Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza reakcí řidičů na složené podněty 

  Kaplánek, Aleš
  Tato práce se zabývá přípravou, realizací a základním vyhodnocením reakčních dob řidičů motorových vozidel na jednoduché optické a složené ( jiné než optické) podněty. Jízdní zkoušky prováděné zčásti v podmínkách běžného ...
 • Deskripce kuličkových šroubů 

  Strapina, Tomáš
  Tomáš Strapina Deskripce kuličkových šroubů BP, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, 2009, str. 34, obr. 32, přílohy 0 Bakalářské práce se se zabývá popisem funkce kuličkových šroubů.
 • Deskripce planetových převodovek pro pohony robotů 

  Veverka, Ivo
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši zabývající se principem činnosti planetových převodovek a jejich využitím v praxi. Tato práce definuje základní vlastnosti evolventního ozubení, základní rozdělení planetových ...
 • Deskripce podtlakových manipulačních koncových efektorů průmyslových robotů 

  Pačíska, Tomáš
  Bakalářská práce představuje odbornou rešerši, třídění a popis různých druhů pasivních a aktivních podtlakových výstupních hlavic průmyslových robotů a princip jejich činnosti. Tato práce dále definuje základmí parametry ...
 • Deskripce různých druhů převodovek HARMONIC-DRIVE 

  Brus, Jan
  Bakalářská práce obsahuje odbornou rešerši, popisující různé druhy harmonických převodovek. Rešerše se zabývá popisem vlastností a možností aplikace jednotlivých druhů harmonických převodovek, včetně pracovních charakteristik ...
 • Komplexní systém pro analýzu silničních nehod typu střet vozidla s motocyklem 

  Slepánek, Petr
  Tato disertační práce popisuje problematiku komplexního systému pro analýzu střetu motocyklu s vozidlem a navrhuje vhodnou metodiku pro řešení tohoto typu střetu. Jsou zde shrnuty dosavadní znalosti v oblasti problematiky ...
 • Koncepce a realisace pokusného standu kooperujících robotů 

  Kocourek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vzorovým procesem dvou kooperujících robotů obsluhujících automatickou měřící stanici. Manipulace s měřenými kusy je zajišťována dvěma roboty KUKA KR6/2. Cílem této diplomové práce bylo ...
 • Manipulátor pro manipulaci s vysokotlakovými láhvemi 

  Machovský, František
  Předmětem diplomové práce je vypracování kompletní výkresové dokumentace, které předchází úvodní studie s rozborem možných variant. Práce je podložena pevnostními, kontrolními výpočty. V závěru je vypracováno ekonomické ...
 • Návrh automatizované sestavy nástrojů testovací stolice pro výrobu stínících lamel 

  Gricman, Roman
  Práce se zabývá návrhem vývojové testovací stolice a naprogramováním funkce nových nástrojů a ovládacího panelu stolice. Jsou v ní popsány funkce a program nástrojů, návrh testovací stolice, komponenty stolice, aplikace ...
 • Optimalizace energie při pohybu robotu 

  Smetanová, Anna
  Dizertační práce popisuje problematiku vlivů parametrů pohybu na spotřebu energie při práci robotu. V úvodní části jsou charakterizovány a hodnoceny základní způsoby programování robotů a pomocí matematických modelů je ...
 • Pracoviště automatizované montáže O-kroužků a testovací stanice v robotizovaném pracovišti 

  Horák, Petr
  Práce se zabývá návrhem pracoviště automatické montáže O-kroužků na pneumatický ventil. Byl navržen mechanismus montáže, testování montáže, přesun do testu těsnosti, měření průtoku, transport ventilu celým pracovištěm a ...
 • Studie principů a návrh kinematické struktury pantografického zvedání zubolékařského křesla 

  Krčma, Jan
  Bakalářská práce popisuje kinematický a silový rozbor speciální kinematické struktury pro manipulaci zubolékařského křesla. V práci bylo řešeno hned několik variant působení sil na mechanismus a provedeno jejich vzájemné ...