýzou potrebnou pre ...
 • Návrh rozvodny nízkého napětí 

  Halbich, Adam
  Cílem práce bylo navrhnout prvky rozvodny nízkého napětí včetně jednotlivých rozváděčů. Základ tvoří schéma, které není provedené podle českých norem. Bezpečnost návrhu je zajištěna výpočtem reakcí na poruchové stavy. ...
 • Návrh sítě nízkého napětí administrativní budovy 

  Nestrojil, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem sítě nízkého napětí v administrativní budově. Na začátku práce je uvedena teoretická část daných témat, které potřebujeme k vytvoření návrhu sítě v zadané budově. V této teoretické části jsou ...
 • Numerické modelování zdrojů světla 

  Pavelka, Adam
  Diplomová práce se zabývá fotometrickými veličinami, používanými ve světelné technice. Jsou zde popsány metody pro modelování osvětlovacích soustav, jejich výhody, nevýhody a možnosti použití. Dále se práce zabývá modelováním ...
 • Optimální návrh nízkofrekvenčních sítí 

  Balák, Dušan
  Tato práce se zabývá návrhem a optimalizací sítí nízkého napětí v administrativní budově. Práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje hlediska, na základě kterých postupujeme ...
 • A Sensor System for Detecting and Localizing Partial Discharges in Power Transformers with Improved Immunity to Interferences 

  Drexler, Petr; Čáp, Martin; Fiala, Pavel; Steinbauer, Miloslav; Kadlec, Radim; Kaška, Miloš; Kočiš, Lubomír (MDPI, 2019-02-22)
  The paper reports on the solution, principles, and application results related to a system for diagnosing main transformers in power plants via the radiofrequency method. The subject of the diagnostics is the occurrence ...
 • Ukázkový panel funkce detektoru oblouku 

  Pala, Lukáš
  V úvodu práce jsou probrány vzniky výbojů v sítích nn, následované zhodnocením výsledků ověřovacích měření s přístrojem AFDD. Pro potřeby panelu je vyvinut generátor sériového oblouku s důrazem na snadnou manipulaci a ...