Now showing items 1-20 of 75

 • Adaptivní řízení varny malého pivovaru 

  Kalivoda, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a adaptívnym riadením varne malého pivovaru. Obsahuje stručný úvod do technológie výroby piva a adaptívneho riadenia. Okrem toho obsahuje návrh malého domáceho pivovaru a riadiacej ...
 • Aktuátor řídicí plochy letounu - modelování a řízení 

  Kolář, Bohumil
  Cílem této bakalářské práce je sestavení a řízení modelu aktuátoru, který aproximuje chování reálného aktuátoru při zátěži. Práce popisuje jednotlivé typy aktuátorů a jejich vlastnosti. Dále je popsán matematický model ...
 • Automatizovaný testbed senzorů oponenta u robotů kategorie minisumo 

  Radvanský, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením automatizovaného testbedu pro měření změn detekčních charakteristik IR senzorů při působení vnějších světelných rušivých vlivů. Měření je prováděno při simulaci denního ...
 • Autonomní mobilní robot 

  Pijáček, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací podvozku pro autonomní kolový mobilní robot spolu s návrhem vhodného řídicího systému. Pro pohyb robotu bylo třeba vytvořit jednotlivé moduly pro měření okolních dat, jejich následné ...
 • Datová fúze pro určování rotace 

  Skula, David
  Cílem této práce je navržení a realizace modulu určujícího otočení ve třech vzájemně kolmých osách. Práce je rozdělena do šesti celků. V první části je pojednáno o snímači úhlové rychlosti – gyroskopu. Rozebráno je jeho ...
 • Datová fúze satelitní navigace a kompasu 

  Maceček, Ivo
  Teoretické poznatky o různých družicových systémech určení polohy. Zvláštní zaměření je na americký systém GPS. Součástí je popis celého systému a následná analýza zdrojů nepřesností. Návrh metody DGPS pro minimalizaci ...
 • Elektronická stabilizace podvozku Formule Student 

  Bařinka, Martin
  Cílem této práce je návrh systému elektronické stabilizace podvozku ESP. Práce se zabývá rozborem kinematického modelu podvozku, dále návrhem dynamického modelu, který je využit při simulaci navržených systémů. Výsledný ...
 • Elektronika pro mobilní robot Minidarpa 

  Groulík, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku mobilní robotiky. V první části je obecně popsána architektura AVR a jednotlivé použité mikroprocesory. Dále se práce zaměřuje na vyhodnocení vzdálenosti pomocí ultrazvukových ...
 • GPS navigace pro venkovní pruzkumný robot 

  Maceček, Ivo
  Získání polohy objektu užitím systému diferenční GPS (DGPS). Popis principu metody DGPS, která je jednou z možností pro zpřesnění GPS. Teorie možných způsobů návrhů a detailní popis realizace zvoleného řešení. Způsoby ...
 • Hardware a mechanická konstrukce robotu pro soutěž EUROBOT 

  Studený, Michal
  Bakalářská práce obsahuje shrnutí realizace mechanické konstrukce robotu pro soutěž EuRobot 2012. Úvodní část se věnuje náhledu na některé roboty z minulých ročníků a vybraným částem pravidel soutěže, které byly pro praktické ...
 • Humanoidní robot 

  Vyoral, Jakub
  Práce je zaměřena na generování hybridní dynamiky dvounohého robota pomocí symbolického toolboxu programu Matlab. Dále se zabývá linearizací nelineárního modelu a optimálním řízením stavovým regulátorem. Implementuje ...
 • Indoor robot - řídicí neuronová síť 

  Křepelka, Pavel
  V dokumentu popisuji možnosti navigace mobilních robotů. Tato problematika je řešena mnoha různými přístupy, ovšem dodnes není zcela vyřešena. Naleznete zde popis jednoduchých deterministických algoritmů, které lze použít ...
 • Inteligentní Li-ion akumulátor 

  Prachař, Vojtěch
  Práce se zabývá lithiovými akumulátory s elektronikou složenými do celku nazývanými „Inteligentní baterie“. V rámci práce jsou vysvětleny hlavní vlastnosti těchto akumulátorů a je navržen a vyroben obvod, který tyto ...
 • Jednotka pro bezdrátový přenos elektrické energie 

  Jelínek, Aleš
  Cílem této práce je ověřit praktickou realizovatelnost konceptu přenosu elektrické energie pomocí indukčních cívek. V první části je popsán matematický model a teoretický důkaz funkčnosti a dále je uvedena metoda detekce ...
 • Kamerový subsystém mobilního robotu Minidarpa 

  Groulík, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku mobilní robotiky a počítačového vidění. Je zde stručně představena knihovna funkcí pro zpracování obrazu OpenCV. Dále práce pojednává o zpracování obrazu a navigaci mobilního ...
 • Kooperativní manipulátor 

  Sušovský, Ondřej
  Tato práce se věnuje problému adaptivního řízení kooperativního robotického manipulátoru. Pojednává o získávání a zpracování dat ze šestiosého tenzometrického čidla a jejich použití pro adaptivní řízení.
 • Korekce barev na základě znalosti scény a osvětlení při 3D skenování 

  Dočkal, Michal
  Tato práce se zabývá návrhem a ověřením funkčnosti úprav texturovacího modulu robotického systému RoScan. Systém RoScan je robotický skener pro skenování a následnou diagnostiku částí lidského těla. V první části této práce ...
 • Laserový proximitní skener - mechanika 

  Kočí, Martin
  Tato práce se zabývá možností použít průmyslový optický snímač vzdálenosti jako 3D proximitní skener. Cílem práce je navrhnout mechaniku skeneru, která by měnila směr měření ve dvou osách. Ve skeneru je použito nepřímé ...
 • Lineární jednotka s krokovým motorem 

  Farba, Marek
  Témou bakalárskej práce je lineárna jednotka s krokovým motorom. Práca je zameraná na návrh jednotky, stručný popis lineárnych vedení a krokového motora. Ďalej sa zaoberá rozborom modelu navrhnutej jednotky, výpočtami ...
 • Lokalizace RF vysilače 

  Mikuláštík, Jiří
  Diplomová práce pojednává o možnostech lokalizace jedince či skupiny lidí zasažených lavinou. Převážně se soustředí na použití RF vyhledávače. Hlavním cílem práce je vlastní návrh a konstrukce tohoto zařízení. Velká část ...