Now showing items 1-16 of 16

 • Financování a řízení stavební zakázky 

  Hort, Eva
  Téma bakalářské práce je financování a řízení stavební zakázky. Bakalářská práce obsahuje dvě hlavní části – část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmů stavební podnik, stavební ...
 • Finanční plánování stavebního podniku 

  Karlíčková, Eva
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením ekonomické situace vybraného sta-vebního podniku s využitím finanční analýzy a následně stanovením finančního plánu na následující rok. V teoretické části jsou vymezeny pojmy stavební ...
 • Finanční řízení stavební zakázky v rámci sdružení firem 

  Kusák, Jiří
  Diplomová práce je zpracována na téma Finanční řízení stavební zakázky v rámci sdružení firem. Práce je členěna do dvou částí. V teoretickém vstupu jsou popsány oblasti týkající se dané problematiky a to stavební podnik, ...
 • Hodnocení ekonomické situace stavebního podniku pomocí finanční analýzy 

  Kováříková, Vendula
  Cílem diplomové práce je zhodnotit ekonomickou situaci stavebního podniku prostřednictvím finanční analýzy. Teoretická část práce je zaměřena na stavební podnik, na seznámení se s účetními výkazy včetně rozlišení aktiv a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Demčáková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční situaci společnosti OHL ŽS, a.s. za roky 2014 až 2017 a návrhy na její zlepšení. První část práce uvádí cíle, teoretická východiska a hodnocení společnosti pomocí vybraných metod. ...
 • Hodnocení výkonnosti stavebního podniku 

  Vodica, Martin
  Diplomová práce řeší hodnocení výkonnosti vybraného podniku. Analyzuje jeho vývoj a finanční situaci v letech 2010-2014 za pomoci finanční analýzy a jejích metod. Finanční situace a její analýza vychází z vybraných účetních ...
 • Modelování a simulace projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov 

  Výskala, Miloslav
  Disertační práce je zaměřena na modelování projektů zlepšujících tepelně-technické vlastnosti budov. Řešením problému je nalezení alespoň jedné ekonomicky výhodné varianty. Základní metodou vyhodnocení ekonomické výhodnosti ...
 • Modelování vývoje cen u dodávané stavební produce v krizovém období 

  Truska, Adam
  Největší poválečná hospodářská krize, jenž se začala šířit světem ve druhé polovině roku 2008, zasáhla negativně všechny odvětví. Důležitým poznatkem z rozboru proběhlé krize nejsou ani tak její příčiny, jako spíše poukázání ...
 • Modifikace plánu výstavby liniové stavby 

  Mudrák, Miroslav
  Předložená práce se zabývá modifikací plánu realizace liniové stavby, pomocí úpravy smluvních podmínek. Teoretická část v úvodu popisuje témata projektové řízení staveb, zadávání veřejných zakázek a dopravní politika České ...
 • Možnosti financování dlouhodobého majetku a jeho posouzení daňového dopadu ve stavebním podniku 

  Skořepová, Marcela
  Možností, jak financovat dlouhodobý majetek podniku je mnoho. Ve své diplomové práci jsem si zvolila několik druhů financování dlouhodobého majetku a jejich porovnání. V úvodu popisuji jednotlivé druhy financování, jejich ...
 • Možnosti metodického přístupu při oceňování stavebního podniku v období hospodářských výkyvů 

  Božiková, Kateřina
  Obsahem diplomové práce je zkoumat možnosti metodického přístupu při oceňování stavebního podniku v období hospodářských výkyvů. Stavebnictví je činnost, která citlivě reaguje na tržní a hospodářské změny. Jejich dopady ...
 • Oceňování stavebního podniku 

  Suchánová, Katarína
  Diplomová práca sa zameriava na určenie hodnoty stavebného podniku. V teoretickej časti popisuje základné pojmy, metódy a analýzy používané pri oceňovaní. V prípadovej štúdii sú tieto analýzy aplikované na konkrétnom ...
 • Optimalizace procesu výběrového řízení subdodavatelů stavební zakázky 

  Kusák, Jiří
  Bakalářská práce je zpracována na téma Optimalizace procesu výběrového řízení subdodavatelů stavební zakázky. Práce je členěna do dvou částí. V teoretickém vstupu jsou popsány oblasti týkající se dané problematiky a to ...
 • Plánování realizace liniové stavby 

  Mudrák, Miroslav
  Předložená práce se zabývá plánováním realizace liniové stavby. Teoretická část je zaměřena na životní cyklus projektu a jeho fáze. Popisuje postup plánování času a tvorbu harmonogramu výstavby. V závěru teoretické části ...
 • Stanovení hospodářského vývoje stavebního podniku 

  Diviš, Michal
  Diplomová práce na téma „stanovení ekonomického vývoje stavebního podniku“ se zaobírá vypracováním finanční analýzy konkrétního stavebního podniku na základě veřejně dostupných účetních výkazů. Je postupně zpracována ...
 • Vývoj stavební zakázky během její realizace 

  Hort, Eva
  Diplomová práce se zabývá vývojem stavební zakázky během její realizace. Diplomová práce obsahuje potřebné teoretické vstupy, které jsou zaměřeny na vysvětlení pojmů stavební podnik, stavební zakázka a vývoj ve stavebnictví. ...