Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza přesnosti laserového skenování 

  Vacová, Dominika
  Cieľom práce je naskenovať mračno bodov a skúmať možnosti jeho spojenia na základe referenčných objektov alebo prírodných objektov. Ďalšou časťou práce je nadväznosť do súradnicového systému S – JTSK. V prvej časti práce ...
 • Biokompatibilní slitiny titanu a jejich aplikace 

  Hofírek, Michal
  Tato práce pojednává formou literární rešerše o titanových slitinách používaných v medicínských aplikacích. První část je věnována titanu jako prvku, jeho základním vlastnostem a chování ve slitinách. V další části je ...
 • Biokompatibilní slitiny titanu a kobaltu a jejich aplikace 

  Volná, Kateřina
  Tato práce je napsána formou literární rešerše a zabývá se titanovými a kobaltovými slitinami a jejich použitím v zubním lékařství. V první části je popsána výroba jednotlivých kovů, jejich mechanické, fyzikální a chemické ...
 • Change management v prostředí vybraných sportovních organizací 

  Žák, Vojtěch
  Bakalářská práce se věnuje change managementu vybraného sportovního klubu tanečního sportu. Hlavní záměr je navrhnout aplikovatelné změny, které mohou zefektivnit chod klubu a budou mít vliv na růst výkonnosti tanečníků. ...
 • Extrémně nízkocyklová únavová životnost slitin neželezných kovů 

  Judas, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá studiem chování hliníkové slitiny 2024-T351 v oblasti nízkocyklové a extrémně nízkocyklové únavy. Zkušební vzorky byly nejdříve podrobeny kvazistatickému namáhání v tahu a tlaku s cílem určit ...
 • Fracture Behaviour of Steels and Their Welds for Power Industry 

  Al Khaddour, Samer
  Práce byla zaměřena na ověření platnosti koncepce master křivky pro hodnocení heterogenních svarových spojů, resp. teplotně stárnutých svarů. Současně bylo cílem disertace vyvinout kvantitativní model pro predikci referenční ...
 • Haighův diagram vybrané pružinové oceli 

  Zejdová, Lucie
  Tato diplomová práce se zaměřuje na únavové vlastnosti pružinové oceli 54SiCrV6. V teoretické části se zabývá vlastnostmi a použitím pružinové oceli a odezvou kovů na cyklické zatěžování. V rámci této diplomové práce byly ...
 • Kovové materiály používané pro zubní náhrady 

  Kožiol, Martin
  Tématem bakalářské práce jsou kovové materiály protetik a implantátů využívané v dentální medicíně. Základem práce je zpracování přehledu kovových materiálů a jejich vzájemné porovnání z hlediska vlastností a jednotlivých ...
 • Mechanické vlastnosti hliníkové slitiny EN AW 7020 za zvýšených teplot 

  Slouka, Marek
  Diplomová práce se zabývá jednou z vysokopevných slitin hliníku AlZn4Mg (EN AW 7020). Tato slitina je využívaná pro její vysokou pevnost, nízkou hmotnost, dobrou odolnost proti korozi a dobrou svařitelnost v ochranné ...
 • Nanokompozity s kovovou matricí 

  Chlupová, Monika
  Tato práce se zabývá převážně nanokompozity s kovovou matricí (MMNC), jejichž výzkum započal teprve nedávno. V první části této práce jsou definovány kompozitní materiály obecně, přičemž větší část je věnována kompozitům ...
 • Robot-Based Image Analysis for Evaluating Rehabilitation after Brain Surgery 

  Kohout, Jan; Crha, Jan; Trnkova, Katerina; Sticha, Karel; Mares, Jan; Chovanec, Martin (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-06-01)
  After certain types of brain surgery, patients are often affected by changes in both their dynamic balance and facial disorder. Because rehabilitation takes several months, it is important that both doctors and patients ...
 • Struktura a únavové vlastnosti vybrané titanové slitiny 

  Prudíková, Alena
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo zhodnocení únavových vlastností titanové slitiny Ti-Al3-V2,5, označované dle ASTM jako Grade 9. Pozornost byla zaměřena na únavové chování slitiny v oblasti vysokocyklové únavy. Pro ...
 • Strukturní a mechanické charakteristiky niklových litin s kuličkovým grafitem 

  Tesařová, Hana
  Práce se zabývá posouzením vlivu niklu na strukturu a mechanické vlastnosti litin s kuličkovým grafitem (dále LKG) s feritickou a bainitickou matricí. Ke studii vlivu niklu byly použity dvě tavby volně litých klínů legované ...
 • Testování přesnosti mobilního mapovacího systému MOMAS 

  Nováčková, Soňa
  Cílem této diplomové práce je seznámit se s mobilním mapovacím systémem MOMAS, který vlastní firma Geodis Brno, spol. s.r.o. a otestovat přesnost tohoto systému. Provést sběr dat a zpracování získaných údajů na pracovišti ...
 • Únavové chování hořčíkových slitin AZ31 a AZ61 

  Gejdoš, Pavel
  Tato dizertační práce se zabývá únavovým chováním hořčíkových slitin AZ31 a AZ61 odlitých pokročilou metodou lití squeeze casting. Na základě regresních funkcí a naměřených únavových dat byly určeny únavové parametry těchto ...
 • Únavové vlastnosti konstrukční oceli 11 523 

  Kudelka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností oceli 11 523 ve stavu po normalizačním žíhání. Cílem je posouzení struktury materiálu a stanovení statických a únavových charakteristik. V teoretické části ...
 • Vliv asymetrie zátěžného cyklu na rychlost šíření únavových trhlin ve slitině Inconel 625 

  Kander, Jan
  Předmětem této práce bylo posouzení vlivu asymetrie cyklu na rychlost šíření únavových trhlin v niklové superslitině Inconel 625. Experimentální část byla provedena ve společnosti Materiálovém a metalurgickém výzkumu v ...
 • Vliv doby izotermické transformace na strukturu a mechanické vlastnosti ADI 

  Falta, Petr
  Diplomová práce ,,Vliv izotermické transformace na strukturu a mechanické vlastnosti ADI´´ se zabývá problematikou izotermického zušlechtění nelegované litiny s kuličkovým grafitem, jehož cílem je získat optimální mechanické ...
 • Vliv plasmové nitridace na únavovou životnost vysocepevných ocelí při biaxiálním zatěžování 

  Major, Štěpán
  Tato práce se věnuje únavové životnosti vzorků, vyrobených z vysocepevné oceli s nitridovanou vrstvou a bez ní. Vzorky byly podrobeny soufázové kombinaci ohybu a krutu. Práce je zaměřena na tři druhy problémů. Za prvé byl ...
 • Vliv volného povrchu tělesa a gradientní změny materiálových vlastností na chování trhliny 

  Ševčík, Martin
  Tato disertační práce vznikla pod vedením školitele doc. Ing. Luboše Náhlíka, Ph.D. a pod dohledem školitele specialisty doc. Ing. Pavla Hutaře, Ph.D. Tématem předkládané práce je studium vlivu volného povrchu tělesa a ...