Now showing items 1-20 of 42

 • Adaptogeny v rostlině Shizandra chinensis 

  Pospíchalová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá rostlinnými adaptogeny (bioaktivními látkami) rostliny Schisandra chinensis. Teoretická část je zaměřena na charakterizaci rodu Schisandra, charakterizaci rostliny, její vlastnosti, výskyt a ...
 • Aplikace systému jakosti v obchodní firmě s chemickými látkami 

  Pavlovičová, Adriána
  Diplomová práca definuje systém manažérstva kvality a environmentu, ich aplikácie, tak ako sú požadované normami. Pre bližšie špecifikovanú slovenskú obchodnú spoločnosť sú vypracované dokumenty týchto manažérskych systémov, ...
 • Charakterizace rašelin 

  Freithová, Štěpánka
  Rašeliniště jsou považována za cenné ekosystémy na zemi a hrají důležitou roli při mnoha procesech v krajině i globálně. Jsou důležité pro zachování globální biologické rozmanitosti, hrají významnou roli v hydrologii ...
 • Energetické využití biomasy v kraji Vysočina, posouzení vlivů na životní prostředí 

  Havelková, Ludmila
  Práce je zaměřena na analýzu využití biomasy v Kraji vysočina. Práce analyzuje potencionální a reálné možnosti regionu v návaznosti na územně energetickou koncepci rozvoje kraje.
 • Energetické využití slunečního záření v Jihomoravském kraji , posouzení vlivů na životní prostředí 

  Kučerová, Simona
  Práce je zaměřena na analýzu bilance sluneční energie pro JmK. Práce analyzuje potencionální a reálné možnosti termického a fotovaltaického využití solární energie v návaznosti na územně energetickou koncepci rozvoje kraje.
 • Fotovoltaické elektrárny v Jihomoravském kraji, posouzení jejich vlivu na životní prostředí 

  Krystýnová, Hana
  Práce je zaměřena na možnost využití sluneční energie k výrobě elektřiny. Poukazuje na základní prvky, vlastnosti a funkce fotovoltaických systému, vhodnosti Jihomoravského kraje pro výstavbu fotovoltaických elektráren. ...
 • Kapalné výpusti 14C v českých jaderných elektrárnách a odhad jejich radiologických dopadů 

  Chvátalová, Barbora
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením aktivity 14C v kapalných výpustech z českých jaderných elektráren a jejím radiologickým dopadem na jejich okolí. V práci je shrnuta problematika kapalné výpusti 14C z několika ...
 • Korozní změny ultra tenkých kapilár 

  Solný, Tomáš
  Předmětem této práce je zpracovat technologickou a materiálovou rešerši v oblasti výroby mikromanipulačních nástrojů používaných v humánní a veterinární medicíně. Práce podává shrnutí možných fyzikálních a chemických ...
 • Možnosti likvidace a recyklace fotovoltaických panelů v ČR 

  Papírek, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení možností likvidace fotovoltaických panelů instalovaných na území ČR. Kromě základní teorie o fotovoltaických článcích a panelech je v teoretické části popisována legislativa, ...
 • Možnosti využití nových technologií při regeneraci vody v ZOO Brno 

  Kašpárková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu zásobování Zoologické zahrady Brno vodou s důrazem na udržitelnost životního prostředí místní fauny a flóry. V teoretické části byla zmapována síť vodovodního potrubí ...
 • Nemrznoucí teplonosné kapaliny na bázi glycerolu 

  Trombik, Tomasz
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nemrznoucí teplonosné kapaliny. Kapalina má být založena na směsi propan-1,2,3-triolu s vodou a s moderními inhibitory koroze. Dále bude prozkoumáno, zda je tato nová směs schopná ...
 • Nemrznoucí teplonosné kapaliny na bázi polyolů 

  Solný, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením změn vlastností používaného nemrznoucího teplonosného média na bázi polyolů v reálném solárním termickém systému a návrhem nového teplonosného média na bázi 1,3 polyolů. Důraz je ...
 • Nemrznoucí teplonosné kapaliny pro solární systémy 

  Mikšík, František
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nemrznoucí teplonosné kapalinu pro solární systémy. Kapalina má být založena na směsi nově dostupné látky propan-1,3-diolu s vodou a s moderními inhibitory koroze. Dále bude prozkoumáno, ...
 • Obsah adaptogenů v rostlině Schizandra chinensis 

  Kozáková, Soňa
  Tato diplomová práce se zabývá obsahem adaptanogenů v rostlině Schizandra chinensis. Teoretická část se zabývá rostlinou Schizandra chinensis, jejím výskytem, vlastnostmi, využitím a pěstováním. Místa přirozeného výskytu ...
 • Odstraňování plynných kontaminantů z atmosféry 

  Kalivoda, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na odstraňování vybraných plynných kontaminantů z plynných směsí na expermentálním technologickém zařízení. Hlavní pozornost teoretické části je soustředěna na popis absorpčního procesu, ustavení ...
 • Rostlinné adaptogeny - Schizandra chinensis 

  Pospíchalová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá rostlinnými adaptogeny (bioaktivními látkami) v rostlině Schisandra chinensis. Teoretická část je zaměřena na charakterizaci rodu Schisandra, charakterizaci rostliny Schisandra chinensis, ...
 • Rychlerostoucí dřeviny jako obnovitelné zdroje energie 

  Žvaková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá biomasou jako obnovitelným zdrojem energie. Hlavním tématem jsou rychle rostoucí dřeviny a jejich efekt na biologickou diverzitu, místní ekosystém a krajinnou ekologii. Byl proveden literární ...
 • Sledování stárnutí nemrznoucí teplonosné kapaliny nové generace 

  Fousek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením změn vlastností používaného nemrznoucího teplonosného média na bázi glykolů v reálném solárním termickém systému Důraz je kladen na použití netoxických látek, kterými je propan-1,3-diol.
 • Stárnutí nemrznoucí teplonosné kapaliny v solárních systémech 

  Pidima, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením změn vlastností používaného nemrznoucího teplonosného média na bázi polyolů v reálném solárním termickém systému Důraz je kladen na použití látek s nízkou zátěží pro životní prostředí.
 • Studium vlivu interferentů na spektrofotometrické stanovení tenzidů. 

  Osinová, Petra
  Tenzidy patří mezi povrchově aktivní látky mající schopnost snižovat povrchové napětí, čímž usnadňují odstranění nečistot. Tenzidy lze rozdělit do čtyř základních skupin: anionické, kationické, neionické a amfolytické. V ...