Now showing items 1-12 of 12

 • Aplikace pro úpravy histogramu 

  Nezhyba, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci, která bude sloužit k úpravám histogramu. K vývoji programu byl použit programovací jazyk C++ a programovací nástroj Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition. Definuje ...
 • Automatické detekce obličeje a jeho jednotlivých částí 

  Krolikowski, Martin
  Diplomová práce se zabývá problémem detekce obličejů v barevných statických obrazech. V práci jsou nastíněny základní pojmy, se kterými se lze při detekci obličeje setkat, a jejich vzájemné souvislosti. Jednotlivé přístupy ...
 • Automatické ověření zaměřovací funkce letecké satelitní antény 

  Hradílek, Ondřej
  Tato diplomová práce podává přehled o základních principech funkce satelitních komunikačních systémů. Dále se zabývá popisem leteckého satelitního komunikačního systému ARINC 791, který je základem, od kterého se odvíjí ...
 • Detekce a korespondence významných bodů v obraze 

  Hasmanda, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce byly seznámit se základními technikami zpracování obrazu, převážně na detekci významných bodů ve snímcích jedné scény z více pohledů a stanovení vzájemné korespondence těchto bodů. Na ...
 • Detekce lidské postavy v obrazové scéně 

  Šmirg, Ondřej
  Práce se skládá ze dvou hlavních částí, části separační a diagnostické. Separační část je založena na statistickém modelu využívající barvy každého pixelu k určení, zda se jedná o pixel pozadí nebo popředí. V projektu ...
 • Detektory objektů v obraze a jejich realizace 

  Gregor, Michal
  Zpracování obrazu získává každým dnem větší význam u různorodých aplikačních oblastí. Jednou z dnešních vizí, která by měla využívat obrazových operací, je výroba tzv. autonomního vozidla, které by mělo zvládat samostatně ...
 • Laboratorní úlohy využívající měřicí systém LabView 

  Labaj, Radek
  Bakalářská práce se zabývá základními typy senzorů mechanických veličin, konkrétně pak indukčnostním senzorem polohy typu LVDT. Jeho vlastnosti a princip fungování jsou vysvětleny na laboratorním přípravku. Obsahuje návrh ...
 • Metoda fyzikálního modelování přechodových hran v obraze pro určení skutečné pozice obrysu předmětu 

  Kohoutek, Michal
  Disertační práce se zabývá návrhem nové originální metody fyzikálního modelování přechodových hran v obraze pro určení skutečné subpixelové pozice obrysu předmětu. Aplikační oblastí vyvinuté metody je oblast vysoce přesných ...
 • Platforma MHP a její využití v DVB-T 

  Janík, Lukáš
  Tato bakalářská práce řeší problém digitálních televizí a set-top boxů, přesněji řečeno platformu MHP a její využití v DVB-T, jak již vyplívá z názvu. V prvních kapitolách se zmiňuji o součastném analogovém pozemním vysílání ...
 • Skládání snímků panoramatického pohledu 

  Kuzdas, Oldřich
  Tato práce se zabývá krok za krokem procesem sestavování panoramatického obrazu z několika dílčích snímků scény pořízených perspektivní kamerou otáčenou kolem jejího optického středu. Jsou zde popsány algoritmy detekce ...
 • Využití neuronové sítě při identifikaci znaku v obraze 

  Pavlík, Daniel
  Tato práce pojednává o využití neuronové sítě při identifikaci písmen abecedy a číslic 0 - 9. V první části je teoreticky rozebrána podstata neuronových sítí a konkrétněji rozebrán princip metody učení vícevrstvé sítě se ...
 • Vzdálené řízení regulačního zařízení pomocí MHP aplikace 

  Šot, František
  Cílem bakalářské práce je prostudovat skladbu obecného a vysílacího řetězce digitální pozemské televize ( DVB-T). Prostudovat možnosti IRT- playout serveru a DVB-T modulátoru, dále seznámení s termoregulačním systémem ...