Now showing items 1-2 of 2

  • Efektivní a ekologické spalování biomasy 

    Špiláček, Michal
    Tato práce pojednává o tvorbě numerického modelu komory spalující biomasu na roštu. V rešeršní části práce jsou popsány základní vlastnosti biomasy s ohledem pro její spalování a samotný proces spalování biomasy, pro který ...
  • Faktory limitující životnost jaderných elektráren s tlakovodními reaktory 

    Křivánek, Robert
    Cílem práce je analýza stavu připravenosti jaderných elektráren (JE) na dlouhodobý provoz (LTO z anglického Long Term Operation) na základě výsledků SALTO (Safety Aspects of Long Term Operation) peer review servisu IAEA, ...