Now showing items 1-20 of 29

 • Analýza jednorozměrných struktur pomocí Kelvinovy silové mikroskopie 

  Kovařík, Martin
  Tato práce se zabývá využitím Kelvinovy silové mikroskopie (KPFM) při analýze 1D nanostruktur, konkrétně germaniových nanodrátů a nanotrubic ze sulfidu wolframičitého (WS2). První část této práce je věnována možnosti detekce ...
 • Aplikace nanotechnologií pro detekci biomolekul 

  Váňa, Rostislav
  Tato práce se zabývá použitím kovových nanostruktur k detekci biomolekul. Byl vytvořen postup pro stabilizaci roztoků zlatých nanočástic pro lepší použitelnost v biologických vzorcích a biochemických procesech, kde mohou ...
 • Catalyst–substrate interaction and growth delay in vapor–liquid–solid nanowire growth 

  Kolíbal, Miroslav; Pejchal, Tomáš; Musálek, Tomáš; Šikola, Tomáš (IOP Publishing, 2018-03-26)
  Understanding of the initial stage of nanowire growth on a bulk substrate is crucial for the rational design of nanowire building blocks in future electronic and optoelectronic devices. Here, we provide in situ scanning ...
 • Charakterizace polovodičových nanovláken 

  Novotný, Karel
  Tato diplomová práce se věnuje charakterizaci polovodičových nanodrátů. Teoretická část popisuje základní fyzikální vlastnosti TiO2 a je předložena rešerše vybraných vlastností nanostruktur oxidu titaničitého. V experimentální ...
 • Depozice kovových nanočástic z roztoku a výzkum jejich optických vlastností 

  Ligmajer, Filip
  Tato práce se zabývá kovovými nanočásticemi, jejich depozicí na křemíkový povrch a výzkumem jejich optických vlastností. Je ukázáno, že v~důsledku modifikace koloidních roztoků zlatých nanočástic fluorovodíkovou nebo ...
 • Funkcionalizované nanostruktury 

  Váňa, Rostislav
  Tato práce se zabývá funkcionalizovanými nanostrukturami. V první části jsou zmíněny materiály vhodné pro funkcionalizaci, využití funkcionalizovaných nanostruktur v oblasti medicíny a biochemie a metody detekce změn ...
 • Modifikace růstu polovodičových nanovláken 

  Pejchal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá růstem polovodičových nanovláken na substrátu Ge(111). Nanovlákna byla připravena metodou PVD (physical vapor deposition), jejich růst byl katalyzován Au koloidními nanočásticemi. V práci je ...
 • Morfologie ostrůvků germania v přítomnosti gallia a zlata 

  Pejchal, Tomáš
  Tato práce se zabývá morfologií ostrůvků germania v přítomnosti zlata, stříbra a gallia, připravených na povrchu Ge(111) pomocí napařování za podmínek UHV. V práci je představena rešerše povrchových rekonstrukcí uvedených ...
 • Návrh a testování vhodné metodiky pro čištění povrchů preparátů in situ pro elektronovou mikroskopii pomalými elektrony 

  Rudolfová, Zdena
  Tato práce se zabývá metodikou přípravy polovodičových vzorků pro pozorování dopova- ných struktur v rastrovacím elektronovém mikroskopu pomalými elektrony. V první části je podrobně zpracována teorie zobrazování povrchů ...
 • Návrh efuzní cely pro depozici ultratenkých vrstev Sn a Zn 

  Horák, Stanislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a sestavením efuzních cel pro depozici ultra- tenkých vrstev zinku a cínu. V práci jsou úvodem vysvětleny principy funkce efuzních cel, jako je metoda molekulární svazkové epitaxe ...
 • Návrh iontového zdroje pro odprašování 

  Glajc, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem nového typu iontového zdroje. Jejím cílem je navrhnout iontový zdroj se sedlovým polem pro odprašování. Inovací ve vypracovaném návrhu je kombinace klasického válcově symetrického ...
 • Pasivace povrchu germania metodou ALD 

  Kuba, Jakub
  Práce se zabývá pasivací povrchu germania pomocí chemického leptání a metodou depozice atomárních vrstev (ALD). Sledována byla především rychlost oxidace povrchu germania a zastoupení jednotlivých oxidů germania po použití ...
 • Příprava a aplikace kovových a polovodičových nanostruktur 

  Hrubý, Jakub
  Tato práce se zabývá teoretickými základy přípravy, charakterizace a možnými aplikací nanostruktur. V experimentální části je nastíněna syntéza a charakterizace nanostruktur. Ušlechtilé kovy jsou zastoupeny zlatem a stříbrem. ...
 • Příprava a charakterizace vzorků pro studium vlivu povrchových plasmonových polaritonů na růst ostrůvků na površích 

  Závodný, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá přípravou a studiem růstu tenkých vrstev kobaltu a termální stabilitou multivrstvy Al2O3/Au/SiO2/Si. Jako substrát pro růst tenkých vrstev byl použit krystalický křemík povrchově upraven ...
 • Příprava povrchů s difuzní bariérou pro studium počáteční fáze růstu polovodičových nanovláken 

  Andrýsek, Michal
  Tato práce se zabývá přípravou povrchů s difuzními bariérami pro studium růstu germaniových nanodrátů. V práci je představen princip růstu polovodičových nanodrátů, úloha grafenu a oxidu hlinitého jako difuzních bariér při ...
 • Růst epitaxních kobaltových (CoSi2) ostrůvků pomocí epitaxe řízené oxidovou vrstvou 

  Stará, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem přípravy a růstu kobaltových tenkých vrstev. Jako substrát byla použita křemíková deska s orientací (111) pokrytá tenkou vrstvou nativního oxidu SiO2. Pro růst kobaltové vrstvy byla ...
 • Růst polovodičových nanovláken použitím dvousložkového katalyzátoru 

  Musálek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá růstem germaniových nanodrátů prostřednictvím různých katalytických částic, přičemž je kladen důraz na výrobu katalyzátoru složeného ze dvou prvků (AgGa). V úvodní části jsou zmíněny dva ...
 • Růst ZnO nanodrátů 

  Mikula, Martin
  V této práci jsou stručně charakterizovány nejvýznamnější vlastnosti nanodrátů a možnosti jejich syntézy. Speciální pozornost je věnovaná nanostrukturám oxidu zinečnatého jako i mechanizmu VLS, který je podstatný pro ...
 • Selektivní depozice stříbrných nanočástic z roztoku 

  Salajková, Zita
  Stříbrné nanočástice mají rozsáhlé uplatnění v plazmonice. Selektivní depozice nanočástic z koloidních roztoku na přesně definované místo na substrátu je obtížná, proto se nabízí postup jak nanočástice vhodnou technikou ...
 • Selektivní růst GaN na SiN 

  Hulva, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá selektivním růstem gallia a gallium nitridu na substrátech nitridu křemíku. Depozicí nízkoenergiových dusíkových iontů je na křemíkovém substrátu vytvořena vrstva nitridu křemíku (SiN). Na ...