Now showing items 1-20 of 30

 • Aplikace elektrochemických metod pro stanovení platinových kovů 

  Vašátko, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací podmínek stanovení platiny pomocí elektrochemických metod, konkrétně voltametrickou analýzou. V teoretické části jsou popsány fyzikální a chemické vlastnosti platiny a platinových ...
 • Aplikace prekoncentračních/separačních technik pro stanovení platiny v životním prostředí atomovou spektrometrií 

  Kosárová, Hedvika
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací podmínek pro stanovení platiny metodou elektrotermické atomové absorpční spektrometrie. V teoretické části je popsán výskyt platiny v různých složkách životního prostředí, její ...
 • Cín a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Ježek, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je vypracování aktuální literární rešerše, týkající se problematiky cínu v životním prostředí. Zahrnuje chemické a fyzikální vlastnosti, výskyt a koloběh cínu v životním prostředí. Obsahuje také ...
 • Fosfor a jeho sloučeniny v životním prostředí 

  Lefnerová, Marcela
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou fosforu ve vodách, hlavně v zahradních jezírkách, rozebírá jeho vlastnosti, formy výskytu a negativní vliv při nadměrném výskytu. Další část se zaměřuje na nejčastější metody ...
 • Hydratace biouhlu připraveného mikrovlnnou pyrolýzou vodárenského kalu 

  Jemelková, Marta
  Mikrovlnná pyrolýza představuje možné řešení problému likvidace vodárenských kalů. Jedním z výsledných produktů pyrolýzy je biouhel, amorfní porézní uhlíkatý materiál, který stále více nalézá uplatnění v zemědělství jako ...
 • Klasifikace materiálu využívaného pro stavbu zahradních jezírek 

  Sýkora, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem výskytu forem anorganického fosforu ve vodách zahradních jezírek a vlivu použitého materiálu na množství uvolnitelného fosforu ve formě fosforečnanů do vodního prostředí. V praktické ...
 • Kontaminace půd a sedimentů rizikovými kovy 

  Pidima, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá půdou a sedimenty z hlediska životního prostředí. Pro vybrané těžké kovy – kadmium, olovo a rtuť jsou uvedeny informace o jejich výskytu, vlastnostech a možných zdrojích kontaminace životního ...
 • Monitoring kontaminace vod a sedimentů po těžbě uranové rudy 

  Kurfürst, Vlastimil
  Práce se zabývá monitoringem kontaminace vod a sedimentů v lokalitě uzavřeného ložiska Olší - Drahonín. V prvním kroku je provedeno vyhodnocení kontaminace důlních vod vypouštěných do recipientu řeky Hadůvka. Ve druhém ...
 • Nanočástice platinových kovů v životním prostředí 

  Berka, Michal
  Platinové nanočástice, uvolňující se převážně z automobilových katalyzátorů, představují pro životní prostředí možné riziko. Cílem této bakalářské práce je provedení výzkumu vlivu platinových nanočástic na půdní vlastnosti ...
 • Nepřímé spektrofotometrické stanovení fluoridů na bázi tvorby komplexů se zirkoniem 

  Kolářová, Iva
  Předmětem této práce bylo zhodnocení a optimalizace metody nepřímého spektrofotometrického stanovení fluoridů na bázi komplexu se zirkoniem. Byly otestovány tři organická činidla: eriochromcyanin R, chromazurol S a xylenolová ...
 • Organické sloučeniny cínu v životním prostředí a možnosti jejich stanovení. 

  Fojt, Jakub
  Cílem této práce je vypracovat aktuální literární rešerše, týkající se problematiky organocíničitých sloučenin v životním prostředí. Zabývá se především využitím, vlastnostmi a výskytem organocíničitých sloučenin v životním ...
 • Palladium v životním prostředí 

  Hajdová, Jana
  Tato práce se podrobněji zabývá palladiem v životním prostředí. Jeho využití je zejména v automobilovém průmyslu jako složka katalyzátorů motorových vozidel, ale také se uplatňuje v zubním lékařství, šperkařství a ...
 • Platinové kovy v odpadních a povrchových vodách 

  Novotný, Matěj
  Tato práce se zabývá podrobnějším popisem platinových kovů, jejich výskytem v povrchových a odpadních vodách a možností jejich stanovení. V současné době jsou platinové kovy hojně využívány v automobilovém průmyslu jakožto ...
 • Problematika boru ve vodách 

  Šípková, Helena
  Tato bakalářská práce je zaměřena na bor a jeho sloučeniny. Je věnována vlastnostem, zdrojům a použití těchto látek a také jejich účinkům na živé organizmy. Hlavní důraz je kladen na problematiku boru ve vodách. Jsou zde ...
 • Rhodium v životním prostředí 

  Ondreášová, Klára
  Tato bakalářská práce se zabývá charakteristikou rhodia, jeho využitím v automobilovém průmyslu, výskytem ve složkách životního prostředí (ovzduší, půda, vegetace, voda), akumulací a transformacemi. Také jsou popsány způsoby ...
 • Spektrofotometrické stanovení chromu(III) organickými činidly 

  Nevrlá, Jana
  Teoretická část této diplomové práce je zaměřena především na fyzikální a chemické vlastnosti chromu, jeho toxicitu a možnostmi vstupu různých forem chromu do životního prostředí. Dále jsou zde popsány nejpoužívanější ...
 • Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů v ternárních systémech s barvivy 

  Novotný, Radek
  Teoretická část této diplomové práce je zaměřena na vlastnosti a formy výskytu fosforu v přírodních vodách a na problémy spojené s vyššími koncentracemi fosforu, zvláště pak při rozvoji sinic a řas. Jsou zde popsány možnosti ...
 • Stanovení fosforečnanů ve vodách a charakterizace jejich negativního vlivu na akvatický ekosystém 

  Novotný, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na negativní vliv fosforečnanů v přírodních vodách a na jejich metody stanovení. V první části práce je charakterizován negativní vliv na přírodní vody a jsou charakterizovány problémy ...
 • Stanovení obsahu platiny na území města Brna 

  Dvořák, Rostislav
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení platiny ve vzorcích silničního prachu a půd metodou atomové absorpční spektrometrie. V teoretické části jsou popsány základní fyzikální a chemické vlastnosti platiny, funkce ...
 • Stanovení palladia metodou ET-AAS po předchozí prekoncentraci na pevných sorbentech 

  Hajdová, Jana
  Teoretická část této diplomové práce se zabývá charakteristikou palladia, jeho využitím především v automobilových katalyzátorech, výskytem v životním prostředí, bioakumulací a zdravotními riziky působícími na člověka. ...