Now showing items 1-20 of 21

 • 3D rekonstrukce z více pohledů kamer 

  Sládeček, Martin
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí trojrozměrného modelu statické scény z několika snímků. Předpokládá se při tom znalost intrinsických parametrů použitých kamer. V teoretické části jsou popsány základní principy jednotlivých ...
 • Algoritmy a metody pro fúzi dat maticových snímačů při mapování interiéru budovy 

  Klečka, Jan
  Dizertace se zabývá metodami pro souběžné zpracování dat z množiny typově odlišných snímačů pro tvorbu virtuální mapy. Koncepčně byl vývoj zaměřen na algoritmy pro tzv. souběžnou lokalizaci a mapování. V rámci teoretického ...
 • Autentizace pomocí prvků RFID 

  Klečka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou RFID prvků autentizačních systémů využívající prvky RFID a čipové karty. Jsou popsány základní rozdíly mezi aktivními a pasivními RFID prvky. Jsou popsány základní útoky, jakými se ...
 • Automatický výpočet relativní orientace dvou kamer 

  Adámek, Daniel
  Při určování relativní orientace dvou kamer z dvojice snímků je potřeba porozumět širokému spektru oborů. Proto byl v této práci nastíněn princip metod detekujících a popisujících významné body v obraze a jejich následné ...
 • Comparison Of Different Approaches To Adaptation Of Unscented Kalman Filter For Non-Odometry Slam 

  Klečka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper is aimed at utilizing of an Unscented Kalman filter (UKF) for application on non-odometry SLAM problem. Non-odometry SLAM problem lacks state transitions function for part of state vector so theoretical part of ...
 • Continuous Realization of Monocular Structure from Motion 

  Klečka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper describes a concept and practical aspects of a realization of an algorithm used for 3D scene reconstruction from multiple views captured by single moving camera. Position and orientation of the camera are a ...
 • Detekce chodců ve snímku pomocí metod strojového učení 

  Tilgner, Martin
  Tato práce se zabývá detekcí chodců pomocí konvolučních neuronových sítí z pohledu autonomního vozidla. A to zejména jejich otestováním ve smyslu nalezení vhodné praxe tvorby datasetu pro machine learning modely. V práci ...
 • Effects Of Apriory Given Homogenouscoordinates Nullspace Constraintson Slam Convergence 

  Klečka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  The paper aims at the topic of SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) algorithms convergence. Standard SLAM algorithms process observations composed of elements which are considered to be independent of each other. ...
 • General concepts of multi-sensor data-fusion based SLAM 

  Klečka, Jan; Horák, Karel; Boštík, Ondřej (Institute of Advanced Engineering and Science, 2020-06-01)
  This paper is approaching a problem of Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) algorithms focused specically on processing of data from a heterogeneous set of sensors concurrently. Sensors are considered to be different ...
 • Kalibrace kamery pomocí evolučních algoritmů 

  Klečka, Jan
  Práce se zabývá vývojem a zhodnocením programu pro výpočet vnitrních a vnějších parametrů kamery, pomocí evolučních algoritmů resp. pomocí algoritmu diferenciální evoluce. Zároveň popisuje možnost využití grafické karty ...
 • Klasifikace typu vozidel (VCL) 

  Fiala, Václav
  Práce se zabývá rozpoznáváním typu vozidel z obrazu pořízeného jednou kamerou. Obraz je pořízen vždy jako čelní pohled vozidla projíždějícího jedním konkrétním místem a to za různých světelných podmínek. Cílem práce je ...
 • Klasifikace vozidel na základě odezvy indukčních senzorů 

  Halachkin, Aliaksei
  Táto práce se věnuje klasifikaci vozidel na základě odezvy indukčních senzorů. Během práci byla vytvořená anotovaná databáze vozidel obsahující vice něž 11000 tisíc záznamů z indukčních senzorů. Byli vyzkoušený různé ...
 • Pořízení a zpracování dat pro 2D a 3D SLAM úlohy robotické navigace 

  Klečka, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu SLAM pro sebelokalizaci a mapování v interiéru budov s využitím dat z laserového scaneru. Návrh je tvořen pro 2D variantu SLAMu, ale je záměrně realizován tak, aby byl ...
 • Trasování objektu v reálném čase 

  Kratochvíla, Lukáš
  Sledování obecného objektu na zařízení s omezenými prostředky v reálném čase je obtížné. Mnoho algoritmů věnujících se této problematice již existuje. V této práci se s nimi seznámíme. Různé přístupy k této problematice ...
 • Tvorba 3D modelu objektu ze snímků více kamer 

  Zemčík, Tomáš
  Tvorba 3D modelu objektu ze snímků několika kamer umožňuje bezkontaktní měření reálných objektů. Tato práce popisuje nutné teoretické a matematické zázemí pro pochopení problematiky a navrhuje možné hardwarové a softwarové ...
 • Vytvoření 3D modelu za pomoci laserového vzoru 

  Krátký, Martin
  Cílem bakalářské práce je vytvoření prostorového modelu ze snímků zachycujících objekt nasvícený laserovým vzorem. V práci jsou uvedena možná řešení problému pomocí metod aktivní triangulace a stereoskopie. Metody jsou ...
 • Výpočet mapy disparity z barevných stereo snímků 

  Kulíková, Barbora
  Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě disparitních map. První kapitoly jsou zaměřeny na fyziologii lidského vnímání prostoru a metodách zobrazení 3D obsahu, což jsou témata blízce související s disparitní mapou, jejím ...
 • Základy detekce osob v obrazu pomocí metod strojového učení 

  Lučanský, Peter
  Táto Bakalárska práce sa zaoberá významnou problematikou v oblasti počítačového videnia, ktorou je detekcia osôb/chodcov v obraze, za pomoci metod strojového učenia, spolu s jej možným využitím, vývojom a vysvetlením ...
 • Zpracování obrazu s velkými datovými toky - využití CUDA/OpenCL 

  Sedláček, Filip
  Hlavným cieľom tejto práce je návrh optimalizácie algoritmu detekujúceho vady v produkovanom netkanom textile. Algoritmus vyvinula spoločnosť CAMEA spol. s.r.o. Dôsledkom zmeny aktuálneho kamerového systému za výkonnejší, ...
 • Zpracování obrazu v systému Android - odečet hodnoty elektroměru 

  Sliž, Jiří
  Cílem práce je návrh aplikace pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. Tato aplikace umožní snímání obrazu pomocí kamery zařízení a zpracování obrazu s podporou knihovny OpenCV. Účelem této aplikace je automatické ...