Now showing items 1-20 of 20

 • Cyklostezka Blansko – Nový Hrad 

  Efenberk, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace koridoru pro chodce a cyklisty na trase Blansko ČKD – Nový Hrad. Jedná se o společnou obousměrnou stezku pro chodce a cyklisty vedoucí podél toku řeky Svitavy a ...
 • Cyklostezka přes VD Nové Mlýny podél silnice I/52 

  Kuric, Filip
  Diplomová práce se zabývá převedením cyklistů přes vodní dílo Nové Mlýny. Návrh vede po hrázi, mimo stávající silnici I/52, jako příprava pro záměr dálnice D52. Práce řeší návrh směrového a výškového vedení cyklostezky ...
 • Druhá etapa přeložky I/9 Dubice – Dolní Libchava 

  Belda, Miroslav
  Diplomová práci se bude zabývat druhou etapou přeložky I/9 Dubice – Dolní Libchava procházející západně od České Lípy v přibližné délce úseku 3 km. Odhadované uvedením do provozu tohoto úseku je stanoveno na rok 2014. Tato ...
 • Generel bezbariérových tras ve městě Strážnici 

  Soukupová, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá vypracováním dokumentu Generel bezbariérových tras ve městě Strážnice. Teoretická část obsahuje podrobnější informace o bezbariérových prvcích a technických požadavcích bezbariérového užívání ...
 • Mimoúrovňová křižovatka silnic I/43 a II/385 v Kuřimi 

  Valentová, Gabriela
  Tato práce se zabývá návrhem mimoúrovňové křižovatky, která nahradí kapacitně nevyhovující stykovou křižovatku silnic I/43 a II/385 poblíž města Kuřim. Dále mimoúrovňová křižovatka řeší napojení přivaděče severního obchvatu ...
 • Optimalizace kategorií silnic první třídy 

  Kosňovský, Michal
  Tato disertační práce řeší možnosti využití silnic v uspořádání 2 + 1 v České republice. Vzhledem k tomu, že v České republice neexistuje žádný takový úsek, bylo nutné najít úseky s obdobnými parametry, vyhodnotit nehodovost ...
 • Parametrická studie pozemní komunikace 

  Píštěk, Petr
  Cílem bakalářské práce je vypracování parametrická studie komunikace Uherský Ostroh – Hluk. Obě obce se nachází ve Zlínském kraji. Leží 28km jižně od krajského města Zlín. Cílem studie je osvojení si práce v projekčním ...
 • Parkování u nákupních center 

  Woldán, Pavel
  Tato bakalářská práce je věnována tématu parkování u nákupních center. Cílem je porovnat výpočet parkovacích stání na parkovišti dle ČSN 73 6110 s vlastním měřením. První část práce se zabývá popisem teoretického výpočtu ...
 • Průtah silnice II/428 v Dětkovicích 

  Veselý, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem opravy průtahu silnice II/428 v obci Dětkovice a výstavbou nových chodníků a parkovacích stání podél této komunikace. Cílem práce je optimalizovat trasování průtahu silnice II/428 s ohledem ...
 • Rekonstrukce průtahu silnice II/448 v obci Ústín 

  Lakomý, Jan
  Cílem práce je návrh rekonstrukce průtahu silnice II/448 obcí Ústín. V jejím rámci je v uličním prostoru průtahu navržena také stezka pro cyklisty, způsob parkování, vjezdy k jednotlivým nemovitostem a v neposlední řadě ...
 • Rekonstrukce přednádraží a návrh okružní křižovatky v obci Týniště nad Orlicí 

  Herynek, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je rekonstrukce přednádraží a návrh okružní křižovatky v obci Týniště nad Orlicí. Bude navržena odlišná varianta stávající rekonstrukce.
 • Rekonstrukce ulice Stromořadní a části ulice Břetislavova v Břeclavi 

  Olej, Otto
  Rekonstrukce úseku je navržena kvůli zlepšení technického stavu komunikací a zlepšení bezpečnosti dopravy silniční i pěší, které se zde protínají u důležitého dopravního uzlu - břeclavského vlakového a vedlejšího autobusového ...
 • Rozšíření obytné zástavby v obci Pustá Polom 

  Kufka, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je návrh obytné zóny, přilehlých komunikací a napojení na stávající infrastrukturu ve východní části obce Pustá Polom. Návrh je v souladu s územním plánem obce a respektuje tedy vyhrazené plochy ...
 • Studie obchvatu Valašského Meziříčí 

  Horka, Pavel
  Předmětem diplomové práce je vypracování vyhledávací studie čtyřpruhového západního obchvatu města Valašské Meziříčí. Důvodem pro vybudování obchvatu je odklonění silného tranzitního provozu, zvýšení bezpečnosti ve městě ...
 • Studie okružní křižovatky na silnici II/150 

  Dostál, Jan
  Bakalářská práce se zabývá studií okružní křižovatky v extravilánu. Důvodem je nehodovost stávající křižovatky, kterou protínají komunikace II/150 a III/3679. Cílem práce je zvýšení bezpečnosti této křižovatky.
 • Studie průtahu obcí Nosislav 

  Mrštinová, Romana
  Cílem bakalářské práce je zklidnění průtahu silnice II/425 obcí Nosislav. Komunikace bude upravena šířkově a směrově, součástí řešení bude návrh ploch pro parkování, zřízení autobusových zálivů, napojení místních komunikací ...
 • Studie úrovňové křižovatky I/45 a I/11 v Bruntále 

  Kufka, Jiří
  Předmětem mé diplomové práce je variantní návrh přestavby úrovňové křižovatky silnic I/45 a I/11 u autobusového nádraží v Bruntále v Moravskoslezském kraji. Stávající uspořádání je nepřehledné a křižovatka je místem častých ...
 • Úprava části průtahu v Letohradě včetně návrhu řešení křižovatky 

  Běloušková, Kristina
  Cílem této bakalářské práce je řešení průtahu silnice II/360 města Letohrad a návrh okružní křižovatky v místě křížení ulice Šedivské a ulice Mírové. V celé délce trasy je zajištěn průjezd pro maximální vozidlo, které tam ...
 • Úprava silnice II/497 Uherské Hradiště - Bílovice 

  Sáček, Marek
  Předmětem diplomové práce je úprava silnice II/497 v úseku mezi obcí Uherské Hradiště a obcí Bílovice. Důvodem úpravy jsou nevyhovující parametry stávající komunikace. Řešení zahrnuje úpravu stávajících autobusových zastávek ...
 • Vyhledávací studie obchvatu obce Rimavské Janovce 

  Švantner, Lukáš
  Predmetom bakalárskej práce je vyhľadávacia štúdia juhozápadného obchvatu obce Rimavské Janovce. Obchvat bude navrhnutý ako cesta kategórie S 9,5/70 a bude nadväzovať na stávajúcu komunikáciu II. triedy 531, ktorá prechádza ...