Now showing items 1-20 of 35

 • Analýza grafenových vrstev připravených metodou CVD pomocí rozptylu nízkoenergiových iontů 

  Bábík, Pavel
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu vzorků grafenu rozptylem nízkoenergiových iontů (LEIS). Výroba grafenových vrstev byla prováděna metodou chemické depozice z plynné fáze (CVD) na Ústavu fyzikálního inženýrství. ...
 • Analýza jednorozměrných struktur pomocí Kelvinovy silové mikroskopie 

  Kovařík, Martin
  Tato práce se zabývá využitím Kelvinovy silové mikroskopie (KPFM) při analýze 1D nanostruktur, konkrétně germaniových nanodrátů a nanotrubic ze sulfidu wolframičitého (WS2). První část této práce je věnována možnosti detekce ...
 • Aplikace nanotechnologií pro detekci biomolekul 

  Váňa, Rostislav
  Tato práce se zabývá použitím kovových nanostruktur k detekci biomolekul. Byl vytvořen postup pro stabilizaci roztoků zlatých nanočástic pro lepší použitelnost v biologických vzorcích a biochemických procesech, kde mohou ...
 • Catalyst–substrate interaction and growth delay in vapor–liquid–solid nanowire growth 

  Kolíbal, Miroslav; Pejchal, Tomáš; Musálek, Tomáš; Šikola, Tomáš (IOP Publishing, 2018-03-26)
  Understanding of the initial stage of nanowire growth on a bulk substrate is crucial for the rational design of nanowire building blocks in future electronic and optoelectronic devices. Here, we provide in situ scanning ...
 • Charakterizace elektronických vlastností nanodrátů pro elektrochemii 

  Kovařík, Martin
  Elektrochemické metody nacházejí využití v mnoha aplikacích (např. senzorice, skladování el. energie nebo katalýze). Jejich nespornou výhodou je nízká finanční náročnost na přístrojové vybavení. Abychom lépe porozuměli ...
 • Elektrochemická příprava fluorescenčního senzoru s vysoce uspořádáným nanostrukturovaným povrchem 

  Bedlek, Marek
  Práca sa zaoberá prípravou a skúmaním optických vlastností samousporiadaného pola TiO2 a Au kvantových bodiek (QDs) a ich potenciálnym využitím v medicíne ako optický senzor pri detekcii biomolekúl. Ako metóda prípravy ...
 • Fourierova infračervená spektroskopie na nanostrukturách 

  Halabuková, Hana
  Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom plazmónovej rezonancie nanoštruktúr vybraných oxidov wolfrámu pomocou infračervenej spektroskopii založenej na Fourierovej transformácii (FTIR spektrokopii). V prvej časti práce je ...
 • Funkcionalizované nanostruktury 

  Váňa, Rostislav
  Tato práce se zabývá funkcionalizovanými nanostrukturami. V první části jsou zmíněny materiály vhodné pro funkcionalizaci, využití funkcionalizovaných nanostruktur v oblasti medicíny a biochemie a metody detekce změn ...
 • In-situ elektronová mikroskopie 

  Bukvišová, Kristýna
  Cílem diplomové práce je popsat oxidaci nanotrubic sulfidu wolframičitého za zvýšených teplot v přítomnosti vodní páry. Na jejich povrchu se nejprve vytvoří nanočástice oxidu wolframu, ze kterých potom vyrůstají nanodráty. ...
 • Integrace nanostruktur do funkčních celků 

  Citterberg, Daniel
  Táto diplomová práca je zameraná na charakterizáciu elektrických transportných vlastností polovodičových jednorozmerných nanoštruktúr. Prvá časť práce sa venuje teoretickému popisu možností určenia charakteristických ...
 • Kontaktování jednorozměrných nanostruktur 

  Citterberg, Daniel
  Tato bakalářská práce se věnuje metodologii kontaktování jednorozměrných nanostruktur. Teoretická část práce definuje pojem jednorozměrných nanostruktur, následně se věnuje potenciálu jejich využití, a to především v oblasti ...
 • Modelování růstu polovodičových nanovláken 

  Kovács, Roland
  Bakalářská práce se zabývá modelováním růstu polovodičových nanovláken. Práce obsahuje popis mechanizmu růstu pomocí metody vapor-liquid-solid (VLS). Hlavním cílem je simulace rozložení materiálu v eutektické kapce v ...
 • Modifikace růstu polovodičových nanovláken 

  Pejchal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá růstem polovodičových nanovláken na substrátu Ge(111). Nanovlákna byla připravena metodou PVD (physical vapor deposition), jejich růst byl katalyzován Au koloidními nanočásticemi. V práci je ...
 • Morfologie ostrůvků germania v přítomnosti gallia a zlata 

  Pejchal, Tomáš
  Tato práce se zabývá morfologií ostrůvků germania v přítomnosti zlata, stříbra a gallia, připravených na povrchu Ge(111) pomocí napařování za podmínek UHV. V práci je představena rešerše povrchových rekonstrukcí uvedených ...
 • Návrh efuzní cely pro depozici ultratenkých vrstev Sn a Zn 

  Horák, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a sestavením efuzních cel pro depozici ultra- tenkých vrstev zinku a cínu. V práci jsou úvodem vysvětleny principy funkce efuzních cel, jako je metoda molekulární svazkové epitaxe ...
 • Návrh iontového zdroje pro odprašování 

  Glajc, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem nového typu iontového zdroje. Jejím cílem je navrhnout iontový zdroj se sedlovým polem pro odprašování. Inovací ve vypracovaném návrhu je kombinace klasického válcově symetrického ...
 • Pasivace povrchu germania metodou ALD 

  Kuba, Jakub
  Práce se zabývá pasivací povrchu germania pomocí chemického leptání a metodou depozice atomárních vrstev (ALD). Sledována byla především rychlost oxidace povrchu germania a zastoupení jednotlivých oxidů germania po použití ...
 • Příprava a aplikace kovových a polovodičových nanostruktur 

  Hrubý, Jakub
  Tato práce se zabývá teoretickými základy přípravy, charakterizace a možnými aplikací nanostruktur. V experimentální části je nastíněna syntéza a charakterizace nanostruktur. Ušlechtilé kovy jsou zastoupeny zlatem a stříbrem. ...
 • Příprava a charakterizace vzorků pro studium vlivu povrchových plasmonových polaritonů na růst ostrůvků na površích 

  Závodný, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a studiem růstu tenkých vrstev kobaltu a termální stabilitou multivrstvy Al2O3/Au/SiO2/Si. Jako substrát pro růst tenkých vrstev byl použit krystalický křemík povrchově upraven ...
 • Příprava GeSn nanostruktur 

  Jedlička, Jindřich
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami přípravy GeSn nanodrátů. V teoretické části je popsána pásová struktura pevných látek a jsou uvedeny důvody, proč je materiál GeSn zajímavý. Je představen mechanismus růstu nanodrátů ...