Now showing items 1-20 of 37

 • Adaptive Filters for 2-D and 3-D Digital Images Processing 

  Martišek, Karel
  Práce se zabývá adaptivními filtry pro vizualizaci obrazů s vysokým rozlišením. V teoretické části je popsán princip činnosti konfokálního mikroskopu a matematicky korektně zaveden pojem digitální obraz. Pro zpracování ...
 • Analytické metody v motorsportu 

  Růžička, Bronislav
  Cílem disertační práce je navržení jednoduché analytické metody pro vyhodnocování jízdní dynamiky sportovních vozidel s návaznosti na možnost kvalifikovaného odhadu vlivů jednotlivých nastavovacích parametrů na celkovou ...
 • Analýza rizika důležitých faktorů firmy užitím statistických metod 

  Ochabová, Miroslava
  Táto diplomová práca sa venuje analýze finančných ukazovateľov prostredníctvom časových radov, regresnej analýzy a intervalovej regresnej analýzy konkrétnej spoločnosti. V diplomovej práci sú popísané vybrané finančné ...
 • Approximations in Stochastic Optimization and Their Applications 

  Mrázková, Eva
  Mnoho inženýrských úloh vede na optimalizační modely s~omezeními ve tvaru obyčejných (ODR) nebo parciálních (PDR) diferenciálních rovnic, přičemž jsou v praxi často některé parametry neurčité. V práci jsou uvažovány tři ...
 • Fitování rozdělení pravděpodobnosti pro aplikace 

  Pavlíčková, Lenka
  Diplomová práce popisuje metodu bootstrap a její použití pro tvorbu konfidenčních intervalů, při testování statistických hypotéz a v regresní analýze. Představujeme konfidenční interval pro individuální hodnotu. Dále se ...
 • Implementace a aplikace statistických metod ve výzkumu, výrobní technologii a řízení jakosti 

  Kupka, Karel
  Práce se zabývá možnostmi použití moderních statistických postupů se zaměřením na robustní metody. Vybrané postupy jsou analyzovány a aplikovány na častých problémech z praxe v českém průmyslu a technologii. Studovaná ...
 • Kvazinormy diskrétních rozdělení pravděpodobnosti a jejich aplikace 

  Šácha, Jakub
  Disertační práce je zaměřena na řešení statistického problému nalezení rozdělení pravděpodobnosti diskrétní náhodné veličiny na základě pozorovaných dat. Tyto odhady jsou získány minimalizací kvazinorem za předem daných ...
 • Mathematical Programs for Dynamic Pricing - Demand Based Management 

  Hrabec, Dušan
  Tato disertační práce se zabývá vývojem, modelováním a analýzou poptávkově orientovaných úloh, které zahrnují marketingová, operační a logistická rozhodnutí. Úlohy jsou zvoleny tak, aby mohly být dále rozšířeny o koncept ...
 • Metoda bootstrap a její aplikace 

  Pavlíčková, Lucie
  Diplomová práce popisuje metodu bootstrap a její použití pro určení přesnosti odhadu, tvorbu konfidenčních intervalů a testování statistických hypotéz. Dále je předložena metoda odhadu diskrétního rozdělení pravděpodobnosti ...
 • Modelování energetického zdroje a plánování jeho provozu s využitím pokročilých matematických metod 

  Benáčková, Jana
  Tato práce se zabývá návrhem ekonomicky efektivního využití biomasy při spoluspalování s uhlím pro reálnou teplárnu, jejímž požadavkem bylo optimální využití stávající palivové základny a naplánování ročního provozu vzhledem ...
 • Modely s Weibullovým rozdělením 

  Konečná, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá Weibullovými modely, přesněji dvouparametrickým Weibullovým rozdělením. Práce se zabývá odhady parametrů, a to čtyřmi variantami kvantilové metody, metodou maximální věrohodnosti a grafickou ...
 • Moderní technologie drátového elektroerozivního řezání kovových slitin 

  Mouralová, Kateřina
  Dizertační práce je zaměřena na zefektivnění výroby na elektroerozivní drátové řezačce při řezání kovových slitin, konkrétně nízkolegované oceli jakosti dle ČSN 41 4220. První část práce obsahuje studii o aktuálních a ...
 • Návrh modelu integrace nástrojů štíhlé výroby se systémem environmentálního managementu 

  Marcolová Klímková, Markéta
  Disertační práce se zabývá zefektivněním výrobních procesů u českých podniků, jejichž hlavní činností je výroba elektromotorů, pomocí využití integrace štíhlého řízení ve výrobě s environmentálním managementem. Důvodem ...
 • Odhady diskrétních rozdělení pravděpodobnosti pro aplikace 

  Mašek, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na řešení statistického problému nalezení rozdělení pravděpodobnosti diskrétní náhodné veličiny na základě pozorovaných dat. Tyto odhady jsou získány minimalizací pseudokvazinormy, která je zde ...
 • Odhady diskrétního rozložení pravděpodobnosti a bootstrap 

  Lacinová, Veronika
  Dizertační práce se zabývá netradičními odhady diskrétního rozdělení pravděpodobnosti kategoriální veličiny z jejích pozorovaných hodnot. Při odhadech se využívá gradientu kvazinormy tohoto rozdělení pravděpodobnosti a ...
 • Optimalisace výrobně-montážní linky 

  Doležal, Zbyněk
  Tato práce se zabývá způsobem stanovování konfigurace výrobně-montážní linky, který by minimalisoval náklady na její sestavení. Linka má umožnovat sestavování více vzájemně podobných variant téhož výrobku. Doba trvání každé ...
 • Optimalizace energie při pohybu robotu 

  Smetanová, Anna
  Dizertační práce popisuje problematiku vlivů parametrů pohybu na spotřebu energie při práci robotu. V úvodní části jsou charakterizovány a hodnoceny základní způsoby programování robotů a pomocí matematických modelů je ...
 • Rozdělení extrémních hodnot a jejich aplikace 

  Fusek, Michal
  Práce je zaměřena na rozdělení extrémních hodnot a jejich aplikace. V úvodní části jsou položeny základy teorie extrémních hodnot pro jednorozměrná pozorování. Pomocí limitní věty pro rozdělení maxim jsou zavedeny tři typy ...
 • Řízení rizik ve vybraném subjektu pomocí statistických metod 

  Oralová, Ivana
  Diplomová práce se zabývá posouzením finančních ukazatelů vybrané společnosti s využitím statistických metod. Finanční ukazatele jsou podrobeny analýze časových řad, regresní analýze, intervalové regresní analýze a jsou ...
 • A Simple Drug Delivery System for Platelet-Derived Bioactive Molecules, to Improve Melanocyte Stimulation in Vitiligo Treatment 

  Vocetková, Karolína; Sovková, Věra; Buzgo, Matěj; Lukášová, Věra; Divín, Radek; Rampichová, Michaela; Blažek, Pavel; Zikmund, Tomáš; Kaiser, Jozef; Karpíšek, Zdeněk; Amler, Evžen; Filova, Eva (MDPI, 2020-09-10)
  Vitiligo is the most common depigmentation disorder of the skin. Currently, its therapy focuses on the halting of the immune response and stimulation of the regenerative processes, leading to the restoration of normal ...