Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza systému zlepšovacích návrhů v podniku a návrh možností zlepšení. 

  Pokorná, Klára
  Bakalářská práce se zabývá problematikou systému zlepšovacích návrhů ve vybrané výrobní firmě. Cílem této práce bylo nastudování teoretických poznatků z odborné literatury, jejich srovnání s praktickými postupy a implementace ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Válek, Petr
  Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo provedení finanční analýzy společnosti Miss Claire, s.r.o. za období let 2005 - 2007, upozornit na slabé oblasti a zdůraznit silné stránky společnosti. Stanovení výsledků a navržení ...
 • Komplexní přístup k efektivnosti podnikatelských projektů 

  Konečný, Miloš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-12)
  Purpose The aim is to contribute to improving management of solutions, implementation and sustainability of the effects of entrepreneurial innovation projects through a comprehensive approach to their effectiveness. Scientific ...
 • Návrh na zlepšení řízení zásob ve firmě TART, s.r.o. 

  Nezdařilová, Jana
  Předmětem této diplomové práce je analýza způsobu řízení zásob ve společnosti TART, s. r. o. První část práce je změřena na teoretické poznatky z oblasti zásob, jejich řízení a skladování. V druhé části analyzuji zásoby ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Novotná, Marta
  Diplomová práce je zaměřená na posouzení dosavadního stavu controllingu ve firmě SkyNet, a.s. a navrhnout opatření k lepšímu využívání controllingu jako podsystému řízení. Pro hodnocení firemní minulosti a současnosti ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Chlup, Miloslav
  Tato diplomová práce se zabývá využitím controllingu v konkrétním podniku. Práce v teoretické části objasňuje pojem controllingu a jeho místo v systému řízení. Další kapitola analyzuje stav v dané firmě a vymezuje problémy. ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Stejskal, Lukáš
  Předmětem diplomové práce „Využití controllingu v podniku“ je analýza současného stavu ekonomického řízení firmy a návrh podpůrného modulu v podnikovém informačním systému (ERP). Teoretická část se zabývá uplatněním ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Mrkvová, Eva
  Diplomová práce posuzuje dosavadní systém a stav kontroly ve společnosti PREMO s.r.o. Ze strategického plánování je zpracována analýza SWOT, dále analýza odvětví pomocí Porterova modelu. Pro zhodnocení finanční situace ...
 • Využití finanční analýzy k racionalizaci finančního řízení podniku 

  Sýkora, Milan
  Komplexní finanční analýza podniku za období 2002-2006, interpretace zjištěných výsledků a návrh opatření ke zlepšení situace podniku. Metody: horizontální a vertikální analýza, analýza tokových ukazatelů a systematické ...
 • Využití finanční analýzy k racionalizaci řízení podniku 

  Finferová, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace v letech 2002 - 2007 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných řešení vedoucí ke zlepšení finanční situace.
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Hytychová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou lékárny. Klíčová pozornost je věnována elementárním metodám, především analýze rozvahy, výkazu zisků a ztrát, poměrovým ukazatelům a jejím soustavám. Tyto metody jsou využity ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Sedláčková, Vendula
  Diplomová práce se zabývá využitím finanční analýzy v podniku STABILA ČR, s. r. o v letech 2007 – 2010. Na základě informací čerpaných z účetních výkazů společnosti – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow a pomocí ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Tomečková, Marie
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku PNEU PLUS s.r.o. v letech 2006 - 2009. Pomocí vybraných metod a ukazatelů je provedena finanční analýza společnosti a na jejím základě jsou navrhnuta konkrétní ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Kernová, Martina
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti pomocí vybraných metod finanční analýzy. Zaměřuje se na odhalení nedostatků ve finančním hospodaření a jejich příčin. V závěru práce jsou navržena možná ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Strnadová, Michala
  Vypracovaná finanční analýza je zaměřena na odhalení silných a slabých stránek podniku. Diplomová práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti ADAPTA, spol. s.r.o. a na základě výsledků a jejich vyhodnocení jsou ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Landsman, Dominik
  Diplomová práce se zaměřuje na finanční analýzu firmy Pražská správa nemovitostí, s. r. o. Pohled na finanční zdraví firmy uskutečňuje prostřednictvím jednotlivých druhů analýz. Po zanalyzování finanční situace nabízí ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Doležel, Martin
  Diplomová práce pojednává o analýze účetních výkazů, a to rozvahy, zisků a ztrát a cash-flow podniku za určité časové období, prostřednictvím finanční analýzy. Obsahuje jednak teoretická východiska finanční analýzy, jednak ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Vrátná, Magdaléna
  Diplomová práce zpracovává, s využitím vybraných elementárních metod, finanční analýzu společnosti EDLiT s.r.o. za léta 2007 – 2011, která vypovídá o vývoji finančního zdraví podniku. Na základě získaných hodnot jednotlivých ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Seidenglanzová, Monika
  Diplomová práce se zabývá provedením finanční analýzy společnosti OSEVA UNI, a. s. Cílem práce je odhalení příčin finanční situace podniku a na základě získaných poznatků navrhnout možné způsoby řešení, které povedou ke ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Zvoníček, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku pomocí vybraných metod finanční analýzy. Vychází z teoretických poznatků, které specifikují v analytické části nedostatky finančního hospodaření a následně ...