Now showing items 1-20 of 151

 • Analysis of Sustainability Decision Trees Generated by Qualitative Models Based on Equationless Heuristics 

  Doubravský, Karel; Dohnal, Mirko; Kocmanová, Alena (MDPI, 2018-07-18)
  Sustainability processes are complex and therefore ill-known, inconsistent, and subjective, and must be studied despite a shortage of information. It is prohibitively difficult to study them on quantitative levels using ...
 • Aplikace finanční kontroly v příspěvkové organizaci 

  Konopáčová, Soňa
  Tato diplomová práce vysvětluje význam vnitropodnikových směrnic a finanční kontroly ve veřejné správě. Obsahuje návrh vnitropodnikové směrnice, ve které je řešena situace finanční kontroly v konkrétní příspěvkové organizaci. ...
 • Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků 

  Jankovič, Petr
  Práce se zabývá aplikací Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na data generovaná v souladu s českou účetní legislativou a jejich nezbytnou úpravou pro sestavení výkazů v souladu se standardy IAS/IFRS. Práce se dále ...
 • Aplikace mezinárodního účetního standardu pro malé a střední firmy 

  Letková, Nina
  Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou medzinárodného účtovného štandardu vykazovania pre malé a stredné podniky. Predmetom práce je definovať základný rámec pre vykazovanie podľa IFRS pre SME, analyzovať rozdiely medzi ...
 • Balanced Scorecard v řízení podniku 

  Fleissigová, Kamila
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti Visimpex a.s. využitím finančních a ekonomických ukazatelů a dále se zabývá návrhem implementace metody Balanced scorecard v dané společnosti. Teoretická část ...
 • Comparison of Sustainable Environmental, Social, and Corporate Governance Value Added Models for Investors Decision Making 

  Pavláková Dočekalová, Marie; Kocmanová, Alena (MDPI, 2018-02-28)
  The Sustainable Value-Added Model is a new approach in value-oriented strategic management that focuses on maximizing the value created by non-financial sustainability indicators. The objective of this paper is to refine ...
 • Efektivní řízení nákladů v podniku 

  Pavelcová Krejčová, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku efektivního řízení nákladů. Podrobně pojednává o členění nákladů a představuje hlavní nástroj jejich řízení – kalkulace. V první části práce jsou obsaženy teoretické poznatky, ...
 • Ekonomické řízení podniku 

  Kocmanová, Alena (Linde Praha, 2013)
 • Ekonomický dopad likvidace odpadů v malé firmě v souvislosti s ochranou životního prostředí 

  Minaříková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomiky společnosti v oblasti nakládání a likvidace odpadů, které zde vznikají. Předmětem podnikání této organizace jsou služby zajišťující náhradní energetické zdroje a servis v oblasti ...
 • Evaluace investičního projektu 

  Vepřek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá připravovaným investičním projektem existující výrobní firmy. Posuzuje výhodnost uvažované investice na základě využití metod hodnocení efektivnosti investic. Práce také využívá analýzu finančního ...
 • Evropský sociální fond a financovní lidských zdrojů 

  Německá, Lenka
  Cílem této diplomové práce je objasnit možnosti financování z fondů Evropské Unie pro oblast rozvoje lidských zdrojů ve společnosti Lemon, s.r.o., tedy především přiblížit možnosti čerpání z Evropského sociálního fondu v ...
 • Financování investičního projektu v Severočeských vodovodech a kanalizacích a.s. 

  Petrovičová, Světlana
  Diplomová práce analyzuje finanční stav akciové společnosti v letech 2003 – 2005 a pokračuje investičním plánem pro roky 2007 – 2016. Cílem práce je s využitím finanční analýzy navrhnout a zhodnotit možnou investici.
 • Financování neziskové organizace 

  Zabák, Martin
  Práce se bude zabývat financováním a finanční analýzou neziskových organizací se zaměřením na amatérské fotbalové kluby. V analytické části bude provedeno zhodnocení finanční analýzy, CBA analýza na návrh nové budovy se ...
 • Financování projektu na zavedení Assessment Centra ze zdrojů Evropské unie 

  Procházková, Ivana
  Bakalářská práce charakterizuje Assessment Centre, které nabízí poradenské služby v oblasti personalistiky, bývá součástí personální agentury a jeho úkolem je pomáhat svým klientům řešit problémy s personalistikou uvnitř ...
 • Financování projektu ze zdrojů EU 

  Bárta, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je „Návrh projektu financovaného ze strukturálních zdrojů EU“. Samotným projektem je výstavba sportovního hřiště, který by sloužil týmu VSK VUT Brno Alligators a dále samozřejmě ostatním sportovcům. ...
 • Financování revitalizace bytového domu 

  Válková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá financováním revitalizace konkrétního bytového domu v Brně. Zaměřuje se na celkový průběh rekonstrukce, komparaci nabídek dodavatelů stavebních prací a úvěrových produktů jednotlivých bank a ...
 • Financování výzkumu a vývoje inovativních technologií v České republice 

  Dušková, Monika
  Diplomová práce se zaměřuje na dotační příležitosti podpory výzkumu a vývoje malých a středních podniků v České republice z prostředků Evropské unie. Toto téma je řešeno zejména z pohledu řízené změny ve firmě a rizik s ...
 • Finanční a ekonomická strategie společnosti 

  Jelínková, Dagmar
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční a ekonomické situace společnosti prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Předkládá možné návrhy a opatření vedoucí ke zlepšení finanční strategie společnosti.
 • Finanční analýza akciové společnosti Consumer Finance Holding 

  Jakubčová, Michaela
  Bakalárska práca „Finančná analýza akciovej spoločnosti Consumer Finance Holding“ je venovaná finančnej analýze spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s.. Spoločnosť sídli v Poprade a bola založená Všeobecnou úverovou ...
 • Finanční situace ve firmě IFE-CR, a.s. 

  Trhlíková, Jana
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti IFE-CR, a.s. v období let 2001 až 2005 za použití informací získaných z účetních výkazů společnosti – rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích. Ke ...