Now showing items 1-20 of 39

 • AKTUALIZACE DTMM S VYUŽITÍM MOBILNÍHO SKENOVACÍHO SYSTÉMU 

  Cimpl, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou reambulace Digitální technické mapy města. Konkrétně především reambulací s využitím dat získaných mobilním skenovacím systémem a porovnáním s reambulací prováděnou bez využití ...
 • Digitální model reliéfu v areálu Admas 

  Kroupa, Ondřej
  Cílem této práce je naskenování části areálu výzkumného centra AdMaS s využitím pozemního laserového skeneru, ze získaných dat vyhotovit 3D model terénu a porovnat výškovou přesnost s klasickým terestrickým zaměřením. Práce ...
 • Dokumentace části hradu Rokštejn pomocí laserového skenování 

  Schwarz, Jakub
  Cieľom tejto práce je zameranie časti hradu Rokštejn pomocou laserového skenovania. Namerané dáta sú následne spracované v programe SCENE, určená je presnosť registrácie a transformácie skenov. Následným krokom v tejto ...
 • Dokumentace části hradu Rokštejn pomocí laserového skenování 

  Vitula, Marek
  Cílem této práce je naskenovat část hradu Rokštejn s použitím pozemního laserového skeneru a z takto získaných dat vyhotovit 3D model. Model je vyhotoven postupem, kdy je z naskenovaného mračna bodů vytvořen polygonová síť ...
 • Dokumentace mostu pomocí pozemního skenování 

  Ferencová, Anna
  Cieľom bakalárskej práce je naskenovanie mostnej konštrukcie pomocou pozemného skeneru, ktorá je súčasťou areálu stavebnej fakulty VUT v Brne. Obsahom práce je teoretický základ a následné praktické spracovanie nameraných ...
 • Extrakce krajinných prvků z dat dálkového průzkumu 

  Ferencz, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá klasifikačními metodami pro automatickou detekci různých krajinných prvků z kombinace snímků vysokého rozlišení a LiDAR dat. Hlavním cílem je představit další možnou metodu zpracování pro ...
 • Extrakce krajinných prvků z dat dálkového průzkumu 

  Martinová, Olga
  V této práci je popsán postup pro automatickou detekci krajinných prvků z dat pořízených bezkontaktními dálkovými metodami. Tato interpretace dat byla provedena v softwaru eCognition Developer prostřednictvím procesu ...
 • Informační systém pro správu objektu 

  Jelínek, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je vyhotovení informačního systému zámku Valeč. V první části je popsána daná lokalita. Druhá část se zabývá úpravou obdržených dat. V třetí části je popsána tvorba databáze a její naplnění daty. ...
 • Monitoring pohybů skalních bloků 

  Nezvalová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá sledováním posunů skalních bloků nad propadáním potoka Bílá voda v blízkosti obce Holštejn v oblasti Moravského krasu. Práce navazuje na výsledky získané v letech 2004-2011. Cílem práce je zaměření ...
 • Obnova katastrálního operátu novým mapováním s digitálním zpracováním náčrtů v terénu 

  Hanák, Marek
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s problematikou tvorby náčrtů při obnově katastrálního operátu novým mapováním v terénu na tabletu. Data v terénu byla zpracována pomocí programu MapOO, který byl v době mapování ve ...
 • Porovnání metod generace navazujících bodů v aerotriangulaci 

  Hromková, Zuzana
  Předmětem této bakalářské práce je porovnání metod generace navazovacích bodů v aerotriangulaci v programu Photomod 4.3 od ruské společnosti Racurs. Součástí práce je detailní popis inicializace projektu, následné provedení ...
 • Prezentace GIS pro výuku v terénu 

  Ráczová, Gabriela
  Náplní této diplomové práce je vytvoření prezentace geografického informačního systému (GIS) lokality Jedovnice. Prezentace GIS Jedovnice bude sloužit pro potřeby výuky v terénu druhého a třetího ročníku oboru Geodézie a ...
 • Reambulace a doměření účelové mapy povrchové situace (ÚMPS) 

  Penk, David
  Cílem bakalářské práce je reambulace účelové mapy povrchové situace východních Čech v části obce Chvojenec. Reambulace je prováděna pomocí mobilního mapovacího systému, přičemž tato bakalářská práce se zaměřuje především ...
 • Reambulace účelové mapy povrchové situace s využitím mobilního mapovacího systému 

  Mrůzek, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce byla reambulace Digitální technické mapy východních Čech v obci Chvojenec, konkrétně aktualizace účelové mapy povrchové situace pomocí dat z mobilního mapovacího systému a následné porovnání s ...
 • Sběr dat pro tvorbu DMT 

  Kobližek, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce byl sběr dat pro tvorbu digitálního modelu terénu v západní části údolí Kombutského potoka mezi obcemi Kotvrdovice a Jedovnice. Byla vybudována síť pomocných měřických bodů, ze kterých bylo ...
 • Sběr dat pro tvorbu DMT 

  Ondráček, Daniel
  Tato práce se zabývá sběrem dat pro tvorbu digitálního modelu terénu. Zadané území bylo zaměřeno ve spolupráci se studentem Tomášem Kobližkem. Měřickou síť tvořily pomocné měřické body, které byly zaměřeny technologií GNSS. ...
 • Stanovení pohybů skalních bloků 

  Smolinka, Martin
  Předmětem diplomové práce je sledování posunů skalních bloků a balvanů nad propadáním potoka Bílá voda v blízkosti obce Holštejn v oblasti Moravského krasu. Cílem práce je zaměření etapy č. 21 a etapy č. 22 v roce 2017. ...
 • Tvorba 3D modelu budovy s využitím laserového skenování 

  Sabo, Stanislav
  Cílem této práce je naskenování části interiéru a exteriéru budovy FEKT-u s využitím skeneru FARO Focus3D X 130 a vytvoření 3D modelu v systému WGS 84. Dále je vyhotovena rešerše metod, stavu a využití této technologie a ...
 • Tvorba 3D modelu hradu Kumburk 

  Andrle, Jan
  Předmětem této diplomové práce je tvorba dokumentace zříceniny hradu Kumburk formou digitálního 3D modelu fotogrammetrickou metodou s využitím optické korelace. Textová část práce popisuje způsob budování bodového pole, ...
 • Tvorba 3D modelu kostela v Unkovicích 

  Pospíšilová, Iveta
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu 3D modelu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Unkovicích. Předpokládá se, že výsledný digitální model bude v budoucnu využit k prezentaci budovy kostela. 3D model je zpracován na základě ...