Now showing items 1-13 of 13

 • Malé zdroje pro vytápění - emise - paliva - jejich volba 

  Coufal, Martin
  Bakalářská práce se ve své první části zaměřuje na přehled dostupných malých zdrojů tepelné energie. Na toto téma navazuje přehled dostupných paliv a k nim vztažené emise. Třetí částí je tvorba základního algoritmu pro ...
 • Možnosti využití rostlin pro výrobu energie 

  Jansa, Oldřich
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití rostlin při výrobě energie a uvádí jednotlivé technologie pro zpracování biomasy. Je probrán potenciály možného využití odpadní i cíleně pěstované biomasy a uvedena produkce ...
 • Nakládání s jaderným odpadem v jaderných elektrárnách a nemocničních zařízeních 

  Vitovská, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na dnes velmi diskutovanou a mediálně často řešenou problematikou vzniku, skladování a zpracování radioaktivních odpadů. Práce se zabývá nejen problematikou vzniku radioaktivních odpadů v Jaderné ...
 • Návrh energetických systémů využívajících vodík jako palivo 

  Slováček, Adam
  Předmětem diplomové práce je shromáždit poznatky v oblasti výroby a využití vodíku. V této práci je část věnovaná srovnáním doposud existujících procesů výroby vodíku, kde převážnou většinu zaplňují fosilní paliva. Další ...
 • Návrh horizontální spalovací komory 

  Nesiba, Petr
  Cílem diplomové práce je návrh vodou chlazené horizontální spalovací komory na zkoušení hořáků o maximálním výkonu 2,5 MW. Konstrukce horizontální spalovací komory je provedena s ohledem na zkoušení různých typů hořáků. Z ...
 • Návrh skladby chráněné dílny, včetně materiálového toku odpadů a komponentů 

  Wienerová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá problematikou nakládání s odpadem z elektrických a elektronických zařízení. Popisuje podíly materiálů z vyřazených elektrospotřebičů, které jsou demontovány v chráněné dílně. Část práce věnuji ...
 • Návrh systému ohřevu TUV pro zásobování rodinného domu solárními kolektory. 

  Číp, Vojtěch
  Předmětem této práce je praktický návrh solárních kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody (TUV). Součástí je i přehled možného využití sluneční energie. V objektu existuje několik možných variant ohřevu TUV. Bude posouzena ...
 • Spalování kapalných paliv z obnovitelných zdrojů 

  Shylin, Ivan
  Náplní bakalářské práce je rešerše kapalných biopaliv dostupných v České republice a ve světě, a jejich následné porovnání s palivy ropného původu. V první části práce jsou definovány důležité parametry paliv a jsou zde ...
 • Spalování kapalných paliv z obnovitelných zdrojů 

  Nejezchleb, Radek
  Práce se zabývá spalováním kapalných biopaliv a jejich využitelností jako paliva pro energetické jednotky o menších tepelných výkonech. V úvodu práce je provedena rešerše základních potenciálně využitelných kapalných ...
 • Vytápění bytových domů 

  Kresa, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby vytápění bytových domů a následné rozúčtování dle platné legislativy. V první části této práce jsou popsány jednotlivé druhy paliv použitelné k vytápění bytových domů. Tato část je ...
 • Vytápění bytových domů 

  Kubiš, Richard
  Tato práce rešeršního charakteru je věnovaná problematice způsobů vytápění bytových domů. V první části je popsána problematika energetických surovin a jejich vhodnosti pro určité systémy vytápění. Dále je zpracován přehled ...
 • Zdroje vytápění rodinných domů - algoritmus výběru 

  Reiter, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním a výběrem zdroje tepla pro rodinné domy. V první kapitole jsou popsány zdroje tepla využívané pro vytápění rozdělené podle druhu paliva. V další kapitole je proveden popis nároků ...
 • Zkoušky rozprašovacích hlav kapalných paliv 

  Suchánek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá zkouškami dvou rozprašovacích hlav při spalování kapalných paliv a zemního plynu. Je zde proveden jednoduchý rozbor problematiky, principů a způsobů rozprašování kapalin. Dále je zde podrobněji ...