Now showing items 1-19 of 19

 • 3D data 

  Klusáček, Jan
  Cílem této práce je navrhnout metody které umožňují získání trojrozměrného modelu objektu, nasvíceného laserovým pruhem a snímaného kamerou. V první části práce je popsán teoretický princip získání trojrozměrného modelu a ...
 • Aplikace metody Mean Normalized Stochastic Gradient Descent pro rozpoznávání řeči 

  Klusáček, Jan
  Umělé neuronové sítě jsou v posledních letech na vzestupu. Jednou z možných optimalizačních technik je mean-normalized stochastic gradient descent, který navrhli Wiesler a spol. [1]. Tato práce dále vysvětluje a zkoumá ...
 • Distributed Framework for Testing Machine Learning Methods 

  Klusáček, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  When designing new Machine learning (ML) methods, solid testing is very important part of process. This article describes a framework that was created for automated testing and comparison of different ML methods. This ...
 • Elektronický modul pro akustickou detekci 

  Maršál, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací elektronického modulu pro akustickou detekci. Modul má za úkol detekovat předem definované akustické signály pomocí na ně naučeného klasifikačního modelu. Modul slouží ...
 • Inteligentní import mapových podkladů do TRASI 

  Muzika, Dávid
  Práce se zabývá návrhem a implementací algoritmu pro import mapových podkladů do simulátoru TRASI. Tyto algoritmy jsou shopny importovat mapový podklad z mapového portálu OpenStreetMaps do simulačního prostředí simulátoru. ...
 • Metoda dynamického borcení času 

  Černohous, Lukáš
  Tato práce se zabývá popisem metody dynamického borcení času (DTW), jejím principem, variantami a způsobem výpočtu. Dále vyjmenovává některé typické případy její implementace. V praktické části se zaměřuje na vytvoření ...
 • Odhad Parametrů Matematického Modelu Multikoptéry 

  Loviška, Martin
  Táto práca sa zaoberá problematikou aplikácie metód estimácie parametrov v matematickom modely z nameraných dat. Hlavným bodom práce je aplikácia týchto algoritmov na matematický model multikoptéry. Vzhľadom k zložitosti ...
 • Řízení Lego Mindstorms 

  Chudík, Vladimír
  Tato bakalářská práce obsahuje popis a využití modulu BrickPi v kombinaci s mikropočítačem Raspberry Pi, jako náhrady za ovládací kostku Lego Mindstorms. V první části práce se nachází krátký popis a porovnání ovládací ...
 • Řízení střídače s aktivním usměrňovačem 

  Klusáček, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem řídícího algoritmu a řídící elektroniky pro střídač frekvenčního měniče, který má za úkol řídit chod asynchronního generátoru v malé vodní elektrárně. Součástí práce je popis a základní ...
 • Řízení toků energie v energetickém systému s více akumulačními jednotkami 

  Klusáček, Jan
  Rozptýlená výroba elektrické energie využívající obnovitelné zdroje, jako je sluneční energie, přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů. Z hlediska provozu distribuční soustavy je také výhodné, aby energie byla primárně ...
 • Selekce příznaků pomocí nekorelovaných charakteristik 

  Vaculík, Karel
  Ke zpracování nadměrného množství dat v digitální podobě je zapotřebí použít prostředků výpočetní techniky. V některých případech je možné použít statistické metody nebo strojové učení. V obou případech mohou být data ...
 • Srovnání správnosti klasifikace pomocí tradičních modelů a meta-modelů 

  Zapletal, Ondřej
  Tato práce se zabývá empirickým porovnáváním tradičních modelů a meta-modelů v úlohách klasifikace. Na 20 datových souborech je statisticky porovnána přesnost 12 modelů programu RapidMiner. V druhé části je popsána ...
 • Systém pro sběr dat ze sítě PLC firmy Micropel 

  Klusáček, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací obvodové a programové stránky zařízení sloužícího pro sběr dat. Zařízení je založeno na jednodeskovém mikropočítači FOX Board G20. Ten je umístěn na desku s krátkodobým zálohovaným ...
 • Systém pro záznam a vyhodnocení dat z termostatů 

  Trizna, Lukáš
  Cieľom práce je vytvorenie systému monitorovania a vyhodnocovania dát zo snímačov teploty pre testovanie termostatov v teplotných komorách. Zvoleným riešením je rozšírenie softwarovej verzie na procesore G35 o obrazovky ...
 • Umělá neuronová síť RCE 

  Maceček, Aleš
  Práce se zabývá umělou neuronovou sítí RCE, zvláště popisem topologie, vlastností a algoritmem učení sítě. Práce obsahuje popis vytvořeného programu uTeachRCE pro učení RCE sítě a programu RCEin3D, vytvořeného pro vizualizaci ...
 • Vícevrstvá neuronová síť 

  Kačer, Petr
  Bakalářská práce popisuje základy problematiky vícevrstvých neuronových sítí a vysvětluje princip fungování algoritmu backpropagation. Další část práce se zabývá vývojem programu pro učení a testování vícevrstvých neuronových ...
 • Vliv selekce příznaků metodou HFS na shlukovou analýzu 

  Malásek, Jan
  Diplomová práce se zabývá shlukovou analýzou. Shlukování má své základy v mnoha oblastech lidského vědění zahrnujících získávání dat, statistiku, biologii a strojové učení. Hlavní náplní práce je zpracování rešerše metod ...
 • Výběr příznaků metodou Dynamická vzájemná informace 

  Manga, Marek
  V této práci je proveden rozbor a diskutována problematika implementace metody pro výběr příznaků s názvem Dynamická vzájemná informace (DMIFS). Při studiu popisu DMIFS bylo nalezeno několik nesrovnalostí, které neumožňují ...
 • Výroba hlavní pro lovecké zbraně 

  Klusáček, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o vlivu technologie výroby lovecké kulové hlavně na rozptyl střelby. Teoretická část pojednává o historii výroby hlavní, jejich hlavních částech a speciálních výrobních technologiích. Dále ...