Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza vybrané firmy 

  Štěpánková, Petra
  Tato diplomová práce obsahuje analýzu společnosti INTERMONT s.r.o. na základě účetních výkazů a informací poskytnutých firmou. Je zaměřená na komplexní posouzení stavu firmy a snaží se hodnotit její vnitřní situaci i ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Křížová, Veronika
  Tato bakalářská práce provádí analýzu firmy AMARON s.r.o. v období let 2006 až 2008 a to prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy a analýzy SWOT. Obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, které mají vést ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Miholová, Barbora
  Hlavní náplní této bakalářské práce je návrh optimalizace hospodaření obce Borkovany. Pro posouzení výchozího stavu byly využity metody SWOT a SLEPTE analýzy. Teoretický základ je zaměřen na poznatky o obcích v České ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Hromková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem povinných účetních výkazů vybraného podniku. Jsou vypracovány analýzy na jejichž základě jsou zpracována doporučení, která by mohla umožnit zlepšení současné situace podniku.
 • Analýza vybrané firmy 

  Kudličková, Barbora
  Smyslem bakalářské práce je analyzovat vybranou firmu za poslední tři účetní období na základě poskytnutých informací a dále provedení SWOT a SLEPTE analýzy. V bakalářské práci budou jednotlivé analýzy vysvětleny, a následně ...
 • Analýza vybrané firmy 

  Kubíková, Šárka
  Hlavním posláním této práce je zhodnocení situace vybraného podniku na základě SWOT analýzy, analýzy makroekonomického prostředí a fundamentální analýzy za určité sledované období. Tato práce je zaměřena na vnitřní situaci ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hanuš, Jan
  Diplomová práce se zabývá problematikou založení hostelu. Cílem práce je návrh založení firmy, která bude provozovat hostel. První část práce tvoří teoretický úvod do problematiky. Následuje praktická část diplomové práce ...
 • Podnikatelský záměr 

  Žáková, Eliška
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského plánu pro nový projekt Centra sportovních aktivit VUT v Brně. Ananlyzuje současný stav a to z hlediska interního i externího prostředí. Obsahuje návrh na realizaci ...
 • Reporting v podmínkách vybrané firmy 

  Volrábová, Veronika
  Bakalářské práce se zabývá myšlenkou zavedení reportingu prodeje v obchodní firmě. Hlavní důraz je kladen na analýzu skutečností ovlivňujících prodej jednotlivého sortimentu zboží, způsoby reportů a jejich vyhodnocování.
 • Reporting vybrané firmy 

  Lerchová Jonasová, Zdeňka
  Ve své bakalářské práci se zabývám reportingem. V teoretické části, práce vysvětluje pojem reportingu, jako jedné ze základních funkcí controllingu, SLEPTE analýzu a Porterův model konkurenčního prostředí. Praktická část ...
 • Transformace podnikání vybrané fyzické osoby na právnickou osobu 

  Kostoláni, Rastislav
  V této diplomové práci je diskutováno nad důsledky, které se sebou zejména z daňového a právního pohledu přináší změna formy podnikání, související se zamýšlenou přemenou sdružení fyzických osob na společnost s ručením ...
 • Zhodnocení možností využití marketingové podpory prodeje 

  Hladký, Radoslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu efektivního využití marketingové podpory prodeje společnosti MI-Agency, s. r. o. , která poskytuje outsourcingové služby svým externím zadavatelům. Teoretická část je zaměřena na ...