Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza vzájemného vztahu dvou metod terénního měření infiltrace vody do půdy 

  Larišová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá teoretickým popisem infiltračního procesu a terénním měřením infiltrace v katastrálním území Bohaté Málkovice. Výzkumné práce na experimentální ploše probíhaly v roce 2011 na Haplic Chernozem/FAO, ...
 • Dopad netradičních technologií zpracování půdy na kvalitu půdy 

  Suchá, Kateřina
  Zemědělská půda je zpracovávána různými způsoby, které mají vliv na její vlastnosti. Rozeznáváme dva typy technologií zpracování půdy. Těmi jsou konvenční (klasické) zpracování půdy, kdy se používá orba a minimalizační, u ...
 • Hodnocení kvality/zdraví půdy v blízkosti obce Bohaté Málkovice 

  Suchá, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality/zdraví půdy v blízkosti obce Bohaté Málkovice a sledováním změn fyzikálních a chemických vlastností půdy v průběhu let. V teoretické části jsou popsány vybrané fyzikální, chemické ...
 • Infiltrace - elementární hydrologický proces 

  Salač, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením infiltrace vody do půdy v zájmové lokalitě obce Šakvice. Měření probíhaly ve dnech 13.5.2009 a 10.9.2009 na půdě zpracované klasickým způsobem, tj. s orbou. Pro měření se použily ...
 • Kapková závlaha pěstebních ploch zeleniny 

  Baroš, Dominik
  Úkolem této bakalářské práce je zpracovat rešerši v oblasti závlahových systémů menších zemědělských ploch, výčet jejich jednotlivých druhů, závlahových systému a jejich použití. Cílem praktické části je všechny tyto ...
 • Kvalita zemědělské půdy v ČR a v Evropě - vývoj, současnost a budoucnost 

  Drlíková, Barbora
  Bakalářská práce dokumentuje vývoj zemědělské půdy v ČR i Evropě. Dále poukazuje na současný stav kvality zemědělské půdy, na kterou mají nepříznivý vliv hlavně degradační procesy. Ty jsou v práci postupně popsány. Součástí ...
 • Měření infiltrace v terénu pomocí MiniDiskového infiltrometru 

  Vláčilíková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá měřením infiltrace MiniDiskovou metodou a jejím vyhodnocením, ale i rozborem neporušeného půdního vzorku, pomocí kterého se dá posoudit kvalita půdy. Měření probíhalo ve dnech 30.4.2019, 4.5.2019, ...
 • Návrh protierozních opatření v malém povodí 

  Prchlíková, Simona
  Cílem bakalářské práce byl návrh protierozní ochrany ve vybraném povodí. Pomocí nástrojů ArcGis byl vytvořen digitální model terénu. Výpočtem v programu ArcGis byl stanoven průměrný roční erozní smyv. Posouzení bylo vyjádřeno ...
 • Návrh protierozních opatření v malém povodí 

  Kravčenko, Matěj
  Předmětem práce je návrh protierozních opatření v malém povodí. Pro tento účel byla vybrána lokalita obce Letonice v Jihomoravském kraji. V práci je uvedena teorie vodní eroze, teorie návrhu protierozního opatření a ...
 • Ochrana půdy - právní řád ČR a EU 

  Gavlasová, Iva
  Bakalářské práce postihuje a dokumentuje základní degradační procesy v půdě zemědělské a lesní, které patří k přírodnímu bohatství naší země. Dále poukazuje na legislativní předpisy související s ochranou půd v ČR i EU a ...
 • Pedotransferové funkce pro odhad vlhkostních retenčních křivek středně těžkých půd jižní Moravy 

  Gavlasová, Iva
  Mezi nejdůležitější vlastnosti každé půdy patří její hydrofyzikální vlastnosti, ke kterým patří retenční čára. Retenční čára vyjadřuje vztah mezi vlhkostí a tlakovou výškou. Její průběh ovlivňuje řada faktorů, jako jsou ...
 • Posouzení kvality půdy zpracované klasickým způsobem ve vybrané lokalitě v Olomouckém kraji 

  Drlíková, Barbora
  Diplomová práce dokumentuje problematiku kvality půdy, která se posuzuje na základě fyzikálních, chemických nebo biologických indikátorů kvality půdy. V práci jsou popsány jednotlivé indikátory, metodika jejich stanovení ...
 • Použití programu Rosetta k odhadu retenčních čar půdní vlhkosti z experimentální plochy Bohaté Málkovice 

  Čermák, Petr
  K nejdůležitějším vlastnostem půdy patří její hydraulické charakteristiky, tj. retenční čára půdní vlhkosti a hydraulická vodivost. Hydraulická vodivost půdy charakterizuje schopnost půdy vést vodu. Retenční čára vyjadřuje ...
 • Stanovení hydraulických charakteristik půdy ve vybrané lokalitě 

  Stoklásková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá přímým a nepřímým stanovením hydraulických charakteristik půdy, tj. retenční čára a hydraulická vodivost, v lokalitě Bohaté Málkovice. Pro laboratorní stanovení vlhkostní retenční křivky půdy se ...
 • Stanovení hydraulických charakteristik půdy ve vybraném zájmovém území 

  Salač, Jan
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku měření a vyhodnocení hydraulických charakteristik půdy. V literární rešerši jsou rozebrány definice hydraulické vodivosti a retenční čáry půdní vlhkosti, jejich měření v laboratorních ...
 • Studie závlahového systému vinic u obce Chorvátsky Grob 

  Jarová, Nicole
  Bakalárska práca je zameraná na návrh kvapkovej závlahy vo vybranej lokalite vinohradu v obci Chorvátsky Grob. Štúdiou sa zameriavame na význam a členenie závlah v danej lokalite. V prvej časti bakalárskej práce popisujeme ...
 • Studie závlahového systému vinic u oce Přítluky 

  Burda, Zdeněk
  Tato bakalářská práce na téma Studie závlahového systému vinic u obce Přítluky je zaměřena v první části na historický vývoj závlah, popis vybraných druhů závlahy. Podrobněji se zaměřuji na mikrozávlahy, které mají mnoho ...
 • Účinky hospodaření s půdou na kvalitu půdy v blízkosti obce Šardičky 

  Schneiderová, Šárka
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem minimalizační technologie zpracování na svrchní vrstvu půdy (0 až 10 cm). Výzkum byl prováděn na zemědělské půdě v blízkosti obce Šardičky, kde firma ZEMO spol. s r.o. dlouhodobě používá ...
 • Účinky obhospodařování půdy na fyzikální kvalitu podpovrchové vrstvy půdy 

  Komárková, Markéta
  V bakalářské práci se hodnotí vliv různého zpracování půdy na fyzikální kvalitu podpovrchových vrstev půdy. Experimentální výzkum probíhal v blízkosti obce Šakvice na dvou vybraných plochách, které byly zpracované klasickým ...
 • Větrná eroze na jihovýchodní Moravě 

  Němcová, Kateřina
  Tato bakalářská práce pojednává o větrné erozi na jihovýchodní Moravě. V rámci teoretické části bakalářské práce je shrnuta problematika eroze a její rozdělení. Dále je podrobněji popsána větrná eroze, její příčiny, stanovení ...