Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti popisu křivek napětí-přetvoření pro výpočtové simulace 

    Košťál, Josef
    Tato bakalářská práce se zabývala problematikou určování křivky zpevnění (taktéž „flow curve“) z experimentálně změřených výstupů tahové zkoušky a regresí této zjištěné křivky nelineárními vztahy. Byl prezentován teoretický ...
  • Posouzení tepelně-mechanické únavy výfukového potrubí 

    Košťál, Josef
    Tato diplomová práce se zabývá posouzením tepelně-mechanické únavy výfukového potrubí. Nejprve byla provedena rešeršní studie, ve které je rozebrán fenomén tepelně-mechanické únavy. Byly prezentovány hlavní mechanismy ...