Now showing items 1-20 of 33

 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Válek, Petr
  Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo provedení finanční analýzy společnosti Miss Claire, s.r.o. za období let 2005 - 2007, upozornit na slabé oblasti a zdůraznit silné stránky společnosti. Stanovení výsledků a navržení ...
 • Komplexní přístup k efektivnosti podnikatelských projektů 

  Konečný, Miloš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
  Purpose The aim is to contribute to improving management of solutions, implementation and sustainability of the effects of entrepreneurial innovation projects through a comprehensive approach to their effectiveness. Scientific ...
 • Návrh na zlepšení řízení zásob ve firmě TART, s.r.o. 

  Nezdařilová, Jana
  Předmětem této diplomové práce je analýza způsobu řízení zásob ve společnosti TART, s. r. o. První část práce je změřena na teoretické poznatky z oblasti zásob, jejich řízení a skladování. V druhé části analyzuji zásoby ...
 • Návrh zlepšení finančního plánování v podniku 

  Mazanec, Michal
  Finanční situace podniku a jeho hospodaření je sledována celou řadou ukazatelů a na jejich hodnoty se v časovém vývoji a souvislostech pohlíží tak, aby hodnocení firmy zobrazovalo celkovou ekonomickou situaci podniku, a ...
 • Rozbor efektivnosti podnikatelského projektu 

  Nábělek, Marek
  Bakalářská práce se zabývá investicí do realizace smaltovny velké společnosti působící ve zpracovatelském průmyslu. Jsou zde analyzovány možnosti financování investice se zaměřením na dotaci ze strukturálních fondů Evropské ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Chlup, Miloslav
  Tato diplomová práce se zabývá využitím controllingu v konkrétním podniku. Práce v teoretické části objasňuje pojem controllingu a jeho místo v systému řízení. Další kapitola analyzuje stav v dané firmě a vymezuje problémy. ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Stejskal, Lukáš
  Předmětem diplomové práce „Využití controllingu v podniku“ je analýza současného stavu ekonomického řízení firmy a návrh podpůrného modulu v podnikovém informačním systému (ERP). Teoretická část se zabývá uplatněním ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Novotná, Marta
  Diplomová práce je zaměřená na posouzení dosavadního stavu controllingu ve firmě SkyNet, a.s. a navrhnout opatření k lepšímu využívání controllingu jako podsystému řízení. Pro hodnocení firemní minulosti a současnosti ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Mrkvová, Eva
  Diplomová práce posuzuje dosavadní systém a stav kontroly ve společnosti PREMO s.r.o. Ze strategického plánování je zpracována analýza SWOT, dále analýza odvětví pomocí Porterova modelu. Pro zhodnocení finanční situace ...
 • Využití finanční analýzy k návrhu zlepšení finanční situace podniku 

  Braun, Karel
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem financí podniku, které spadá do oblasti finančního řízení. Práce analyzuje vývoj a současnou úroveň finanční situace společnosti IMOS Brno, a.s. za období 2001-2005. Cílem ...
 • Využití finanční analýzy k racionalizaci finančního řízení podniku 

  Důbravová, Lenka
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s finančním řízením společnosti V. P. M. – TRANS s. r. o., pomocí elementárních metod technické finanční analýzy. Obsahuje návrhy ke zlepšení finanční situace této společnosti.
 • Využití finanční analýzy k racionalizaci finančního řízení podniku 

  Sýkora, Milan
  Komplexní finanční analýza podniku za období 2002-2006, interpretace zjištěných výsledků a návrh opatření ke zlepšení situace podniku. Metody: horizontální a vertikální analýza, analýza tokových ukazatelů a systematické ...
 • Využití finanční analýzy k racionalizaci finančního řízení v podniku 

  Zumrová, Olga
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením hospodářské situace podniku a následnými návrhy na její zlepšení. Nejdříve vysvětluje základní poznatky z teorie finanční analýzy a její metody, které jsou poté aplikovány na reálný ...
 • Využití finanční analýzy k racionalizaci řízení podniku 

  Finferová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace v letech 2002 - 2007 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení vedoucí ke zlepšení finanční situace.
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Sedláčková, Vendula
  Diplomová práce se zabývá využitím finanční analýzy v podniku STABILA ČR, s. r. o v letech 2007 – 2010. Na základě informací čerpaných z účetních výkazů společnosti – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow a pomocí ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Strnadová, Michala
  Vypracovaná finanční analýza je zaměřena na odhalení silných a slabých stránek podniku. Diplomová práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti ADAPTA, spol. s.r.o. a na základě výsledků a jejich vyhodnocení jsou ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Maloňová, Kateřina
  Ve své diplomové práci řeším problematiku finanční analýzy a jejího využití v podniku. Podkladem pro mě byly účetní výkazy z let 2005 až 2007, pomocí nichž hodnotím finanční situaci a zaměřuji se na hledání efektivního ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Landsman, Dominik
  Diplomová práce se zaměřuje na finanční analýzu firmy Pražská správa nemovitostí, s. r. o. Pohled na finanční zdraví firmy uskutečňuje prostřednictvím jednotlivých druhů analýz. Po zanalyzování finanční situace nabízí ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Šenkýř, Adam
  Diplomová práce se zabývá využitím finanční analýzy v podniku VRBA, s.r.o. v letech 2008 – 2010. Pomocí vybraných ukazatelů a metod je provedena finanční analýza podniku a na jejím základě jsou navrženy možnosti a doporučení ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Seidenglanzová, Monika
  Diplomová práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti OSEVA UNI, a. s. Cílem práce je odhalení příčin finanční situace podniku a na základě získaných poznatků navrhnout možné způsoby řešení, které povedou ke ...