Now showing items 1-20 of 25

 • Analýza tepelné ztráty větráním pro různě definovaná množství větracího vzduchu 

  Janírek, Martin Stanislav
  Práce analyzuje tepelné ztráty větráním pro různá množství větracího vzduchu. Analýza je provedena na několika modelových případech (školní třída, fitcentrum, kinosál a byt). U každého případu je řešena varianta bez použití ...
 • Klimatizace administrativní budovy 

  Birhanzl, Petr
  V diplomové práci jsou popsány jednotlivé systémy větrání a klimatizace užívané pro udržení vhodných, teplotně-vlhkostních parametrů vzduchu v administrativních budovách. Jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody a posouzení ...
 • Klimatizace jednoho podlaží administrativní budovy 

  Balcar, Petr
  Hlavním cílem této práce je návrh ústředního klimatizačního systému sloužícího k zajištění požadovaného vnitřního mikroklimatu kancelářských prostor a zasedacích místností ve 2. nadzemním podlaží administrativní budovy, ...
 • Klimatizace kancelářských prostor 

  Šmejdová, Jaroslava
  Diplomová práce se zabývá návrhem a dimenzováním ústředního klimatizačního zařízení pro kancelářské místnosti v dvoupodlažní budově. Součástí práce je teoretická část zabývající se klimatizačními zařízeními dále výpočtová ...
 • Klimatizace kuchyně a výdejny jídel 

  Dvořák, Vlastimil
  Diplomová práce se zabývá návrhem a dimenzováním zařízení pro klimatizaci kuchyně a výdejny jídel v administrativní budově dle zadaných parametrů. Diplomová práce začíná výpočtovou částí, která obsahuje stanovení množství ...
 • Klimatizace lékárny 

  Martincová, Lenka
  Cílem diplomové práce je návrh klimatizace a teplovzdušného větráním lékárny. Lékárna je součástí budovy supermarketu. Lékárna má vlastní strojovnu a vlastní jednotku pro klimatizaci a teplovzdušné větrání. Řešení se zabývá ...
 • Klimatizační komora pro zpracování uzenin 

  Čermák, Lubomír
  Cílem diplomové práce je navrhnout klimatizační komoru pro sušení uzenin. Samotné konstrukci předchází rozbor problematiky sušení a zrání. Navržená konstrukce zrací komory sestává z nosné konstrukce, nerezové komory, ...
 • Komfortní klimatizační systémy a jejich použití 

  Trávníček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem faktorů určujících stav vnitřního prostředí budov, kde člověk pobývá. Dále je uvedeno rešeršní rozdělení, porovnání a použití jednotlivých komfortních klimatizačních systémů. Některé ...
 • Konstrukční návrh sestavné klimatizační jednotky 

  Měrka, Jan
  Cílem diplomové práce je na základě stanovených požadavků provést konstrukční návrh sestavné klimatizační jednotky. Sestavné klimatizační jednotky umožňují značnou pružnost při návrhu klimatizačních zařízení. Sestavná ...
 • Návrh otopného systému pro nízkoenergetický rodinný dům 

  Kytýrová, Zdeňka
  Diplomová práce se zabývá návrhem otopné soustavy pro nízkoenergetický dům. Je koncipována jako nízkoteplotní, s využitím kombinace otopných těles a podlahového vytápění. Návrh je doplněn výpočtem tepelných ztrát objektu, ...
 • Návrh teplovzdušného vytápění a větrání nízkoenergetického domku 

  Koutník, Martin
  Diplomová práce pojednává o návrhu teplovzdušného vytápění a větrání pro nízkoenergetický dům. Součástí práce je rozdělení budov dle potřeby tepla na vytápění, popis problematiky větrání obytných budov a možnosti jejich ...
 • Netradiční tepelné oběhy 

  Snášel, Jan
  Bakalářská práce popisuje čtyři netradiční tepelné oběhy a zařízení, která je využívají. Jsou to Stirlingův cyklus, organický Rankinův cyklus, Kalinův cyklus a Braytonův cyklus s vnějším spalováním. Cykly jsou popsány ...
 • Nízkoteplotní vytápění 

  Hrubý, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoteplotní otopné soustavy do multifunkční dřevostavby. Zdrojem tepla pro podlahové vytápění je tepelné čerpadlo typu země-voda. Po krátkém úvodu do problematiky a teoretickém rozboru ...
 • Porovnání výpočtu tepelných ztrát dle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12831 

  Elcner, Jakub
  Diplomová práce se zabývá porovnáním výpočtů tepelných ztrát pomocí norem ČSN 06 0210 s ČSN EN 12831. Součástí práce je seznámení s problematikou výpočtu tepelných ztrát včetně definice základních pojmů, podrobný rozbor ...
 • Potenciál využití biomasy na území České republiky 

  Klímová, Jana
  Cílem bakalářské práce je zaměřit se na rozdělení a využití alternativního, obnovitelného zdroje energie - biomasy, jako zdroje tepelné a kombinované tepelné elektrické energie a zároveň posoudit možnosti dalšího růstu ...
 • Potenciál využití větrné energie v České republice 

  Kolařík, Ivo
  Bakalářská práce pojednává o potenciálu využití větrné energie v České republice. Práce obsahuje seznámení s větrnou mapou na území České republiky, posouzení reálného využití energie větru pro výrobu elektrické energie a ...
 • Požadavky na větrání společenských místností 

  Machala, Martin
  Bakalářská práce se zabývá větracími systémy a požadavky na větrání společenských místností. Autor se nejprve zaměřuje na základní systémy větrání. Ty by měly napomoci vytvořit teoretický náhled na problematiku větrání. ...
 • Rekonstrukce topení rodinného domu 

  Tajbrová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce topení rodinného domu po zateplení a výměně oken. Nejprve se práce věnuje popisu budovy, kde jsou řešeny stavební prvky, konstrukce budovy a popsána původní otopná soustava. ...
 • Rekonstrukce vytápění školní budovy 

  Kozák, Karol
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom nového vykurovacieho systému v budove gymnázia v meste Vlašim. Starý systém vykurovania bude úplne vymenený za nový systém pozostávajúci z doskových radiátorov a medenej potrubnej siete. ...
 • Teplovzdušné vytápění 

  Bečica, Radek
  V úvodu práce jsou popsány základní informace o teplovzdušném vytápění a také všeobecné podmínky a doporučení pro použití tohoto druhu vytápění. Další kapitola se zabývá souhrnem výhod a nevýhod teplovzdušného vytápění. ...