Now showing items 1-18 of 18

 • Measuring Risk Structure Using the Capital Asset Pricing Model 

  Konečný, Zdeněk; Zinecker, Marek (Mendel University in Brno, 2015-03-03)
  This article is aimed at proposing of an inovative method for calculating the shares of operational and financial risks. This methodological tool will support managers while monitoring the risk structure. The method is ...
 • Metody a kroky řešení problémů s kvalitou v průmyslové praxi 

  Konečný, Zdeněk
  Předkládaná práce se zabývá přístupy a metodami, které se používají pro účely řešení problémů s kvalitou (plánování a zlepšování kvality), dále pak softwarovými nástroji každé z metod. Základním zaměření práce je podat ...
 • Náklady vlastního kapitálu jako měřítko rizik během životního cyklu podniku 

  Konečný, Zdeněk
  V této disertační práci je navržena metodika pro určení struktury rizik v závislosti na životním cyklu podniku se zohledněním citlivosti odvětví na hospodářský cyklus. Podíl provozního a finančního rizika je vypočten pomocí ...
 • Návrh změn odměňování pracovníků v divizi vybrané společnosti 

  Švárna, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na odměňování pracovníků divize společnosti SIGMA GROUP, a.s. Teoretická část obsahuje shrnutí základních pojmů, které se týkají odměňování a motivace pracovníků. Praktická část bude obsahovat ...
 • Návrhy na zlepšení marketingového mixu vinařství 

  Sečka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou současného marketingového stavu společnosti. Za pomoci několika jednodušších i složitějších analýz dojdeme k výsledkům, díky kterým se následně zhodnotí marketingové prostředí ...
 • Optimizing Risk Structure in Connection with the Corporate Life Cycle and Sector Cyclicity 

  Konečný, Zdeněk; Zinecker, Marek (Mendel University Press, 2016-06-08)
  Entrepreneurial activities and thus also investments are connected with two kinds of risks, namely with the operational and financial risk. Both of them are dependent especially on the corporate life cycle and on the sector ...
 • Porovnání vybrané části hospodářské politiky v Maďarsku a České republice 

  Šíchová, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na komparaci zemědělství České republiky a Maďarska. Komparace je prováděna pro období před a po vstupu obou zemí do Evropské unie. Cílem práce je sledovat dopad Společné zemědělské politiky na ...
 • Rizikovost tržní pozice a její vliv na hodnotu beta koeficientu 

  Zinecker, Marek; Konečný, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: This study tackles the questions, whether the betas of companies, that are in a riskier market position, are higher, lower or approximately the same compared to companies in a less risky position and ...
 • Řízení peněžních toků v zemědělském podniku 

  Konečný, Zdeněk
  Diplomová práce se věnuje problematice podnikové likvidity. Zaměřuje se jednak na řízení pohledávek z obchodního styku, ale také na optimalizaci peněžních prostředků a vhodné krátkodobé investování přebytečné hotovosti. ...
 • Stanovení nákladů na mezzaninový kapitál 

  Konečný, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: There are more kinds of used financial sources and the chargeable of them are termed as capital. They can can be divided into two basic groups according to the legal position of the provider, namely ...
 • Statistická analýza složených rozdělení 

  Konečný, Zdeněk
  Složeným rozdělením je nazýváno rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny, která vznikla jako součet náhodného počtu nezávislých stejně rozdělených náhodných veličin. V této práci je popsáno složené rozdělení spolu s ...
 • Structure of Cost of Equity as the Dependence on the Corporate- and Market Life Cycle 

  Konečný, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-06)
  Purpose of the article: Companies, like all living creatures, goes through their life cycle, which includes some partial phases. Each of these phases is specific. Depending up the corporate life cycle, there are changed ...
 • Struktura rizikových přirážek vlastníků dle citlivosti odvětví na hospodářský cyklus 

  Konečný, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-09)
  Purpose of the article: All national economies go through their economic cycle and partial sectors of these economies go through their market life cycle, too. But the course of the market life cycle doesn’t have to ever ...
 • Using the Boston Matrix at Identification of the Corporate Life Cycle Stage 

  Konečný, Zdeněk; Zinecker, Marek (Mendel University in Brno, 2015-03-02)
  The main aim of this article is to develop a new model supporting the identification of the particular corporate life stage within the corporate life cycle. This model will be derived from the Boston matrix. The main reason ...
 • Užití počitačů v teorii čísel 

  Konečný, Zdeněk
  PARI/GP je poměrně málo známý matematický software, který byl navržen především pro rychlé výpočty v teorii čísel, ale našel své uplatnění i v dalších oblastech matematiky. Práce uvádí přehled základních příkazů PARI/GP a ...
 • Vliv oxidu titaničitého na vlastnosti olověných akumulátorů pracujících v režimu hybridních vozidel 

  Konečný, Zdeněk
  Předkládaná práce se zabývá problematikou olověných akumulátorů pracujících v režimu hybridních elektrických vozidel, tzn. ve stavu částečného nabití. Nežádoucí jevy, jako například předčasná ztráta kapacity a velký vnitřní ...
 • Zlepšení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti testů podvozkových komponent 

  Konečný, Zdeněk
  V rámci řešení diplomové práce „Zlepšení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti testů podvozkových komponent“ je řešen problém měření radiální elasticity kulových kloubů s ohledem na opakovatelnost a reprodukovatelnost měření.
 • Životní cyklus podniku a vliv na volbu finanční struktury 

  Konečný, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-06)
  Purpose of the article Companies during their existence pass through the phases of their life cycle. Every phase is among others characterized by different availability of financial sources and this fact will significantly ...