Now showing items 1-20 of 33

 • 3D skener pro výukové účely 

  Romanovský, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem 3D optického skeneru využívajícího metody projekce strukturovaného světla. Cílem této diplomové práce je demonstrovat principy a procesy 3D skenování s využitím projektoru DLP ...
 • 3D skenování lesklých povrchů 

  Zeman, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je experimentálně posoudit, jak koncentrace titanového prášku v matnícím nástřiku ovlivňuje vlastnosti matnící vrstvy lesklého povrchu určeného pro 3D skenování. Teoretická část práce nastiňuje ...
 • Analýza teplotních deformací plastového dílu pomocí optické digitalizace 

  Cagaš, Radek
  Bakalářská práce se zabývá měřením teplotních deformací plastového vzorku. Teoretická část popisuje systémy pro optickou digitalizaci a jejich využití pro měření deformace. Vlastní práce se zabývá popisem systému Tritop a ...
 • Aplikace velmi tenkých zmatňujících nástřiků 

  Hruboš, David
  Tato diplomová práce se zabývá matnícími nástřiky pro účely optického 3D skenování. Cílem práce je najít metodu nanášení směsi TiO2 a etanolu, která by zajistila tloušťku matnící vrstvy mimo měřitelný rozsah 3D skeneru. V ...
 • Automatické generování pozic optického skeneru pro digitalizaci plechových dílů 

  Koutecký, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem metodiky pro automatické generování pozic optického skeneru pro digitalizaci plechových dílů na základě počítačového modelu měřeného dílu. Výroba a s tím související inspekce plechových dílů jsou ...
 • Automatizace fotogrammetrického měření systémem TRITOP 

  Koutecký, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je automatizace fotogrammetrického měřícího systému TRITOP. Rešeršní část práce obsahuje rozdělení digitalizačních metod a jejich popis. Dále popisuje funkci fotogrammetrického systému TRITOP. ...
 • Demonstrační laserový 3D skener 

  Záveský, Filip
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí demonstračního 3-D skeneru a programu pro zpracování dat, pracujícího s metodou triangulace. Obsahem práce je seznámení se se základními principy skenování, popisem triangulace a ...
 • Dopravník s upínámím a odměřováním 

  Polák, Aleš
  Práce popisuje v první části současné způsoby dělení a odměřování hliníkových profilů a analýzu konkrétního válečkového dopravníku s odměřovacím zařízením pro přísun hliníkových profilů k rychlořezné kotoučové pile. Druhá ...
 • Experimentální porovnání filamentu vyrobeného z recykloveného a běžného PET 

  Tomčová, Renata
  Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním porovnáním filamentu vyrobeného z recyklovaného a běžného PET. Filament byl vyrobený z komerčních granulátů PET, PET-G a z recyklovaných PET lahví. Z těchto filamentů se ...
 • Experimentální porovnání recyklovaného a nerecyklovaného filamentu z ABS plastu 

  Grygar, Filip
  V průběhu 3D tisku vzniká plastový odpad, který by mohl být recyklován. Jedním z nejpoužívanějších materiálů je ABS, jehož recyklaci se věnuje tato práce. Při recyklaci ABS dochází k velmi výraznému zhoršení mechanických ...
 • Kamery pro fotogrammetrii a trojrozměrnou digitalizaci 

  Steigl, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním přehledu průmyslových kamer, které se používají v oblasti metrologie, jejich funkčností a použitím. Kromě uvedeného přehledu také práce pojednává o pojmech fotogrammetrie a 3D ...
 • Konstrukce 3D tiskárny pro velkorozměrové díly 

  Březina, Josef
  Tato práce je zaměřena na konstrukci velkoformátové 3D tiskárny. Cílem této práce je návrh a výroba funkčního prototypu tiskárny využívající technologii FDM s využitelnými pracovními rozměry (520 x 520 x 480) mm. Zkonstruovaná ...
 • Konstrukční návrh skořepinové ortopedické vložky zhotovené 3D tiskem 

  Chaloupka, Matyáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem skořepinové ortopedické vložky zhotovené 3D tiskem. Rešeršní část je zaměřena na problematiku ploché nohy a metody Rapid Prototypingu včetně nejčastěji používaných ...
 • Konstrukční řešení transfemorálních protéz 

  Koutecký, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je podat přehled současného stavu v oblasti protéz dolních končetin po amputaci mezi kyčlí a kolenem. Práce se zabývá otázkou lidské chůze, její analýzou a odchylkami v případě chůze s protézou. ...
 • Metodika návrhu a výroby designového krytu transtibiální protézy 

  Romanovský, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí designového krytu transtibiální protézy s využitím metod reverzního inženýrství. Teoretická část této práce mapuje nové trendy v oblasti návrhu protetických krytů a snaží se o ...
 • Metodika návrhu konstrukce vstřikovací formy v systému CATIA V5 

  Přikryl, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem návrhu konstrukčního řešení vstřikovací formy pro kryt ventilátoru nákladního automobilu v programu Catia V5R19. V první části bakalářské práce jsou popsány základní informace o ...
 • Možnosti recyklace PLA materiálu pro účely 3D tisku a vliv na mechanické vlastnosti 

  Sedláček, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním mechanických vlastností 3D výtisků PLA v průběhu recyklace. Recyklační cyklus probíhal následovně: vytištěná zkušební tělesa technologii FDM z PLA byla nadrcena a znovu extrudována ...
 • Nastavení materiálového profilu stereolitografického 3D tisku se zaměřením na rozměrovou přesnost 

  Topinka, Lukáš
  Aditivní technologie stereolitografie pracuje na principu vytvrzování fotocitlivého polymeru laserem nebo DLP projektorem. Přesnost a kvalitu výroby ovlivňuje několik parametrů, jako je například doba osvitu nebo tloušťka ...
 • Návrh a výroba prototypu plastového dílce držáku PDA 

  Frýza, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu držáku mobilního zařízení PDA ASUS A730 do osobního automobilu. Výroba plastových dílů je realizována pomocí vakuového odlévání. Rešeršní část popisuje konstrukci ...
 • Návrh programu pro dekódování vzoru u 3D skeneru s proužkovou projekcí 

  Ďuriš, Miroslav
  Práca sa zaoberá návrhom programu na dekódovanie vzoru 3D skenera s prúžkovou projekciou a transformáciou dekódovanej informácie do skutočných súradníc. Optic-ké meracie zariadenia sú čoraz častejšie využívané v priemysle ...