Now showing items 1-12 of 12

 • Aplikace pro monitorování multicastových relací 

  Kopecký, Martin
  Tématem této diplomové práce bylo seznámit se s možnostmi monitorování počítačových sítí a především monitorování multicastových relací. Navrhnout aplikaci pro monitorování těchto multicastových relací v IP sítích. Hlavním ...
 • Hlukové zkoušky motorových vozidel 

  Kopecký, Martin
  Bakalářská práce se zabývá hlukovými zkouškami, které jsou aplikovány na motorová vozidla. Nejprve jsme seznámeni se základní problematikou akustiky, následuje rozdělení zkoušek podle způsobu měření se stručným popsáním ...
 • Hodnocení poruch zděných budov 

  Kopecký, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením poruch zděných budov. V teoretické části je popsáno rozdělení poruch podle různých kritérií. Nejdříve jsou uvedeny druhy trhlin, poté porušení na zděných stěnách a sloupech a na ...
 • Konstrukce transtibiální protézy s využitím aditivní technologie výroby. 

  Kopecký, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí transtibiální protézy s využitím aditivní technologie výroby. Na základě znalosti biomechaniky chůze a analýzy současného stavu poznání je navrženo protetické chodidlo pro pacienta s ...
 • LABORARTORY BRNO 

  Kopecký, Martin
  Urbanistický a architektonický návrh galerie architektury, moderního umění a designu. Budova se nachází na východním nároží křižovatky ulice Milady Horákové a Koliště. V návrhu je kladen důraz na vytvoření dominanty nároží. ...
 • Marketingové aktivity ELKO Elektro s.r.o. 

  Kobližková, Markéta
  Diplomová práce se zabývá návrhy na zlepšení marketingových aktivit podniku na základě provedeného zhodnocení stávající situace. Teoretická část vymezuje jednotlivé koncepce marketingového mixu a popisuje jeho jednotlivé ...
 • Programové vybavení mobilního robotu Minidarpa 

  Kopecký, Martin
  V dnešní době je robotika velmi rychle se rozvíjející odvětví. Obzvláště mobilní roboty patří mezi perspektivní oblasti robotiky. V budoucnu by mobilní roboty mohly například pomáhat při automatické přepravě osob i materiálu. ...
 • Průzkum a hodnocení zděné budovy zámečku 

  Kopecký, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá diagnostikou zděných konstrukcí. V teoretické části je popsán systém hodnocení existujících konstrukcí, poté je uvedeno hodnocení existujících zděných konstrukcí. V další kapitole jsou uvedeny ...
 • Radnice Brno – Sever 

  Kopecký, Martin
  Projekt nové radnice pro městskou část Brno-sever na místě bývalých kasáren v Černých Polích. V návrhu je kladen důraz na prostorové utváření vnitřního atria a celkovou práci s přirozeným osvětlením.
 • Řídicí systém mobilního robotu Minidarpa 

  Kopecký, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá tematikou autonomních mobilních robotů. V návaznosti na předchozí bakalářskou práci je cílem návrh řídicího systému venkovního mobilního robotu pro soutěž typu Minidarpa. Jeho praktickým ...
 • Transport náboje v Ta2O5 oxidových nanovrstvách s aplikací na tantalové kondenzátory 

  Kopecký, Martin
  Studium transportu náboje v Ta2O5 oxidových nanovrstvách se zaměřuje především na objasnění vlivu defektů na vodivost těchto vrstev. Soustředíme se na studium oxidových nanovrstev Ta2O5 vytvořených pomocí anodické oxidace. ...
 • Výroba opěrného držáku objemovým tvářením 

  Kopecký, Martin
  Diplomová práce, vypracovaná v rámci magisterského studia oboru 2307, předkládá návrh výroby opěrného držáku objemovým tvářením. Materiál výkovku je ocel ČSN 12 050. Roční produkce 100 000 kusů. Kování je prováděno metodou ...