Now showing items 1-20 of 22

 • Bytový dům 

  Kozák, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace v obci Hutisko - Solanec. Projektová dokumentace a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. Bytový dům je situován na parcele ...
 • Cavitation Induced by Rotation of Liquid 

  Kozák, Jiří
  Tato disertační práce se zabývá experimentálním a numerickým výzkumem kavitace vyvolané rotací. Pro potřeby tohoto výzkumu byla využita transparentní osově symetrická Venturiho dýza, díky čemuž bylo možné zkoumat dynamiku ...
 • Dynamika kavitujícího proudění za clonou 

  Kubina, Dávid
  Práca sa zaoberá experimentálnym meraním charakteristík kavitujúceho prúdenia piatimi clonami s rôznym počtom a geometrickým usporiadaním otvorov pri dodržaní konštantnej prietočnej plochy. Dynamické charakteristiky: ...
 • An Experimental Analysis of the Spraying Processes in Improved Design of Effervescent Atomizer 

  Zaremba, Matouš; Kozák, Jiří; Malý, Milan; Weiß, Lukas; Rudolf, Pavel; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (Elsevier, 2018-01-31)
  This work experimentally examines the primary atomization processes in a newly developed atomizer, similar to effervescent atomizer concept, at low pressures and low gas-to-liquid ratios (GLR). Several experimental and ...
 • Experimentální výzkum kryogenních čerpadel pro raketové pohonné jednotky 

  Šuráň, David
  Bakalářská práce se zabývá problematikou čerpání kryogenních (silně podchlazených) látek. Konkrétním cílem práce je rešerše experimentálního výzkumu turbočerpadel pro raketový motory. Jsou popsány jednotlivé testy, jejich ...
 • Instalační sběrnice v inteligentních budovách 

  Kozák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá instalačními sběrnicemi používanými v inteligentních budovách. V textu je uvedeno rozdělení instalačních sběrnic podle různých kritérií a stručný přehled některých používaných sběrnic, včetně ...
 • Kavitace v mikrofluidice 

  Holub, Martin
  Mikrofluidice byla v posledních letech věnována intenzivní pozornost výzkumnými týmy takřka po celém světě. Její možné aplikace jsou velmi početné, zejména pak v oblasti zdravotnictví, ukládání energie do baterií nebo ...
 • Kavitující proudění v perforovaném disku 

  Kubina, Dávid
  Hlavným cieľom bakalárskej práce je zistenie hydraulických charakteristík piatich cloniek použitých pri vzniku hydrodynamickej kavitácie v potrubí, a tiež ako súvisí množstvo otvorov pri konštantnom prietokovom priereze s ...
 • Mechanismy kavitační eroze 

  Kotoulová, Helena
  Předložená bakalářská práce se zabývá mechanismy kavitační eroze a je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část popisuje princip kavitace, způsob jejího vzniku a především kolaps kavitačních bublin, který negativně ...
 • Modelování dvoufázového proudění bublin v mikrofluidice 

  Stehlík, Martin
  Práce se zabývá simulací bublin v mikrokanálku a nastaveními, která ovlivňují jejich parametry. První část je věnována rešerši využití mikrofluidních bublin, mikromíchadel a tvorbě kapiček. Druhá část se zabývá simulací ...
 • Modelování vtokových vírů 

  Galuška, Jiří
  V diplomové práci jsou shrnuty základní pravidla návrhu čerpacích jímek. Dále byly rozebrány matematické modely vírů a metody k jejich určování a vizualizaci. Následně se autor zaměřil na numerické modelování pomocí CFD ...
 • Naučné a kulturní centrum Valašská Bystřice 

  Kozák, Jiří
  Tato diplomová práce řeší návrh novostavby budovy občanské vybavenosti – Naučné a kulturní centrum v katastrálním území obce Valašská Bystřice. Objekt je složitého půdorysného tvaru, který má symbolizovat krystal vyrůstající ...
 • Openfoam: možnosti open-source CFD 

  Zbavitel, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na základní analýzu možností open-source CFD programu OpenFoam a představení jeho klíčových vlastností. Získané vědomosti budou využity při tutoriální úloze analýzy Kármánovy vírové stezky.
 • Opotřebení materiálu kavitační erozí 

  Lecnar, Lukáš
  Tato diplomová práce je věnována opotřebení povrchu materiálu kavitační erozí. První část popisuje podstatu kavitačního děje s jeho nežádoucím projevem v podobě kavitačního opotřebení pevných těles. Jsou zde diskutovány ...
 • Přímočarý hydromotor 

  Černý, Tomáš
  Bakalářská práce obsahuje stručný popis principu činnosti hydromotorů, jejich použití a výpočetní vztahy. Hlavní část rešerše je věnována přímočarým hydromotorům, jejich principu činnosti, rozdělení a konstrukci. Také je ...
 • Řešení nestacionárního pohybu tělesa v proudící kapalině 

  Zbavitel, Jan
  Práce se věnuje výpočtovému modelování proudění mechanickou srdeční chlopní. Úvodní část obsahuje rešerši na negativní dopady implantace umělých chlopní i dosavadní přístupy používané při jejich modelování, následuje ...
 • Simulace proudění v prvcích hydraulického okruhu 

  Broža, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu možností využitelnosti programu Autodesk Simulation CFD při simulaci proudění v prvcích hydraulického okruhu. Jedná se o komerční program aplikovaný při řešení proudění vody ve ...
 • Spatio-temporal description of the cavitating flow behavior around NACA 2412 hydrofoil 

  Rudolf, Pavel; Štefan, David; Sedlář, Milan; Kozák, Jiří; Habán, Vladimír; Huzlík, Rostislav (IOP Publishing, 2015-12-06)
  Spatio-temporal description of the cavitating flow around hydrofoil with 8 degrees incidence using proper orthogonal decomposition (POD) is presented. POD is a suitable tool, which provides information not only about the ...
 • Ventily pohonných systémů raketových motorů 

  Kadlec, Jan
  Hlavním cílem bakalářské práce je rešerše na téma ventily pohonných systémů raketových motorů. Pro lepší představu o funkci a postavení ventilů je vybrán konkrétní raketový motor, na němž je tato problematika demonstrována. ...
 • Vírový cop při nadoptimálním průtoku Francisovou turbínou 

  Kozák, Jiří
  Diplomová práce se zabývá CFD simulací vírového copu v kolenové sací troubě Francisovy turbíny při nadoptimálním provozu. Hlavním cílem práce je srovnání výsledků CFD simulací provedených pro původní kolenovou sací troubu ...