Now showing items 1-18 of 18

 • Analýza působení větru na stavební konstrukci 

  Tačner, Jan
  Diplomová práce se zabývá statickou a dynamickou analýzou chování štíhlé mostní konstrukce. V programovém systému ANSYS 14.5 byl vytvořen výpočtový model konstrukce lávky. Byla provedena statická a modální analýza, na ...
 • Analýza působení větru na štíhlé stavební konstrukce 

  Tomeček, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou působení větru na vysoké štíhlé stavební konstrukce. Jsou v ní vysvětleny důležité poznatky z teorie proudění a porovnává jednotlivé modely turbulentního proudění s ohledem na vztah ...
 • Analýza svarů s využitím metody konečných prvků 

  Štěrba, Martin
  Práce se zabývá numerickou analýzou svařovaných hliníkových konstrukcí. U těchto konstrukcí dochází v důsledku svařování k výraznému poklesu mechanických vlastností v místě svaru a tepelně ovlivněné oblasti. V rámci práce ...
 • Inverse Identification of the Material Parameters of a Nonlinear Concrete Constitutive Model Based on the Triaxial Compression Strength Testing 

  Král, Petr; Hradil, Petr; Kala, Jiří (Gruppo Italiano Frattura, 2017-01-01)
  The aim of this paper is to perform the inverse identification of the material parameters of a nonlinear constitutive model intended for the modeling of concrete which is known as the Karagozian & Case Concrete model. At ...
 • Nelineární analýza železobetonových konstrukcí 

  Kopřiva, Josef
  Cílem je vytvořit výpočtový konečně prvkový model dodatečně předepnuté lávky pro pěší a pro cyklisty pomocí programu ANSYS. Provést nelineární analýzu konstrukce a provést srovnání s normovými hodnotami.
 • Optimization-Based Inverse Identification of the Parameters of a Concrete Cap Material Model 

  Král, Petr; Hokeš, Filip; Hušek, Martin; Kala, Jiří; Hradil, Petr (IOP Publishing, 2017-06-12)
  Issues concerning the advanced numerical analysis of concrete building structures in sophisticated computing systems currently require the involvement of nonlinear mechanics tools. The efforts to design safer, more durable ...
 • Podrobná analýza složitých konstrukčních detailů 

  Hokeš, Filip
  Hlavním cílem práce je nalezení a popsání závislosti mezi únosností čepového spoje a velikostí vrtání otvoru pro čep. Stanovení této závislosti je provedeno podle normy ČSN EN 1993-1-8, teoretického řešení a nakonec pomocí ...
 • Posouzení mostní konstrukce na účinky dynamického zatížení 

  Součková, Markéta
  Diplomová práce se věnuje statické a dynamické analýze ocelové obloukové lávky pro pěší. V programu ANSYS 12.1 byl vytvořen výpočtový model konstrukce a následně na něj byla provedena statická a modální analýza. Na základě ...
 • Stanovení požární odolnosti konstrukcí 

  Jindra, Daniel
  Je preštudovaná možnosť modelovania nelineárneho chovania betónu pri bežných izbových a zvýšených teplotách pri požiari v prostredí programu ANSYS. Je zohľadnená zmena materiálových vlastností pri teplotnom zaťažení. ...
 • Statická a dynamická analýza předpjaté mostní konstrukce 

  Hokeš, Filip
  Hlavním cílem práce je provedení statické a dynamické analýzy předpjaté mostní konstrukce ve výpočtovém systému ANSYS. Pro analýzu byla vybrána lávka pro pěší přes Svratku v Brně. Ve vztahu k tomuto tématu se v práci nejprve ...
 • Statická analýza lávky pro pěší 

  Holada, Jiří
  Práce se zabývá statickou analýzou a sestavením výpočtového modelu visutého mostu pro pěší a cyklisty přes řeku Sázavu v obci Zbořený Kostelec. Model je vytvořen podle skutečné podoby stavby. Délka lávky je 135 m a šířka ...
 • Statická analýza mostní konstrukce: Černý most v Hodoníně 

  Okánik, Michal
  Diplomová práce se zabývá statickou analýzou Černého mostu ve městě Hodonín. Je zde popsána tvorba výpočtového modelu v systému ANSYS dle stávající projektové dokumentace, následně aplikace zatížení a okrajových podmínek ...
 • Statické a dynamické posouzení konstrukce vyhlídkové věže 

  Valíček, Jan
  Tato práce se zabývá statickou a dynamickou analýzou vyhlídkové věže. Jedná se o dřevěnou rozhledu v obci Bohdaneč. Pro dynamickou analýzu byl vytvořen podrobný výpočtový model v programu ANSYS. Statická analýza byla ...
 • Steel Fibre Reinforced Concrete Simulation with the SPH Method 

  Hušek, Martin; Kala, Jiří; Král, Petr; Hokeš, Filip (IOP Publishing, 2017-06-12)
  Steel fibre reinforced concrete (SFRC) is very popular in many branches of civil engineering. Thanks to its increased ductility, it is able to resist various types of loading. When designing a structure, the mechanical ...
 • Využití optimalizačních algoritmů při návrhování konstrukcí 

  Fedorik, Filip
  Využití optimalizačních algoritmů představuje v dnešní době významnou součást při návrzích v mnoha ekonomických a průmyslových odvětvích. Vývoj výkonných výpočetních nástrojů umožňuje aplikaci náročných matematických postupů ...
 • Výpočty zatížení stavebních konstrukcí větrem 

  Ptáček, Václav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na výpočet zatížení větrem s ohledem na dynamické účinky, které vyvozuje vítr na štíhlých konstrukcích. Tyto výpočty jsou prováděny na konstrukci komínu pro proměnné rychlosti větru. ...
 • Zatížení větrem lehké mostní konstrukce 

  Hrubý, Pavel
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na obtékání lehké lávky pro pěší vzdušným proudem. Zvláštní pozornost je věnována ztrátám aerodynamické stability. Práce začíná teoretickým popisem zkoumaných jevů. Další část se ...
 • Zatížení větrem na chladící věž 

  Ehrlich, Tomáš
  Práce se zabývá studiem proudění vzduchu a stanovením účinků na tenkostěnný plášť chladící věže. Jsou prezentovány dva výpočetní modely pro mechaniku tekutin – osamělá chladící věž a skupina čtyř chladících věží. Součástí ...