Now showing items 1-20 of 68

 • Dálniční estakáda přes široké údolí 

  Bobek, Lukáš
  Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie diaľničného mosta. Konštrukcia slúži na prevedenie úseku diaľnice D1 cez široké údolie nachádzajúce sa medzi slovenskými obcami Doľany a Klčov. Boli navrhnuté tri varianty riešení ...
 • Dálniční most přes hluboké údolí 

  Pírková, Barbora
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení dodatečně předpjaté mostní konstrukce přes hluboké údolí, která převádí komunikaci D26,5/100 dálnice D1 na Slovensku v úseku Hubová – Ivachnová. Byly navrženy tři varianty ...
 • Dálniční most přes široké údolí 

  Mertová, Eliška
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout několik variant možného přemostění daného širokého a hlubokého údolí. Po zhodnocení bylo jako optimální řešení zvoleno vedení dálnice na jediné široké nosné konstrukci tvořené ...
 • Deskový most v Protivíně 

  Mazáč, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem silničního mostu na silnici I/20 mezi Českými Budějovicemi a Pískem. Most vede přes vodní tok. Jsou navrženy dvě předběžné varianty předpjatých desek a jedna z prefabrikovaných ...
 • Dočasné zesilování silničních mostů 

  Suza, Dominik
  Zesilování mostních konstrukcí je často spojeno s dlouhodobou a ekonomicky nákladnou rekonstrukcí. Existují i případy mostních konstrukcí, které mají dostatečnou únosnost pro běžný provoz, ale nejsou již dostatečně bezpečná ...
 • Effective Way to Reconstruct Arch Bridges using Concrete Walls and Transverse Strands 

  Klusáček, Ladislav; Pěkník, Robin; Nečas, Radim (IOP Publishing, 2017-09-15)
  There are more than 500 masonry arch bridges in the Czech Road system and about 2500 in the Czech Railway system. Many of them are cracked in the longitudinal (span) direction. The barrel vaults are separated by the cracks ...
 • Konstrukce přemostění ve městě Příbor 

  Suchánek, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením silničního mostu ve městě Příbor. Silniční most převádí silnici I/58 přes silnici I/48. Jsou navrženy 3 varianty řešení nosné konstrukce, jedná se o deskovou konstrukci, ...
 • Konstrukce zastřešení kluziště 

  Pospíšilová, Lenka
  Tento dokument se zabývá návrhem střešní konstrukce pro dané rozměry kluziště. Byla navržena a zhodnocena tři řešení zastřešení – ocelová příhradová deska, betonový oblouk s vnějším předpětím a předpjaté příhradové střešní ...
 • Most na místní komunikaci 

  Janek, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením trámového mostu o jednom poli, provedeného z předpjatého betonu. Cílem je navrhnout a posoudit nosnou konstrukci na zadané zatížení.
 • Most přes Chvalšinský potok 

  Večeřa, Jan
  Účelem bakalářské práce je návrh mostní konstrukce přes Chvalšinský potok v obci Chvalšiny. Konstrukce je navržena ve třech variantách, z nichž byla vybrána varianta předpjaté deskové konstrukce s délkou přemostění 13,5 ...
 • Most přes řeku Jihlavu 

  Hibš, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nového mostu přes řeku Jihlavu v obci Luka nad Jihlavou. Most leží na pozemní komunikaci III/4044 ve staničení 0,033 km. Evidenční číslo mostu je 4044-1. V rámci bakalářské práce byly ...
 • Mostní deska z prefabrikátů 

  Surovcová, Monika
  Práce pojednává o problematice deformovatelnosti a zatížitelnosti reálného mostního objektu. Průhyb skutečné konstrukce byl konfrontován s matematickým modelem. Průhybová čára vytvořené ortotropní desky korespondovala se ...
 • Návrh betonové konstrukce suterenu obytného domu 

  Pfeffer, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení železobetonové monolitické konstrukce suterénu obytného domu na mezní stav únosnosti a použitelnosti dle ČSN EN 1992-1-1. Konkrétně je řešena stropní deska s průvlaky, nejvíce ...
 • Návrh betonové střešní konstrukce 

  Paleček, Vladimír
  Zadáním bakalářské práce je návrh alternativních možností řešení atypické železobetonové stropní a střešní konstrukce ve styku s válcovitou nádrží na vodu. Řešená střešní a stropní konstrukce zastřešuje jednopodlažní ...
 • Návrh betonového přemostění v průmyslovém areálu 

  Lipus, Rostislav
  Předmětem bakalářské práce je návrh betonového přemostění v průmyslovém areálu přes řeku Balinka. Práce obsahuje statický výpočet konstrukce lávky o jednom poli, který byl vybrán ze tří variant. Vybraná varianta je tvořena ...
 • Návrh bodově podepřené desky domu v Olomouci pozemní stavby 

  Velešík, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové bodově podepřené stropní desky 1. NP bytového domu na ulici Litovelská v Olomouci. Statické výpočty vycházejí z vnitřních sil získaných z výpočetního modelu ...
 • Návrh inženýrské konstrukce 

  Svoboda, Adam
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu průmyslových hal a je zaměřena výhradně na návrh a posouzení krátkých konzol. První část práce tvoří překlad odborného textu prof. J. Schlaicha (E DIN 1045-1). V druhé části ...
 • Návrh jednoduché inženýrské konstrukce 

  Macková, Lucie
  Bakalářská práce zpracovává metodiku výpočtu průhybů dle normy ČSN EN 1992-1. Nejprve se věnuje teorii potřebné k pochopení celého postupu a vysvětlení jednotlivých kroků. Dále jsou získané poznatky aplikovány při vzorovém ...
 • Návrh jednoduché mostní konstrukce 

  Váša, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením mostu v obci Hladké Životice. Byly vypracovány tři varianty mostních konstrukcí. Pro posouzení byla vybrána varianta předepnuté, deskové, rámové konstrukce mostu o jednom poli. ...
 • Návrh jednoduché mostní konstrukce 

  Zábranský, Ivo
  Cílem této práce je navrhnout most o jednom poli jako protinávrh vůči stávajícímu málo únosnému mostu. Most je navržen jako integrovaný z předpjatého betonu T průřezu překonávající vodní tok o délce přemostění 24 metrů. ...