Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza vlivu materiálu magnetického obvodu na účinnost asynchronních motorů 

  Plíšek, Oldřich
  Teoretická část bakalářské práce analyzující vliv materiálu magnetického obvodu na účinnost asynchronních motorů se věnuje rozboru asynchronního motoru a jeho ztrát. Dále popisuje měření, včetně výpočtů jednotlivých ztrát. ...
 • Analýza vysokootáčkového asynchronního motoru 

  Klíma, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou vysokorychlostních asynchronních motorů. V úvodu práce je rozebráno konstrukční uspořádání stroje a problematické oblasti. Velkým problémem se ukazuje napájení z frekvenčního měniče a ...
 • Aplikace víceosového frézování na obrábění tvarové součásti 

  Klíma, Jiří
  Tato diplomová práce se zaměřuje na navržení technologie výroby modelu a jaderníku metodou frézování. V teoretické části práce je shrnuta problematika výroby modelů, CAD/CAM technologie a technologie frézování. V praktické ...
 • Asynchronní motor s plným rotorem 

  Fišer, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou asynchronního motoru s plným rotorem. Úvod práce je věnován rozboru plného rotoru. Následně byl vytvořen model motoru s plným rotorem ve 2D i 3D a provedly se simulace těchto ...
 • Finite Element Analysis of High Speed Induction Motor With Axially Slitted Rotor 

  Klíma, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper deals with an analysis of three phase, two pole high speed induction machine with axially slitted solid rotor. The finite element model of induction motor with axial slits has been developed and motor has been ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Matoušek, David
  Diplomová práce hodnotí úroveň finančního zdraví společnosti s ručením omezeným Železárny Štěpánov. Na teoretický rámec navazuje analytická část, v rámci níž jsou aplikovány vybrané metody finanční analýzy na hospodářské ...
 • Měření a analýza vysokootáčkového motoru s klecovým vinutím 

  Kaczmarczyk, Ruben
  Tato práce se zabývá seznámením se s klasickými asynchronními a vysokootáčkovými motory, jejich konstrukcí a principem. Jsou zde také popsány konstrukční zvláštnosti vysokootáčkového motoru a také porovnání ztrát mezi oběma ...
 • Možnosti zvyšování účinnosti stávajícího vysokootáčkového stroje 

  Nevrzal, Filip
  První část této bakalářské práce stručně popisuje základní konstrukci a princip asynchronního stroje, rozdělení a popis jednotlivých ztrát. V další části je přiblíženo měření daného stroje. Dále je zde popis vytvoření ...
 • Návrh a měření asynchronního motoru malého výkonu 

  Fišer, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a měření asynchronního motoru malého výkonu. V první části je popsána konstrukce a princip funkce asynchronního motoru. Následující část práce se zabývá analytickým výpočtem vlastností ...
 • Návrh synchronního stroje spouštěného ze sítě 

  Lolová, Iveta
  V dnešní době je kladen čím dál větší důraz na snižovaní spotřeby elektrické energie, proto je tématem této práce synchronní motor spouštěný ze sítě, který by mohl být vhodnou náhradou za asynchronní motor. Asynchronní ...
 • Návrh vysokootáčkového elektrického stroje. 

  Šolc, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vysokorychlostního asynchronního motoru s výkonem 30 kW, 60 000 ot.min-1. V úvodu práce je rozebrána základní problematika vysokorychlostních motorů, používané materiály a typy motorů. ...
 • Optimalizace konstrukce elektrických strojů 

  Šporcr, Viktor
  Diplomová práce se zabývá optimalizačními metodami použitelnými při konstrukci elektrických strojů. Obsahuje základní rozdělení optimalizačních metod a stručný popis jejich algoritmů. V práci je nastíněno, jak by měla ...
 • Rešerše v oblasti vstřelovacích strojů pro výrobu jader 

  Klíma, Jiří
  Práce se zabývá konstrukcí a technologií výroby jader na vstřelovacích strojích. Jsou zde zpracovány základní charakteristiky strojů a přehled světových výrobců. Stroje jsou porovnány z hlediska uspořádání a použitého ...
 • Simulace elektrických strojů 

  Klíma, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním a simulací stejnosměrných a střídavých strojů. Byly vytvořeny celkem čtyři matematické modely. Tři modely stejnosměrných motorů při různém typu buzení (kompaundní, sériový, cize ...
 • Synchronní stroj spouštěný ze sítě 

  Kaczmarczyk, Ruben
  Tato práce se zabývá seznámením se s konstrukcí synchronního stroje spouštěného ze sítě. Dále je pak na základě výrobní dokumentace proveden výpočet asynchronního stroje. Analytický výpočet je proveden i v programu RMxprt, ...
 • Využití Open Source programů pro elektromagnetický výpočet metodou konečných prvků 

  Žíla, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o elektromagnetickém výpočtu pomocí opensource programů. Je provedena simulace trojfázového synchronního stroje s permanentními magnety na rotoru v opensource programech. Výsledky simulací ...
 • Zvýšení účinnosti jednofázového asynchronního motoru 

  Muczka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá zvýšením účinnosti jednofázového asynchronního motoru změnou materiálu klece a optimalizací rozměrů rotorové drážky za podmínky dodržení stejného záběrného momentu. První část seznamuje čtenáře o ...