Now showing items 1-20 of 54

 • 3D vodní paprsek 

  Kučera, Michal
  Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím a technologickými možnostmi abrazivního vodního paprsku při aplikaci 3D řezací hlavy. Součástí práce je popis technologie vodního paprsku a jeho další aplikace. Experimentální ...
 • Analýza chyb ve výrobním procesu a jejich odstraňování 

  Kolář, Ladislav
  Práce seznamuje s procesem výroby elektromagnetů včetně způsobů její organizace. Cílem je zlepšení tohoto procesu. Potřebná data se získávala z firemních záznamů a měření přímo ve výrobě. Pomocí analýzy těchto informací ...
 • Analýza dokončovacích způsobů obrábění 

  Daumer, Tomáš
  Práca sa zaoberá analýzou dokončovacích spôsobov obrábania. Táto publikácia sa zameriava na charakteristiku základných dokončovacích metód a výslednú kvalitu povrchu. Práca uvádza používane stroje a nástroje v týchto ...
 • Analýza interních výpadků na natavené třísky ve firmě Bosch Diesel s.r.o. 

  Rauscher, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu interních výpadků na natavené třísky ve firmě Bosch Diesel, s.r.o. dále pak návrhem nástrojů, kterými bude dosaženo snížení interních výpadků na natavené třísky a následným ...
 • Analýza materiálu pro laserového řezání 

  Tonkovič, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá laserovým řezáním plechů od vybraných výrobců oceli. V úvodní části jsou obecně popsány základy laserových technologií, především v oblasti průmyslového použití laserů. Jsou zde uvedeny požadavky ...
 • Analýza povlakovaných VBD ze slinutých karbidů 

  Zdráhala, Radim
  Bakalářská práce je zaměřená na analýzu řezných a měrných řezných sil při čelním frézování povlakovanými a nepovlakovanými vyměnitelnými břitovými destičkami. V teoretické části se práce věnuje charakteristice frézovacího ...
 • Analýza vlivu chemicko-tepelného zpracování na změnu rozměrů 

  Kunkela, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na chemicko-tepelné zpracování oceli, a to zejména na změnu rozměrů vzniklou během procesu. Za účelem bližšího prozkoumání problematiky byly vyrobeny vzorky z různých materiálů a o různých ...
 • Aplikace metody Fused Deposition Modeling pro vyhotovení návrhu modelu planetového mechanismu 

  Kudláčová, Barbora
  Tato bakalářská práce má za cíl pojednat o návrhu a konstrukci modelu planetového me-chanismu s využitím technologie rapidního prototypování. Virtuální model byl vytvořen v parametrickém programu SolidWorks 2013 a vytištěn ...
 • Chemické technologie obrábění 

  Macháček, David
  Tato bakalářská práce popisuje nejpoužívanější metody chemického obrábění v průmyslu. Jsou zde rozepsány principy jednotlivých metod, jejich výhody, nevýhody a vhodnost použití. Dále jsou zde uvedeny vlastnosti používaných ...
 • Diamantové kotouče a jejich využití v kamenickém průmyslu 

  Skryja, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou procesu řezání při zpracování kamene. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána charakteristika diamantových kotoučů, metodika procesu řezání ...
 • Experiment rojové inteligence v RDS 

  Kolář, Ladislav
  Práce je tvořena dvěma částmi. První část je věnována přehledu robotických simulátorů a pak blíže programu Microsoft Robotics Developer Studio (MRDS). Je zpracován manuál zaměřený na postup při tvorbě vlastního projektu ...
 • Frézovací nástroje z HSS ocelí s nanokompozitními povlaky 

  Ludvík, Radek
  Bakalářská práce se zabývá nanokompozitními povlaky nanesenými na frézovací nástroje z rychlořezných ocelí. V práci jsou popsány základy frézování, nástroje pro frézování a jejich rozdělení a upínání. Postupně je rozebrána ...
 • Možnosti monitorování obráběcího procesu 

  Štěpánek, Martin
  Předložená bakalářská práce popisuje vybrané metody monitorování obráběcích procesů. Práce analyzuje fungování jednotlivých metod, kterými je možné provádět monitorování obráběcího procesu, uvádí jejich výhody a nevýhody. ...
 • Možnosti zefektivnění výroby použitím nových typů řezných nástrojů 

  Vondra, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá obecnými informacemi o soustružení a snahou najít možná vylepšení v obráběcím procesu pro potřeby konkrétní aplikace. Teoretická část popisuje základní výpočtové vztahy a používané nástrojové ...
 • Návrh a výroba prototypu externího akvarijního filtru 

  Svoboda, Richard
  Tato práce popisuje návrh a postup výroby prototypu externího akvarijního filtru za použití aditivní metody Fused Deposit Modeling. Model filtru byl navržen v 3D parametrického softwaru SolidWorks a vytisknut pomocí ...
 • Návrh CNC technologie součásti "hřídel" 

  Škrabálek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá technologickým postupem výroby svařované hřídele ve firmě STT Servis, s.r.o. V práci je pojednáváno o technologických možnostech a řešení výroby, způsob zajištění unášení hřídele a náročnost ...
 • Návrh nové technologie výroby vybrané součásti 

  Záveský, Zbyněk
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku CNC stroj. Práce se zabývá charakteristikou CNC strojů, souřadnými systémy, výhodami a nevýhodami CNC, využití CAD/CAM softwaru. V další části se zabývá návrhem pro zvolení ...
 • Návrh Stirlingova motoru pracujícího při nízkém rozdílu teplot 

  Gavač, Adam
  Cieľom práce je oboznámiť čitateľa so všeobecne menej známou alternatívou ku spaľovacím motorom- Stirlingovým motorom. Hlavnými bodmi teoretickej časti sú popis termodynamiky Stirlingovho cyklu v rozsahu potrebnom pre ...
 • Obrábění rotační součásti na univerzálním stroji 

  Motl, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem technologie výroby rotační součásti na univerzálních strojích. Hlavním bodem této práce je kompletní řešení technologické přípravy výroby součásti tvaru hřídele. Dalším bodem práce ...
 • Obrábění sortimentu závitových elementů na CNC stroji 

  Pávková, Alena
  TPV documentation, CNC machines, NC program, thread