Now showing items 1-20 of 21

 • Aplikační rozhraní pro podporu grafiky v jazyce VHDL 

  Vlček, Petr
  Cílem této práce je vytvořit rozhraní pro generátor obrazu. Rozhraní generuje VGA signál s možností až 4 bitů barevné hloubky, ovládá 2 čipy jednoportové SRAM IS61 dodávané spolu s Digilent Spartan-3 Starter Kit Board a ...
 • Dálkově ovládaná robotická jednotka 

  Kratochvíl, Robert
  Práce zpracovává téma programování funkcí pohybu a konstrukci jednoduchého robota, návrh dvouvrstvých desek plošných spojů pro jeho realizaci a realizuje dálkové ovladání. Pohybové funkce byly vyzkoušeny pomocí testovací, ...
 • Digitálně analogový převodník pro generování video signálu pomocí obvodu FPGA 

  Balcárek, Jan
  Jedná se o hardwarový modul, který zobrazuje na zobrazovací jednotce námi požadované informace. Tento modul je řízen digitální logikou implementovanou do FPGA čipu. Logika je navržena podle komunikačního protokolu standardního ...
 • Implementace řezacího modulu do programového vybavení trimovacího laseru Aurel ALS 300 

  Štrympl, Martin
  Tato práce se zabývá implementací řezacího modulu pro trimovací laser Aurel ALS 300. Konverzní program zajišťující konverzi formátu Gerber do vstupního formátu laseru byl napsán v jazyku C. Integrace konverzního programu ...
 • Indukční snímač přiblížení elektricky vodivých materiálů 

  Bláha, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí indukčního senzoru s planárními cívkami, výrobou funkčního vzorku, simulacemi dílčích elektronických obvodů s jejich následným porovnáním se změřenými výstupními signály. Dále pak ...
 • Laminace nízkoteplotní keramiky 

  Hudeček, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá optimalizací procesu laminace nízkoteplotní keramiky, která ovlivňuje výslednou kvalitu 3D struktur (např. kanálky, dutiny, membrány). Práce hodnotí vliv laminačních parametrů (tlak, teplota, čas) ...
 • Metody a kroky řešení problémů s kvalitou v průmyslové praxi 

  Konečný, Zdeněk
  Předkládaná práce se zabývá přístupy a metodami, které se používají pro účely řešení problémů s kvalitou (plánování a zlepšování kvality), dále pak softwarovými nástroji každé z metod. Základním zaměření práce je podat ...
 • Měření kapacity vysokonapěťových přechodů PN 

  Derishev, Anton
  Práce se zabývá měřením kapacity vysokonapěťových PN přechodů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část podává pohled základních vlastností PN přechodů a metod měření kapacity přechodů PN, ...
 • Měření tíhy s využitím LTCC technologie 

  Straka, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou snímače tíhy vytvořeného na keramice nízkých teplot. Snímač tíhy převádí měřenou fyzikální veličinu na elektrický signál. Ke snímání tíhy se používají senzory tenzometrické, kapacitní a ...
 • Modelování technologických kroků kontaktování čipu mikrodrátkem 

  Houserek, Jiří
  Tato práce se zabývá teoretickým rozborem kontaktování polovodičových čipů metodou wire-bonding. Jsou zde zmíněny základní typy pouzder polovodičových čipů a metoda jejich kontaktování. Dále je zde popsáno pracovní prostředí ...
 • Planární obvodové prvky na technické keramice s nízkou teplotou výpalu 

  Kosina, Petr
  Předložená práce se zabývá návrhem a výrobou 3D struktur v technologii LTCC (Low Temperatue Cofired Ceramics). Pro tuto technologii bylo vybudováno pracoviště a byly navrženy a ověřeny technologické postupy pro kvalitní a ...
 • Pracoviště pro měření náhradního schématu fotovoltaických článků 

  Klein, Radek
  Předkládaná práce se zabývá problematikou solárních článků. Popisuje princip získávání elektrické energie z energie světelné, činnost samotných solárních článků, stanovuje náhradní linearizovaný model PN přechodu a nastiňuje ...
 • Prokovy v nízkoteplotní keramice 

  Sedliak, Erik
  Práca sa zaoberá problematikou technologických postupov tvorby 3D štruktúr na báze LTCC. Pozornosť je venovaná hlavne tvorbe prokovov, od vyrezania dier až po finalizáciu prokovu. Praktická časť bola zameraná na návrh a ...
 • Přehled trendů v používání vybraných polovodičových součástek 

  Chocholáč, Jan
  Bakalářská práce „Přehled trendů v používání vybraných polovodičových součástek“ má seznámit čtenáře s problematikou Multiplexery a Sample-and-Hold, s jejich konstrukcí a základním využitím. Cílem práce je vytvořit přehled ...
 • Senzor pro měření průtoku 

  Symerský, Tomáš
  Diplomová práce je rozdělena na dvě části – na část teoretickou a praktickou. Ve své první části pojednává o teorii proudění kapalin a plynů, přenosu tepelné energie a rozdělení senzorů pro měření průtoku pracujících na ...
 • SMS brána s příslušným softwarem 

  Bednář, Petr
  Předkládaná práce se zabývá problémem vytvoření textové komunikace mezi počítačem a uživatelem mobilního telefonu pomocí služby krátkých textových zpráv. Základním zaměřením práce je seskupení všech potřebných informací, ...
 • Snímač tlaku vytvořený strukturou 3D 

  Hanus, Martin
  Tato práce se zabývá problematikou snímače tlaku vytvořeného pomocí struktury 3D. Snímač tlaku převádí tlak na lépe měřitelnou veličinu, která se dále zpracovává. Snímání tlaku se provádí nejčastěji kapacitně, tenzometricky ...
 • Spínaný napájecí zdroj 

  Krist, Jakub
  Náplní této práce je navrhnout obvodové řešení zdroje napětí pomocí topologie Push-pull. Práce popisuje teoretické základy dané problematiky s návazností na reálný návrh a výpočet obvodových prvků.
 • Statistické plánování experimentů pro účely optimalizace kvality 

  Havlásek, Radim
  Předkládaná práce se zabývá problematikou statisticky plánovaného experimentu. Základním zaměřením práce je rozpracování problematiky statistického plánování experimentů tak, aby byl poskytnut základ pro výuku této metody ...
 • Vodivé propojení keramiky s FR4 v 3D struktuře 

  Pelc, Miroslav
  Předkládaná práce se zabývá vodivým propojením keramických substrátu s FR4 do trojrozměrných struktur. Jako konkrétní aplikace, byl na keramický substrát vytvořen vysokofrekvenční zesilovač, za účelem ověření vlastností ...