Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza diferenciálních rovnic systémů s úzkými místy 

  Borkovec, Ondřej
  Tato práce se zabývá modelováním toku výrobků skrze úzká místa pomocí obyčejných diferenciálních rovnic. Model vychází z hydrodynamické analogie. V práci jsou dále uvedeny podmínky pro udržitelnost systému, tedy požadavky ...
 • Basics of Qualitative Theory of Linear Fractional Difference Equations 

  Kisela, Tomáš
  Tato doktorská práce se zabývá zlomkovým kalkulem na diskrétních množinách, přesněji v rámci takzvaného (q,h)-kalkulu a jeho speciálního případu h-kalkulu. Nejprve jsou položeny základy teorie lineárních zlomkových ...
 • Diferenciální rovnice systémů s úzkými místy 

  Šimečková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou diferenciálních rovnic popisujících systémy s úzkými místy. Studovaný model soustavy je odvozen na základě hydrodynamické analogie. Dále jsou odvozeny podmínky a algoritmy popisující ...
 • Klasické a zlomkové modelování kmitavého pohybu 

  Hošek, Jaromír
  V této práci se zabýváme problematikou tlumených kmitů. Vedle klasického popisu za pomocí členu přímo úměrného první derivaci polohy se soustředíme na model obsahující derivaci neceločíselného řádu, tzv. zlomkový model ...
 • Lerchova věta v teorii časových škál a její důsledky pro zlomkový kalkulus 

  Dolník, Matej
  Hlavním zájmem diplomové práce je studium zobecněné nabla Laplaceové transformace na časových škálach a její jednoznačnosti, včetně důkazu jednoznačnosti a aplikace jednoznačnosti v zlomkovém kalkulu na časových škálach.
 • Makroskopické modelování dopravního toku 

  Pidrová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá makroskopickým modelování dopravního toku. Nejdříve je uveden úvod do problematiky modelování dopravního toku obecně, společně s rozdělením modelů. Dále je v práci odvozena rovnice kontinuity pro ...
 • Matematické modelování vln na vodní hladině 

  Rauš, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá matematickým modelováním vodních vln v blízkosti pobřeží pomocí parciálních diferenciálních rovnic. Cílem této práce je formulace pohybových rovnic a jejich následné numerické řešení s grafickou ...
 • Modelování dopravního toku 

  Ježková, Jitka
  Tato diplomová práce prezentuje problematiku dopravního toku a jeho modelování. Zabývá se především několika LWR modely, které následně rozebírá a hledá řešení pro počáteční úlohy. Ukazuje se, že ne pro všechny počáteční ...
 • Obyčejné diferenciální rovnice a jejich užití ve fyzice 

  Soukup, Lubomír
  Mnohé úlohy inženýrské praxe vedou na obyčejné diferenciální rovnice. Tyto rovnice jsou v řadě případů matematickou formalizací příslušných fyzikálních zákonů. Cílem této práce je uvést některé z těchto úloh, a to zejména ...
 • On stability of delayed differential systems of arbitrary non-integer order 

  Kisela, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2020)
  This paper summarizes and extends known results on qualitative behaviorof solutions of autonomous fractional differential systems with a time delay. Itutilizes two most common definitions of fractional derivative, ...
 • Power functions and essentials of fractional calculus on isolated time scales 

  Kisela, Tomáš (Springer, 2013-08-23)
  This paper concerns with a recently suggested axiomatic definition of power functions on a general time scale and its consequences to fractional calculus. Besides a discussion of existence and uniqueness of such functions, ...
 • Problém energeticky optimální jízdy vlaku 

  Berkessa, Zewude Alemayehu
  The Diploma thesis deals with the problem of energy-efficient train control. It presents the basic survey of mathematical models used in the problem of energy-efficient train control, analysis of optimal driving regimes, ...
 • Stability and asymptotic properties of a linear fractional difference equation 

  Čermák, Jan; Kisela, Tomáš; Nechvátal, Luděk (Springer Nature, 2012-07-23)
  This paper discusses qualitative properties of the two-term linear fractional difference equation with respect to its stability and asymptotics. Some consequences to the theory of Volterra difference equations are presented ...
 • Využití zlomkového kalkulu v teorii řízení 

  Kiša, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá matematickou teorií zlomkového kalkulu a jeho aplikacemi v oblasti teorie řízení. V první části jsou uvedeny základy řízení lineárních časově invariantních systémů, a jsou dále diskutovány ...
 • Základy pohybu vesmírných těles 

  Bahník, Michal
  Tato bakalářská práce je přehledovým textem, který se zabývá problematikou pohybu vesmírných těles. Je rozebírán problém jednoho, dvou a tří těles. U prvních dvou úloh odvodíme analytický tvar trajektorie pohybu. Z čehož ...
 • Základy zlomkového kalkulu na časových škálách 

  Dolník, Matej
  Bakalářská práce pojednává o zlomkovém kalkule na časových škálach, přesněji - zavádí zlomkový kalkulus na časových škálach a taktéž vyšetřuje jednoznačnost axiomatické definice zavádějící mocninné funkce. Po zavedení ...
 • Zlomkové diferenciální rovnice a jejich aplikace 

  Kisela, Tomáš
  Zlomkový kalkulus je matematická disciplína zabývající se vlastnostmi derivací a integrálů neceločíselných řádů (nazývaných zlomkové derivace a integrály, zkráceně diferintegrály) a metodami řešení diferenciálních rovnic ...