Now showing items 1-9 of 9

 • Chladicí systémy PC 

  Roman, Jan
  Bakalářská práce se zabývá současnými metodami chlazení komponent PC, popisuje jejich vlastnosti, především pak efektivitu a vhodnost k použití v příslušných úlohách chlazení. K pochopení a kvantifikaci principů jsou uvedeny ...
 • Hodnocení funkčnosti větrací vyústky pro kabinu osobního vozu 

  Caletka, Petr
  Tato práce se zabývá detekcí okrajů proudu vycházejícího z automobilové vyústky. Pro zviditelnění proudu byla zvolena vizualizace kouřem. Na snímky různých kvalit byly aplikovány tři vybrané detekční metody. Na základě ...
 • Metodika zkoušení tepelných čerpadel 

  Španihelová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá metodikou zkoušení tepelných čerpadel. První část práce zahrnuje základní principy funkce tepelného čerpadla z termomechanického hlediska, popis základních prvků tepelného čerpadla a zdroje ...
 • Měření součinitele přestupu tepla v kruhových minikanálech 

  Snášel, Jan
  Diplomová práce popisuje proces měření součinitele přestupu tepla na tepelném výměníku s kruhovými minikanály. Pro porozumění tohoto procesu je součástí práce shrnutí základní teorie přestupu tepla. Jsou zde uvedeny výhody ...
 • Moderní způsoby regulace otopných soustav 

  Zlámalová, Petra
  Bakalářská práce se skládá ze dvou základních částí. První část práce se zabývá teoretickým úvodem do problematiky regulačních prvků otopné soustavy. Druhá část uvádí modelové příklady zapojení konkrétního typu regulace ...
 • Návrh a porovnání otopných soustav s různými zdroji tepla pro vytápění rodinného domu 

  Kamenský, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a srovnáním otopných soustav. V diplomové práci je navrhnuta soustava s plynovým kondenzačním kotlem, soustava s tepelným čerpadlem a soustava s plynovým kondenzačním kotlem pro vytápění ...
 • Návrh podnikového finančního plánu 

  Dostálová, Šárka
  Tato diplomová práce se zabývá sestavením finančního plánu pro vybranou společnost pro období 2019 až 2022. Finanční plán je postaven na zhodnocení aktuálního stavu a určení strategii, toto bylo provedeno za pomoci využití ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Kamenský, Petr
  Tato práce se zabývá klasifikací obnovitelných zdrojů energie a jejich porovnáním s ostatními energetickými zdroji. Vyjmenovává a charakterizuje zdroje sluneční, vodní, větrné, geotermální energie a biomasy, tedy energie ...
 • Vnější tepelné izolace a jejich energeticko-ekonomické hodnocení 

  Sopůšek, Lubomír
  Cílem bakalářské práce je popis současných tepelně izolačních materiálů z hlediska energetického a následné porovnání z hlediska nákladů na jejich pořízení. Součástí je taktéž způsob montáže a výčet výhod a nevýhod ...