Now showing items 1-20 of 200

 • Analysis of Sustainability Decision Trees Generated by Qualitative Models Based on Equationless Heuristics 

  Doubravský, Karel; Dohnal, Mirko; Kocmanová, Alena (MDPI, 2018-07-18)
  Sustainability processes are complex and therefore ill-known, inconsistent, and subjective, and must be studied despite a shortage of information. It is prohibitively difficult to study them on quantitative levels using ...
 • Aplikace IAS/IFRS v podmínkách českých podniků 

  Jankovič, Petr
  Práce se zabývá aplikací Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na data generovaná v souladu s českou účetní legislativou a jejich nezbytnou úpravou pro sestavení výkazů v souladu se standardy IAS/IFRS. Práce se dále ...
 • Aplikace metody analýzy rizika vedoucí ke zvyšování kvality životního prostředí 

  Pochlopeňová, Monika
  Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou metódy analýzy rizika pre hodnotenie vplyvov podnikateľského subjektu na životné prostredie. V úvode teoretickej časti je uskutočnené vstupné preskúmanie životného prostredia zamerané ...
 • Aplikace mezinárodního účetního standardu pro malé a střední firmy 

  Letková, Nina
  Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou medzinárodného účtovného štandardu vykazovania pre malé a stredné podniky. Predmetom práce je definovať základný rámec pre vykazovanie podľa IFRS pre SME, analyzovať rozdiely medzi ...
 • Balanced Scorecard v řízení podniku 

  Fleissigová, Kamila
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti Visimpex a.s. využitím finančních a ekonomických ukazatelů a dále se zabývá návrhem implementace metody Balanced scorecard v dané společnosti. Teoretická část ...
 • Chráněná dílna - čerpání z Evropských sociálních fondů 

  Vajcíková, Simona
  Cílem diplomové práce je čerpání s dotací Evropského sociálního fondu na vytvoření „Chráňené dílny“ pro pomoc a podporu zaměstnanosti zdravotně postižených občanů. Z podnikatelské činnosti a analýz zaměstnávání zdravotňe ...
 • Comparison of Sustainable Environmental, Social, and Corporate Governance Value Added Models for Investors Decision Making 

  Pavláková Dočekalová, Marie; Kocmanová, Alena (MDPI, 2018-02-28)
  The Sustainable Value-Added Model is a new approach in value-oriented strategic management that focuses on maximizing the value created by non-financial sustainability indicators. The objective of this paper is to refine ...
 • Čerpání finančních prostředků z fondů EU 

  Herůfek, Michal
  Diplomová práce se zabývá možností čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti strukturálních fondů Evropské unie, analýzu současného stavu sledované společnosti a v návrhové části ...
 • Efektivní řízení nákladů v podniku 

  Pavelcová Krejčová, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku efektivního řízení nákladů. Podrobně pojednává o členění nákladů a představuje hlavní nástroj jejich řízení – kalkulace. V první části práce jsou obsaženy teoretické poznatky, ...
 • Ekonomické řízení podniku 

  Kocmanová, Alena (Linde Praha, 2013)
 • Ekonomický dopad likvidace odpadů v malé firmě v souvislosti s ochranou životního prostředí 

  Minaříková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomiky společnosti v oblasti nakládání a likvidace odpadů, které zde vznikají. Předmětem podnikání této organizace jsou služby zajišťující náhradní energetické zdroje a servis v oblasti ...
 • Environmentální řízení nákladových materiálových toků 

  Stehlík, Marek
  Bakalářská práce pojednává o využití environmentálního managementu ve společnosti Hill´s. Obsahuje návrh na environmentální řízení nákladových materiálových toků, tak aby jej bylo možné použít k dalšímu analyzování a šlo ...
 • Environmentální řízení podniku 

  Dokulilová, Šárka
  Diplomová práce se zaměřuje na řízení environmentálního systému ve vybrané společnosti. Specifikuje teoretické požadavky týkající se systému environmentálního managementu a normy ČSN ISO 14 001. Obsahuje zavedený systém ...
 • Evaluace investičního projektu 

  Vepřek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá připravovaným investičním projektem existující výrobní firmy. Posuzuje výhodnost uvažované investice na základě využití metod hodnocení efektivnosti investic. Práce také využívá analýzu finančního ...
 • Evropský sociální fond a financovní lidských zdrojů 

  Německá, Lenka
  Cílem této diplomové práce je objasnit možnosti financování z fondů Evropské Unie pro oblast rozvoje lidských zdrojů ve společnosti Lemon, s.r.o., tedy především přiblížit možnosti čerpání z Evropského sociálního fondu v ...
 • Financování investice v podniku 

  Úradníková, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodné formy financování dlouhodobého majetku konkrétní společnosti. Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti financování podnikatelských činností. Praktická část je zaměřena na analýzu ...
 • Financování neziskové organizace 

  Zabák, Martin
  Práce se bude zabývat financováním a finanční analýzou neziskových organizací se zaměřením na amatérské fotbalové kluby. V analytické části bude provedeno zhodnocení finanční analýzy, CBA analýza na návrh nové budovy se ...
 • Financování projektu ze zdrojů EU 

  Bárta, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je „Návrh projektu financovaného ze strukturálních zdrojů EU“. Samotným projektem je výstavba sportovního hřiště, který by sloužil týmu VSK VUT Brno Alligators a dále samozřejmě ostatním sportovcům. ...
 • Financování revitalizace bytového domu 

  Válková, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá financováním revitalizace konkrétního bytového domu v Brně. Zaměřuje se na celkový průběh rekonstrukce, komparaci nabídek dodavatelů stavebních prací a úvěrových produktů jednotlivých bank a ...
 • Financování rozvoje lidských zdrojů z fondů EU 

  Buljak, Michal
  Předmětem diplomové práce je realizace projektu prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie. Projekt je zaměřený na podporu vzdělávání zaměstnanců neziskové organizace. Součástí práce je přiblížení základních pojmů ...