Now showing items 1-20 of 117

 • Budoucí rozvoj malé firmy 

  Vojtek, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá problematikou malého podnikání a možnostmi jeho zlepšení na konkrétním případě. V teoretické části autor zkoumá aspekty malých a středních podniků a jejich působení v ekonomice, postup tvorby ...
 • Expanze podniku na východní trhy 

  Kargerová, Hana
  Diplomová práce pojednává o volbě vhodné strategie vstupu společnosti K.L.M. na východní trhy v odvětví strojírenského průmyslu. V teoretické části je vysvětlen význam mezinárodního obchodu a mezinárodního marketingu. ...
 • Expanze vybraného podniku na zahraniční trh 

  Nevídal, Martin
  Cílem diplomové práce „Expanze vybraného podniku na zahraniční trh“ je navrhnout strategii vstupu společnosti SLUTO s.r.o. na rakouský trh. Teoretická část práce je věnována problematice internacionalizace a podnikových ...
 • Fuzzy model rozhodování investora do fotovoltaických technologií v předprojekční fázi 

  Pavlíček, Michal
  Práce pojednává o fuzzy znalostní bázi podporující rozhodování investora při investici do fotovoltaických technologií ještě v předprojekční fázi, tedy v době kdy nejsou známé podrobnosti o inženýrském řešení. Pravděpodobně ...
 • Identifikace faktorů ovlivňujících hodnotu strojírenských podniků v ČR 

  Strnadová, Michala
  Disertační práce se zabývá problematikou hodnotového řízení podniku. Jeho základní myšlenkou je, že cílem podnikání je maximalizace hodnoty podniku. Koncept hodnotového managementu propojuje činnosti v rámci organizací i ...
 • Nákup franchisy: založení provozovny McDonald's 

  Janová, Lucie
  Předmětem této diplomové práce je vytvořit podnikatelský záměr na zřízení pobočky McDonald´s formou franchisy. První část práce je zaměřena na teorii této problematiky. V analytické části za pomoci několika analýz bude ...
 • Návrh na založení malé firmy pro finanční poradenství 

  Jungwirth, Michal
  Tato bakalářská práce je návodem pro začínající podnikatele, kteří hledají vhodný předmět svého podnikání, ale i pro ty, kteří již působí jako podnikatelé v oboru realitní činnosti nebo financování. Obsahuje návody, postupy ...
 • Návrh na založení malého podniku 

  Bráblík, Richard
  Diplomová práce řeší založení reálného a konkurence schopného podnikání na kvalitně sestaveném podnikatelském plánu. Pro účel podnikání bude navrženo centrum sportovních aktivit. Sportovní centrum bude nabízet pohybové ...
 • Návrh na založení rodinného podniku 

  Miškechová, Lucia
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom podnikateľského plánu pre založenie malého rodinného podniku, kamennej predajne, zameranej na predaj cukrárskych pomôcok. Návrh je postavený na teoretických poznatkoch z danej oblasti a ...
 • Návrh podnikatelského modelu firmy 

  Jančová, Kristýna
  Práce se zabývá rozborem aktuální situace konkrétního výrobního podniku jak z vnějšího, tak z vnitřního pohledu. Pro účely vypracování této analytické části byl definovaný teoretický rámec, ve kterém se podnikání výrobního ...
 • Návrh podnikatelského modelu pro nové podnikání 

  Pospíšilová, Martina
  Obsahem této diplomové práce je zpracování návrhu podnikatelského modelu pro nové podnikání na základě kritické analýzy. Pro tyto účely byl použit obchodní model Canvas. První část tvoří teoretická východiska práce, která ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro novou firmu 

  Slezáková, Martina
  Cílem mé diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu. Předmětem založení je elektronický obchod s originálními obrazy. První část práce je tvořena teoretickým zá-kladem, práce pokračuje přes dotazníkový průzkum až ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Pachta, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro rozvoj podniku obnovením exportního prodeje vybraného produktu. Návrh vychází z analýzy současného stavu v oboru a cílem je zjistit, zda tato expanze mimo domácí ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Molík, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na integraci inovačních technologií a mobilních aplikací do provozu zoologických zahrad na území České republiky. Analyzuje aktuální stav parků, potenciál a připravenost zahrad a návštěvníků ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro založení a rozvoj podniku 

  Koutná, Helena
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení a rozvoj vesničky pro seniory – Villis s.r.o. Cílem této práce je pomocí vhodných metod ověřit, zda v současné době lze podnikat a dosahovat zisku v oblasti ...
 • Návrh rozvoje malého podniku 

  Veselý, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje podniku XYZ, s.r.o., jehož předmětem podnikání je především provozování osobní přepravy vozem zákazníka. V práci je obsaženo shrnutí teoretických poznatků k problematice řízení ...
 • Návrh strategie diferenciace rodinného podniku 

  Bělová, Zuzana
  Tato diplomová práce se zabývá v první části podmínkami pro podnikání ve Španělsku a v České republice. Dále analyzuje současný stav rodinných podniků, jednoho španělského a jednoho českého. V závěru práce navrhuji opatření, ...
 • Návrh strategie rozvoje malé rodinné firmy 

  Marvanová, Iva
  Diplomová práce je zaměřena na návrh strategie rozvoje malé rodinné firmy. Na základě analýzy současného stavu firmy a strategické obchodní jednotky - provozování hotelu jsou stanoveny strategie rozvoje firmy, které povedou ...
 • Návrh strategie rozvoje malého podniku 

  Crháková, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na formulaci strategie rozvoje malého podniku ABC, s.r.o. Na základě strategické analýzy je určena pozice podniku na trhu a jeho konkurenční výhoda. V souladu s podnikovou vizí a strategickými ...
 • Návrh strategie rozvoje rodinného podniku 

  Obhlídalová, Andrea
  Tato práce se zabývá hodnocením současného stavu společnosti PRUMHOR s.r.o. a vyúsťuje v návrh strategie rozvoje rodinného podniku. První část se věnuje rozboru potenciálu rodinných firem a malých a středních podniků na ...