Now showing items 1-20 of 20

 • Dynamika rotoru turbodmychadla s kluznými ložisky na bázi MBS 

  Hromádka, Adam
  V první části diplomové práce je popsána konstrukce turbodmychadel. Další část shrnuje přístupy řešení dynamiky rotoru automobilních turbodmychadel. Vytvoření modelu rotoru a nahrazení vazby s ložiskem je doplněno o výhody ...
 • Koncepty pohonu kolejových vozidel nezávislé trakce 

  Polcer, Pavel
  Práce se zabývá koncepty pohonu kolejových vozidel nezávislé trakce, tedy přenosem výkonu mezi spalovacím motorem a hnanými nápravami. V současnosti používané přenosy výkonu jsou popsány z hlediska funkce, jejich limitujících ...
 • Lokomotivní motory ČKD řady K 12 V 170 DR 

  Machálek, Ondřej
  Práce je zaměřena na konstrukční řešení přeplňovaných vznětových motorů třetí až páté série společnosti ČKD značených K(S) 12 V 170 DR a přehled jejich konstrukčních změn provedených v průběhu jejich provozu. Věnuje se ...
 • Moderní trendy v konstrukci kluzných ložisek turbodmychadel 

  Dobrovolný, Ondřej
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se moderními trendy v konstrukci ložisek u turbodmychadel. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje historii, základní princip a konstrukci turbodmychadel. ...
 • Moderní trendy v přeplňování spalovacích motorů 

  Podhora, David
  Cílem této bakalářské práce je shrnutí základních poznatků o přeplňování spalovacích motorů, přičemž důraz je kladen zejména na moderní trendy tohoto oboru. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na základní principy a důvody ...
 • Návrh central housingu turbodmychadla pro supernízke uložení - olejový výstup na stranu 

  Slovák, Jan
  Diplomová práce se jako celek zabývá snížením instalační výšky turbodmychadla tak, aby nedocházelo k přílišnému zvýšení tlaků ve skříni turbodmychadla na pístních kroužcích. V úvodu práce se nachází rešerše zabývající se ...
 • Ohybové vibrace hnacího ústrojí nákladního vozidla 8x8 

  Knotek, Jiří
  Cílem této práce je provedení analýzy ohybových vibrací hnacího ústrojí nákladního vozidla a navržení konstrukčních úprav. Dalším cílem je posouzení přínosu konstrukčních úprav. V práci je také provedena analýza tuhosti ...
 • Pístní kroužky soudobých vznětových motorů 

  Homola, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na pístní krouţky soudobých vznětových motorů a je rozdělena do několika kapitol. První kapitola řeší funkce pístních krouţků a poţadavky na ně kladené, v další kapitole nalezneme rozdělení ...
 • Podnikatelský záměr a jeho ekonomické vyhodnocení 

  Knotek, Jiří
  Záměrem této bakalářské práce je připravit podklady na zrealizování podnikatelského záměru. Přesným záměrem je zřízení chráněného bydlení. Tento objekt bude sloužit k ubytování a poskytování péči lidem, kteří se o sebe už ...
 • Posouzení rizik chráněného bydlení 

  Knotek, Jiří
  Záměrem diplomové práce je analyzovat rizika chráněného bydlení společnosti Senior Sen s.r.o., které poskytuje sociální služby a nabízí řešení lidem v jejich nepříznivé sociální situaci. V teoretické části práce budou ...
 • Přenosy výkonů lokomotiv 

  Svoboda, Petr
  Práce popisuje specifické podmínky pro převodová zařízení v drážním provozu, obsahuje popis, rozdělení a srovnání možností přenosu výkonu ze spalovacího motoru kolejového vozidla na hnaný podvozek.
 • Testovací zařízení kluzných ložisek 

  Palán, David
  Tato diplomová práce se zabývá měřením elektrického odporu kontaktu. Začátek práce je věnován shrnutí poznání z oblasti elektrického odporu kontaktu a z oblasti elektrických vlastností kluzných ložisek. Další část práce ...
 • Turbodmychadla v motorsportu 

  Chovanec, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím turbodmychadel v motorsportu, nejmodernějšími použitými technologiemi a regulacemi pro jednotlivé soutěže. Dále porovnáním technologií použitých vzhledem k civilnímu užití.
 • Typické poruchy pístních kroužků a jejich nápravná opatření 

  Orság, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá nejčastějšími poruchami pístních kroužků. První část práce je zaměřena na konstrukční provedení pístních kroužku a na zatížení, která na ně působí. Druhá část práce představuje jednotlivé ...
 • Uložení rotorů moderních turbodmychadel 

  Kortán, Daniel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti uložení rotorů turbodmychadel. První část je zaměřena na konstrukci turbodmychadel a popis principu přeplňovaných spalovacích motorů. Druhá část se zaměřuje na popis konstrukce ...
 • Úprava sériově vyráběného spalovacího motoru na motor pro závodní použití 

  Závodný, Tomáš
  Tato bakalářská práce rozebírá úpravu motoru pro závodní použití do autokrosu. První část práce je pojata jako rešeršní a je zaměřená na to proč byl tento motor upravován a dále jaké úpravy byly provedeny. Další část se ...
 • Valivá ložiska v konstrukci čtyřdobých spalovacích motorů 

  Knotek, Jiří
  Tato práce se zabývá valivými ložisky a jejich uplatněním v konstrukci čtyřdobého spalovacího motoru. Práce je rozdělena do několika celků. První se zabývá samotnými valivými ložisky. Tato kapitola poskytuje základy z ...
 • Vliv výfukových systémů na hluk spalovacího motoru 

  Ptáček, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření rešeršní studie týkající se hlučnosti výfukových systémů spalovacích motorů. Nejprve jsou popsány jednotlivé díly výfukového systému s věnováním většího prostoru tlumičům ...
 • Vysokootáčková kluzná ložiska 

  Růžička, Stanislav
  Bakalářský projekt analyzuje použití vysokootáčkových kluzných ložisek v oblasti přeplňovaných spalovacích motorů, vybavených turbodmychadly. První část práce je věnována obecnému popisu turbodmychadel spalovacích motorů, ...
 • Vyvažování rotorů turbodmychadel 

  Šárovec, Marek
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se vyvažováním rotorů u automobilových turbodmychadel. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část pojednává o historii a základních pojmech z konstrukce ...