Now showing items 1-2 of 2

  • Rizikové chování ETL procesů v prostředí datového skladu 

    Košinová, Kateřina
    Tato diplomová práce se zabývá rizikovým chováním ETL procesů v prostředí datového skladu. V první části práce je definována problematika ETL procesů a cíl této práce. Druhá část je zaměřena na teoretická východiska, která ...
  • Tvorba vnitropodnikové databáze s využitím SQL Serveru 

    Košinová, Kateřina
    Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a vytvoření vnitropodnikové SQL databáze pro zlepšení chodu společnosti Servis Baur, s. r. o. V první částí práce je specifikován problém a cíl práce. Druhá část je zaměřena vymezení ...