Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza chování řidiče při jízdě přes přechod pro chodce 

  Kledus, Robert; Semela, Marek; Maxera, Pavel; Kunovský, Martin; Křižák, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Článek se zabývá analýzou chování 8 řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes přechod pro chodce. Sledované vozidlo přejíždí přes moderní přechod v obci, který je označen vodorovným i svislým značením. Ve směru ...
 • Analýza možností širšího využívání forem kolektivního investování do nemovitostí v podmínkách České republiky 

  Muchová, Petra
  Diplomová práce pojednává o kolektivním investování. V první části se zabývá investičním rozhodnutím a mírou rizika, kterou sebou investování nese. Jsou zde formulovány čtyři druhy investování do nemovitostí: pořízení ...
 • Analýza prodejnosti vozidel BMW na českém trhu 

  Mališová, Linda
  Práce se zabývá analýzou prodejnosti vozidel značky BMW na českém trhu. Byla popsána produkce současně vyráběných automobilů a dle analýzy stanoveny nejběžněji prodávané modely. Pro tyto modely byl dále zanalyzován historický ...
 • Aplikace systémového přístupu na ocenění nemovitosti s využitím porovnávací metody 

  Kumpanová, Simona
  Predložená diplomová práca pojednáva o zisteniu tržnej hodnoty konkrétnej nehnuteľnosti na základe analýzy problémovej situácie. Súčasne sa v nej vymedzujú a popisujú potrebné činnosti pri spracovaní ocenenia, realizácii ...
 • Auto recalls and software quality in the automotive sector 

  Semela, Marek; Pančík, Juraj; Vémola, Aleš; Kledus, Robert; Bradáč, Albert (EAI, 2018-05-29)
  Software for automobiles is one from innovative factors in the automotive industry. Automobile is represented as an amount of embedded systems (embedded systems) and it is a very complex computing system. It is currently ...
 • Comparison of Halogen and Xenon Headlamps in Terms of Pedestrians’ Visibility 

  Bradáč, Albert; Semela, Marek; Škoda, Jan; Sumec, Stanislav; Kledus, Robert; Bilík, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This case study presents a comparison of visibility and recognisability (discernibility) of objects – pedestrians – on the road in rural areas at night on encounter with low beam headlights fitted with halogen lights and ...
 • Hodnocení technické úrovně vozidel značky FORD pro účely oceňování 

  Valešová, Jaroslava
  Práce se zabývá analýzou současné produkce vozidel značky FORD a také analýzou z hlediska vývoje jejich technické úrovně. Bylo vytvořeno parametrické porovnání současně vyráběných vozidel na trhu. Pro nejběžnější modely ...
 • Metodologie segmentace realitního trhu pro oceňovací proces 

  Ševčík, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby segmentace realitního trhu v návaznosti na oceňovací proces. Následuje aplikační část, ve které je provedena analýza realitního trhu města Brna. Na jejím základě jsou popsány možné ...
 • Měření dohlednosti na chodce v noční době při reálné jízdě vozidla 

  Kledus, Robert; Bradáč, Albert; Semela, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2011-06)
  Pro objasňování příčin nočních dopravních nehod s chodci je z technického hlediska důležité objektivní stanovení rychlosti přiměřené dohledu a tedy i správné stanovení vzdálenosti, na kterou mohl řidič poprvé uvidět chodce ...
 • Možnosti využití neurčité logiky v oceňovací praxi 

  Závěrka, Pavel
  Abstrakt Práce pojednává o problematice oceňovacích metod nemovitostí s ohledem na subjektivní faktor vnesený do procesu oceňování a odhadů znalcem-odhadcem. Zabývá se použitými metodami oceňování, procesem vyhodnocování ...
 • Návrh organizační struktury realitní společnosti 

  Gilar, Petr
  Předložená diplomová práce se zabývá právní problematikou při zakládání realitní společnosti, hierarchii a možnostmi řízení takovéto společnosti, možnostmi začlenit společnost do jednoho z oborových sdružení a v neposlední ...
 • Noční nehoda trolejbusu a chodce 

  Bilík, Martin; Bradáč, Albert; Semela, Marek; Kledus, Robert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-12)
  V příspěvku je popsána komplexní analýza neobvyklé silniční nehody s využitím velkého objemu dat z tachografických záznamů tří vozidel. V jednom krajském městě byl v 5 hodin ráno nalezen na komunikaci ležící muž bez známek ...
 • Pojmy cena a hodnota v právních předpisech a při oceňování majetku 

  Kledus, Robert (AKADEMIE STING, o. p. s., vysoká škola v Brně, 2016-12-19)
  Článek se zabývá analýzou problému, který vznikl v podmínkách České republiky po roce 1989, kdy se ČR začala začleňovat do struktur Evropské unie a širšího evropského a světového prostoru. V souvislosti se stále širším ...
 • Posouzení vlivu sociálních a environmentálních faktorů na ceny nemovitostí pro bydlení v okrese Hodonín 

  Sapáková, Jana
  Cílem této diplomové práce je posoudit vlivy faktorů působící na cenu nemovitostí pro bydlení v okrese Hodonín. Změny cen v závislosti na změnách zkoumaných faktorů byly vyhodnocovány za velikostní skupiny obcí stanovených ...
 • Posouzení vlivu sociálních a environmentálních faktorů na ceny nemovitostí pro bydlení v okrese Náchod 

  Kubečková, Pavla
  Každé odvětví lidské činnosti je spojeno s cenami, které zpravidla ovlivňují rozhodování člověka. Cena jako taková tedy může být determinujícím faktorem. První část této práce je zaměřena na obecný výklad tržního mechanismu, ...
 • Používání pojmů cena a hodnota při oceňování majetku 

  Kledus, Robert (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Article deals with the analysis of problem, which has been existing since 1989 under conditions of the Czech Republic. After ages of communism, the Czech Republic started to integrate to European Union and wider European ...
 • Srovnávací analýza nové zástavby v okolí města Brna 

  Uličný, Karel
  Diplomová práce se věnuje analýze podkladů pro realizaci nové zástavby v širším okolí města Brna. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se zabývá vymezením a charakterizací jednotlivých ...
 • Stanovení výše škody v případě výskytu vad a poruch krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikací 

  Špaček, Petr
  Dizertační práce sleduje možnosti finančního hodnocení stavu krytových vrstev netuhých vozovek pozemních komunikací, ve vztahu k celkové životnosti vozovky a jednotlivým možnostem údržby a oprav, v případě výskytu vad a ...
 • Studie proveditelnosti výstavby rezidenčního bydlení v Brně a jeho okolí 

  Urbánková, Michaela
  Cílem práce je analyzovat trh s rezidenčními nemovitostmi v oblasti Brna a jeho okolí. Posouzení vlivů a faktorů ovlivňující vnější a vnitřní okolí rezidenčního bydlení ve městě Brně a okolí a jejich vzájemných souvislostí. ...
 • Systems approach to limit states in assessment of buildings 

  Kledus, Robert; Lorencová, Marie; Kuhrová, Kristýna; Semela, Marek; Janíček, Přemysl (STEF92 Technology Ltd., Sofia, Bulgaria, 2016-06-30)
  A new phenomenon that is a limit state of the whole object was proposed for use in evaluation. The term limit state is commonly used for reliability assessment of technical objects, but not for economic evaluation of ...