Now showing items 1-19 of 19

 • Aircraft leading edges minor damages detection based on thermographic survey of electrical anti-icing system 

  Koštial, Rostislav; Janhuba, Luboš; Hlinka, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  Aircraft leading edge is one of the most important subjects of aircraft scheduled maintenance. Leading edge as part of the slot on transport aircraft is not critical to fatigue stress in most of the cases. However, leading ...
 • Energy Harvesting a jeho možnosti využití při monitorování leteckých konstrukcí 

  Dvořáček, Zdeněk
  Tato práce se zabývá analýzou termoelektrického generátoru pro napájení bezdrátových senzorů pro monitorování leteckých konstrukcí. Teoretická část obsahuje rešerši problematiky termoelektrického jevu a současná řešení. ...
 • Integrated method utilizing graph theory and fuzzy logic for safety and reliability assessment of airborne systems 

  Janhuba, Luboš; Hlinka, Jiří; Koštial, Rostislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  This paper presents integrated algorithm for airborne system safety and reliability assessment. In general aviation (mostly up to EASA CS-23) and non-military unmanned aerial vehicles industry, safety and reliability ...
 • Layout optimisation method for active structural health monitoring 

  Červenka, Miroslav; Koštial, Rostislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  This paper describes optimisation method for designing sensoric layout for Active Structural Health Monitoring (A-SHM) by Ultrasonic Guided Waves (UGW) on metal and non-metal (composite) materials. The SHM sensors need to ...
 • Marketingová strategie letecké údržbové organizace 

  Závorka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá sestavením marketingového plánu a strategie ve společnosti Job Air Technic a.s.. Teoretická část nastiňuje základní informace týkající se marketingu samotného, dále pak marketingové plánování a ...
 • Metodika měření rozložení teploty za proudovým motorem 

  Koutný, Martin
  Tato práce se zabývá měřením rozložení teploty za proudovým motorem. V rešeršní části jsou uvedeny vybrané způsoby měření teploty. Praktická část je pak rozdělena na návrh (a poté i montáž) měřicího stendu, metodiku měření ...
 • Návrh systému OSD dat pro výcvik údržbového personálu malého dopravního letounu 

  Plačková, Veronika
  Tato diplomová práce popisuje oblast údajů provozní vhodnosti, která je zavedena jako součást typové certifikace letadel. Na začátku práce je popis OSD dat, jejich vznik a zavedení. V práci jsou dále rozebrány veškeré ...
 • Návrh zástavby vodíkové tlakové nádrže na křídlo letounu VUT 001 Marabu 

  Koštial, Rostislav
  Obsahem diplomové práce bylo navrhnout zástavbu vodíkové tlakové nádrže pro letoun VUT 051 RAY. Byl proveden průzkum dostupných palivových článků na trhu. Umístění nádrže bylo zvoleno nad křídlem s použitím komponent pro ...
 • Plán prohlídek a údržby draku malého dopravního letounu s využitím moderních přístupů 

  Koštial, Rostislav
  Rychlý vývoj letectví v oblasti malých dopravních letadel (FAR 23/ EASA CS-23) výrazně zvyšuje požadavky na údržbu letadel. Tento rozvoj přináší implementaci způsobů údržby, které byly ještě donedávna výhradně aplikovány ...
 • Průkaz bezpečné životnosti draku letounu podle předpisu FAR 23 

  Čermák, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá podrobným výkladem požadavků předpisu FAR 23 na experimentální a výpočtový průkaz bezpečné životnosti draku letounu. V úvodní části se nacházejí informace o historickém vývoji tohoto předpisu ...
 • Rozbor koncepcí multirotorových bezpilotních prostředků 

  Zeman, Petr
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout multicopter s velmi vysokou výdrží ve vzduchu v porovnání s běžně dosahovanými výkony. Začátek je věnován popisu běžně užívaných termínů a komponent u multicopterů s MTOW do 20 kg. ...
 • Simulace šíření ultrazvukových vln v celokompozitních tenkostěnných konstrukcích 

  Cimrhanzl, Jan
  V této diplomové práci jsou popsané SHM metody používané v letectví a dále jsou udělány MKP simulace šíření ultrazvoukových vln v celokompozitním tenkostěnném materiálu používaném u leteckých konstrukcí. Pro simulaci byla ...
 • Simulátor letounu kategorie General Aviation 

  Mamula, Marko
  Tato bakalářská práce obsahuje přehled nejpoužívanějších komerčních leteckých simulátorů na trhu a shrnuje, jakými způsoby je možné v jednotlivých simulátorech definovat matematicko-fyzikální model letadla. Práce se dále ...
 • Systémy brzdění letadel 

  Bulko, Martin
  Záverečná bakalárska práca sa zaoberá problematikou brzdenia letúnov. Popisuje jednotlivé systémy brzdenia a na schémach vysvetľuje ich funkciu a použitie. Ďalej uvádza hlavné výhody a nevýhody týchto systémov s ich následným ...
 • Údržba leteckých turbínových motorů 

  Drápal, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou údržby leteckých turbínových motorů. V první části je čtenář seznámen s historickými souvislostmi, principem funkce a s jednotlivými typy turbínových motorů. Druhá část se ...
 • Vytvoření CAMO (Continuing Airworthiness Management Organization) v prostředí malé organizace 

  Medeová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zachování letové způsobilosti letadel, která je z velké části limitována časem, počtem nalétaných hodin nebo počtem přistání. Na základě údajů o náletu letadla jsou vykonávány ...
 • Vývoj a současně vyráběné jednoproudové motory 

  Štefanovič, Peter
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je akýsi ucelený prehľad v oblasti jednoprúdových motorov. Stručne vysvetľuje širokú problematiku plynových turbín z hľadiska samotného fungovania, princípu činnosti a rôznych výhod ...
 • Vývoj raketových motorů 

  Marcinko, Peter
  Táto práca popisuje vývoj raketových motorov od prvých rakiet až po súčasnosť. Práca je rozdelená do na tri základné časti. Prvá časť popisuje základné fyzikálne princípy, ktorými sa musí raketa počas letu riadiť. Druhá ...
 • Vztlaková mechanizace soutěžního modelu letadla 

  Vrba, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení přehledu vztlakové mechanizace, a to jak na náběžných, tak i odtokových hranách, používané na modelech letadel a bezpilotních prostředcích. Stručně vysvětluje jejich princip a ...