Now showing items 1-11 of 11

 • Časově a prostorově rozlišená diagnostika elektrického oblouku 

  Holcner, Oldřich
  Bakalářská práce "Časově a prostorově rozlišená diagnostika elektrického oblouku" se zabývá zkoumáním teploty plazmatu v oblouku, který vznikl přetavením měděného drátu. Jedná se o optickou metodu na základě určení teploty ...
 • Časově rozlišená diagnostika elektrického oblouku 

  Gazárek, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na studium procesů v plazmatu elektrického oblouku. První část se zabývá základy teorie plazmatu a teorií měření metodou optické emisní spektroskopie. Druhá část popisuje praktické měření a ...
 • Dignostika zhášecího pochodu u stejnosměrného stykače 

  Píška, Jakub
  Cílem této diplomové práce bylo provést diagnostiku vysokonapěťového stejnosměrného stykače se zaměřením na zpětnou komutaci a lepení oblouku, navrhnout a ověřit úpravy, které odstraní tyto negativní jevy. Měření obloukového ...
 • Globální optimalizace funkcí více proměnných 

  Vláčil, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou numerického hledání globální minima. Teoretická část obsahuje seznámení s problémem globální optimalizace, jejím základním rozdělením a ukázkou některých konkrétních úloh optimalizace. ...
 • Numerically optimized band boundaries of Planck mean absorption coefficients in air plasma 

  Kloc, Petr; Aubrecht, Vladimír; Bartlová, Milada (IOP Publishing, 2017-08-02)
  Radiation heat transfer plays an important role in the energy balance of plasma in an electric arc and its accurate prediction is essential for the development of new electrical devices. Unfortunately, a very complex ...
 • Rozšíření možností optické diagnostiky spínacího oblouku 

  Samohejl, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením metodiky optické diagnostiky spínacího oblouku s využitím vysokorychlostní kamery Photron SA-X2. Jsou zde zmíněné základní zákonitosti pro správné nastavení měřícího systému a pro ...
 • Simulace pohybu nabitých částic v elektrickém a magnetickém poli 

  Zavřel, Marek
  V první části této bakalářské práce byla vysvětlena základní představa plazmatického stavu. V druhé části byly popsány pohyby elektricky nabité částice v různých konfiguracích elektrického a magnetického pole. Těmito pohyby ...
 • Sledování korelace pohybu elektrického oblouku a obloukového napětí 

  Szotkowski, Šimon
  Elektrický oblouk je výboj, který hoří v ionizovaném plynu a dělíme jej na oblouk stejnosměrný a střídavý podle druhu napájení. Elektrický oblouk je vodivý, a tak pro přerušení elektrického obvodu je třeba oblouk co nejdříve ...
 • Spektroskopická analýza elektrického oblouku 

  Hartman, Tadeáš
  Bakalářská práce se zabývá spektroskopickým rozborem elektrických oblouků. V první části práce je vysvětlena teorie o vzniku a vlastnostech elektrických výbojů, práce se zaměřuje konkrétně na elektrický oblouk. Dále jsou ...
 • Určení rozložení teploty oblouku v reálném jističi 

  Pěček, Dominik
  Diplomová práce se zabývá určením rozložení teploty oblouku v reálném jističi. Tato problematika je řešena formou analýzy naměřených emisních spekter ve zvolených bodech jističe. Byla provedena prvková analýza jednotlivých ...
 • Zpřehlednění parametrů výpočtu přenosu záření v plazmatu 

  Kubovič, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa zameriava na zjednodušenie zadávania vstupných parametrov pre výpočet prenosu žiarenia v elektrickom oblúku. Najprv nás oboznamuje so základmi prenosu termálneho žiarenia a výpočtami absorpčných a ...