Now showing items 1-20 of 24

 • Aplikace systému jakosti v obchodní firmě s chemickými látkami 

  Pavlovičová, Adriána
  Diplomová práca definuje systém manažérstva kvality a environmentu, ich aplikácie, tak ako sú požadované normami. Pre bližšie špecifikovanú slovenskú obchodnú spoločnosť sú vypracované dokumenty týchto manažérskych systémov, ...
 • Energetické využití slunečního záření v Jihomoravském kraji , posouzení vlivů na životní prostředí 

  Kučerová, Simona
  Práce je zaměřena na analýzu bilance sluneční energie pro JmK. Práce analyzuje potencionální a reálné možnosti termického a fotovaltaického využití solární energie v návaznosti na územně energetickou koncepci rozvoje kraje.
 • Fotovoltaické elektrárny v Jihomoravském kraji, posouzení jejich vlivu na životní prostředí 

  Krystýnová, Hana
  Práce je zaměřena na možnost využití sluneční energie k výrobě elektřiny. Poukazuje na základní prvky, vlastnosti a funkce fotovoltaických systému, vhodnosti Jihomoravského kraje pro výstavbu fotovoltaických elektráren. ...
 • Korozní změny ultra tenkých kapilár 

  Solný, Tomáš
  Předmětem této práce je zpracovat technologickou a materiálovou rešerši v oblasti výroby mikromanipulačních nástrojů používaných v humánní a veterinární medicíně. Práce podává shrnutí možných fyzikálních a chemických ...
 • Nemrznoucí teplonosné kapaliny na bázi glycerolu 

  Trombik, Tomasz
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nemrznoucí teplonosné kapaliny. Kapalina má být založena na směsi propan-1,2,3-triolu s vodou a s moderními inhibitory koroze. Dále bude prozkoumáno, zda je tato nová směs schopná ...
 • Nemrznoucí teplonosné kapaliny na bázi polyolů 

  Solný, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením změn vlastností používaného nemrznoucího teplonosného média na bázi polyolů v reálném solárním termickém systému a návrhem nového teplonosného média na bázi 1,3 polyolů. Důraz je ...
 • Obsah adaptogenů v rostlině Schizandra chinensis 

  Kozáková, Soňa
  Tato diplomová práce se zabývá obsahem adaptanogenů v rostlině Schizandra chinensis. Teoretická část se zabývá rostlinou Schizandra chinensis, jejím výskytem, vlastnostmi, využitím a pěstováním. Místa přirozeného výskytu ...
 • Odstraňování plynných kontaminantů z atmosféry 

  Kalivoda, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na odstraňování vybraných plynných kontaminantů z plynných směsí na expermentálním technologickém zařízení. Hlavní pozornost teoretické části je soustředěna na popis absorpčního procesu, ustavení ...
 • Rostlinné adaptogeny - Schizandra chinensis 

  Pospíchalová, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá rostlinnými adaptogeny (bioaktivními látkami) v rostlině Schisandra chinensis. Teoretická část je zaměřena na charakterizaci rodu Schisandra, charakterizaci rostliny Schisandra chinensis, ...
 • Rychlerostoucí dřeviny jako obnovitelné zdroje energie 

  Žvaková, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá biomasou jako obnovitelným zdrojem energie. Hlavním tématem jsou rychle rostoucí dřeviny a jejich efekt na biologickou diverzitu, místní ekosystém a krajinnou ekologii. Byl proveden literární ...
 • Studium vlivu interferentů na spektrofotometrické stanovení tenzidů. 

  Osinová, Petra
  Tenzidy patří mezi povrchově aktivní látky mající schopnost snižovat povrchové napětí, čímž usnadňují odstranění nečistot. Tenzidy lze rozdělit do čtyř základních skupin: anionické, kationické, neionické a amfolytické. V ...
 • Teplonosné kapaliny pro celoroční termické solární systémy 

  Mikšík, František
  Práce studuje nemrznoucí teplonosné kapaliny pro celoroční provoz v moderních solárních systémech a snaží se stanovit základní kritéria pro antikorozní systém.
 • Užitná voda v systému vodního hospodářství ZOO Brno 

  Hejsková Pekárková, Marie
  Práce se zabývá analýzou současného stavu zásobování Zoologické zahrady Brno vodou s ohledem na udržitelnost životního prostředí místní flóry a fauny. Byly zmapovány sítě a stav jednotlivých vodovodních řadů. Dále byly ...
 • Úspory vodních zdrojů v pavilonu plazů ZOO Brno 

  Maidlová, Kateřina
  Předmětem této diplomové práce je návrh úspor vodních zdrojů a energií v pavilonu plazů ZOO Brno. Teoretická část popisuje aktuální stav vodního hospodářství zoologické zahrady. Praktická část se věnuje možným zdrojům vody, ...
 • Větrné elektrárny v Severomoravském kraji 

  Pasírbková, Adéla
  Práce se zabývá analýzou větrných parků z hlediska EIA, koeficientu ročního využití a ekonomiky provozu. Uvádí využití větrné energie ve větrných elektrárnách, potenciál větrné energie České republiky a kritéria pro výběr ...
 • Vliv malých domácích spotřebičů na ekonomiku solárních systémů 

  Kučerová, Simona
  Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu malých domácích spotřebičů na ekonomiku solárních systémů. Teoretická část práce je zaměřená na solární systémy a popisuje možnosti propojení těchto soustav s malými domácími ...
 • Vliv malých domácích spotřebičů na ekonomiku solárních systémů 

  Hosová, Žaneta
  Tato práce se zaměřuje na popis a funkci solárních systémů a možnosti připojení malých domácích spotřebičů. Cílem této práce je z naměřených hodnot posoudit ekonomiku reálného solárního systému s využitímm teplé vody pro ...
 • Vodní hospodářství malých savců v ZOO Brno 

  Hejsková Pekárková, Marie
  Diplomová práce se zabývá vodním hospodářstvím v pavilonu vlka arktického a bobra kanadského v ZOO Brno. Teoretická část popisuje vodní hospodářství zoologické zahrady a procesy probíhající ve vodách v souvislosti s ...
 • Vodní hospodářství pavilonu plazů v ZOO Brno 

  Jančurová, Hana
  Předmětem práce je provést analýzu vodního hospodářství pavilonu plazů v Zoo Brno, s důrazem na udržitelnost životního prostředí místní fauny a flóry. Jsou navržena konkrétní technická a technologická řešení pro snížení ...
 • Využitelná bilance sluneční energie pro přípravu teplé užitkové vody v rodinných domech Jihomoravského kraje 

  Dobešová, Zuzana
  Práce je zaměřena na analýzu bilance sluneční energie pro přípravu TUV v rodinných domech Vacenovice a Vracov v JmK. Práce analyzuje potencionální a reálné možnosti lokality a JmK v návaznosti na územně energetickou koncepci ...