Now showing items 1-20 of 107

 • Adjustable Multiphase Sinusoidal Oscillator with Fractional–Order Elements 

  Dvořák, Jan; Kubánek, David; Koton, Jaroslav; Jeřábek, Jan; Smékal, David (IEEE, 2019-10-30)
  This paper presents a fractional–order multiphase oscillator with adjustable FO (Frequency of Oscillation). The oscillator utilizes the following components: CCTA (Current Conveyor Transconductance Amplifier), OTA (Operational ...
 • Agregace linek na síťových prvcích Mikrotik 

  Surový, Roman
  Cielom tejto bakalárskej práce je zoznámiť sa s princípmi a možnostmi agregácie sieťových liniek. Získané poznatky následne uplatniť pri konfiguracii a testovaní výkonnosti sieťových prvkov MikroTik prevádzkovaných v ...
 • Aktivní kmitočtové filtry s minimální konfigurací 

  Preclík, Milan
  Práce se zabývá využitím více proudových a napěťových bran aktivních prvků, po kterém následuje výběr optimálního obvodového zapojení, jeho simulace a následná realizace kmitočtového filtru. Nejprve zde jsou obecně popsány ...
 • Analogové funkční bloky fraktálního řádu 

  Salášek, Jan
  Práce se zabývá návrhem bloků filtru fraktálního řádu pomocí aproximace filtrem vyššího celočíselného řádu. Jsou použity aktivní filtry třetího řádu pro vytvoření filtru řádu 1+𝛽, kde 𝛽 ...
 • Analogové funkční bloky fraktálního řádu 

  Salášek, Jan
  Práce se zabývá návrhem bloků filtru fraktálního řádu pomocí aproximace filtrem vyššího celočíselného řádu. Jsou použity aktivní filtry třetího řádu pro vytvoření filtru řádu 1+alfa, kde 𝛽 ...
 • Analogové kytarové efekty 

  Trojak, Ondřej
  Předmětem této práce jsou analogové kytarové efekty. Zabývá se jejich tříděním na základě parametrů zvuku, které ovlivňují. Posléze se zaměřuje na teoretický popis funkce tremola a možnosti zapojení jeho základních bloků. ...
 • Analogue Implementation of a Fractional-Order PI^{\lambda} Controller for DC Motor Speed Control 

  Herencsár, Norbert; Kartci, Aslihan; Koton, Jaroslav; Šotner, Roman; Alagoz, Baris Baykant; Yeroglu, Celaleddin (IEEE, 2019-06-12)
  In this paper, an approach to design a fractional-order integral operator s(lambda) where -1 < lambda <0, using an analogue technique, is presented. The integrator with a constant phase angle -80.1 degree (i.e. order lambda ...
 • Analýza autonomních obvodů použitím programu Matlab 

  Zmeškal, Ladislav
  Tato bakalářská práce se bude zabývat vytvořením a popisem programu pro symbolický výpočet přenosových funkcí obvodu, pro obvody, sestávající se z obecných proudových konvejorů a admitancí. V teoretické části budou popsány ...
 • Analýza řídicích procedur v mobilních sítích EPS 

  Zagumennov, Egor
  Cílem této diplomové práce je seznámení s mobilními sítěmi EPS a subsystémem IMS. Práce je zaměřena na analýzu řídicích procedur, vztažených k činnosti mezi terminálem a paketovým jádrem sítě čtvrté generace, jako je ...
 • Analýza stability lineárních systémů 

  Jelen, Michal
  Tato bakalářská práce se bude zabývat analýzou stability lineárních systémů. V teoretické části bude zmíněna stabilita a její podmínky, kritéria stability, jejich rozdělení do skupin a popis jednotlivých kritérií. V praktické ...
 • Analýza, vlastnosti a aplikace komerčně dostupných napěťových násobiček 

  Kopeček, Pavel
  Tato práce pojednává o analogových násobičkách, a to hlavně o napěťových. Vyskytnou se v ní ale i modifikace s proudovými výstupy. První část práce je věnovaná výběrem několika násobiček a popisem jejich funkcí, možných ...
 • Aplikační možnosti řiditelného proudového zesilovače 

  Bradáč, Josef
  Tato práce se zabývá aplikačním využitím digitálně řízeného proudového zesilovače DACA (Digitally Adjustable Current Amplifer), který byl vyvinut na Ústavu Telekomunikací FEKT VUT v Brně ve spolupráci s firmou ON Semiconductor ...
 • Automatizované měření obvodových charakteristik proudového zesilovače 

  Polák, Josef
  Cílem mé bakalářské práce bylo sestrojení měřících pracovišť pro stejnosměrná a střídavá měření vybraných charakteristik proudového zesilovače s řiditelným zesílením DACA. Je zde popsána vnitřní struktura a princip nastavování ...
 • Automatizované pracoviště pro stejnosměrná a střídavá měření 

  Burian, Josef
  Cílem práce je návrh automatizovaného měřícího pracoviště pro měření stejnosměrných a střídavých veličin. Práce je dělena na několik základních celků. Jsou zde detailně rozebrány jednotlivé prvky měřicího pracoviště od HW ...
 • Citlivostní analýza kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky 

  Kupčík, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá citlivostní analýzou kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky. Obsahuje teorii citlivostní analýzy a citlivostní funkce. Jsou zde analyzovány dva multifunkční kmitočtové filtry druhého ...
 • Compact MOS-RC Voltage-Mode Fractional-Order Oscillator Design 

  Kartci, Aslihan; Herencsár, Norbert; Koton, Jaroslav; Psychalinos, Costas (IEEE, 2017-09-04)
  A new voltage-mode fractional-order oscillator, employing in total 12 Metal-Oxide-Semiconductor (MOS) transistors, is introduced in this paper. The proposed circuit is composed of two operational transconductance amplifiers, ...
 • Comparative Study of Discrete Component Realizations of Fractional-Order Capacitor and Inductor Active Emulators 

  Tsirimokou, Georgia; Kartci, Aslihan; Koton, Jaroslav; Herencsár, Norbert; Psychalinos, Costas (World Scientific, 2018-02-06)
  Due to the absence of commercially available fractional-order capacitors and inductors, their implementation can be performed using fractional-order differentiators and integrators, respectively, combined with a ...
 • Comparative Study of Op-Amp-based Integrators Suitable for Fractional-Order Controller Design 

  Herencsár, Norbert; Kartci, Aslihan; Yildiz, Hacer A.; Šotner, Roman; Dvořák, Jan; Kubánek, David; Jeřábek, Jan; Koton, Jaroslav (IEEE, 2019-07-01)
  In this paper, a fractional-order capacitor (FOC) of an order = 0.89 (i.e. constant phase angle –80.1 degree) was emulated via Valsa RC network with five branches. The network component values were optimized using modified ...
 • Číslicově řízený generátor trojúhelníkových, pravoúhlých a harmonických kmitů 

  Bradáč, Lubomír
  V bakalářské práci jsou rozebrána možná řešení číslicově řízených generátorů trojúhelníkových, pravoúhlých a harmonických kmitů. Nejprve jsou popsány generátory kmitů z všeobecného hlediska. Dále jsou uvedeny generátory ...
 • Diferenční a pseudodiferenční kmitočtové filtry 

  Sládok, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá diferenčními a pseudodiferenčními kmitočtovými filtry. Velký důraz je kladen na charakteristiku souhlasného signálu. Dále se text věnuje problematice návrhu plně diferenčních struktur a ...