Now showing items 1-20 of 40

 • Analýza produktů elektrického výboje ve směsích vody a etanolu 

  Lokajová, Aneta
  Práce je zaměřena na elektrické výboje v kapalině, konkrétně na roztoky etanolu. V teoretické části je nastíněna definice plazmatu, důležité parametry, druhy a generování plazmatu a využité plazmových technologií v ...
 • Application of low temperature plasmas for restoration/conservation of archaeological objects 

  Krčma, František; Blahová, Lucie; Miková, Petra; Graham, William; Grossmannová, Hana; Holíková, Lenka; Horák, Jakub; Janová, Drahomíra; Kelsey, Colin Patrick; Kozáková, Zdenka; Mazánková, Věra; Procházka, Michal; Přikryl, Radek; Řádková, Lucie; Sázavská, Věra; Vašíček, Michal; Veverková, Radka; Zmrzlý, Martin (IOP Publishing, 2014-12-18)
  The low temperature low-pressure hydrogen based plasmas were used to study the influence of processes and discharge conditions on corrosion removal. The capacitive coupled RF discharge in the continuous or pulsed regime ...
 • Degradace barviv fotografií ozonem 

  Védlová, Petra
  Tato bakalářská práce pojednává o principech inkoustového tisku, složení inkoustu a tiskových médiích. Dále se zabývá stabilitou inkoustových výtisku, degradací inkoustů okolními vlivy, mechanismy těchto degradací a ochranou ...
 • Diafragmový výboj v roztocích organických barviv 

  Pajurková, Jana
  Tato diplomová práce byla zaměřena na rozklad barviv Saturnové červeni L4B (Direct Red 79) a Saturnové modři LB (Direct Blue 106) stejnosměrným diafragmovým výbojem (DC-DD). Výkon dodávaný do systému byl mezi 160 a 180 W. ...
 • Diafragmový výboj v roztocích organických barviv z hlediska elektrolytického rozkladu 

  Davidová, Jaroslava
  Tato diplomová práce se zabývá fyzikálními a chemickými jevy působícími na rozklad organických barviv v diafragmovém výboji, který je generován v kapalných roztocích. Protože byl v experimentech použit zdroj stejnosměrného ...
 • Diagnostika diafragmového výboje v kapalinách 

  Dřímalková, Lucie
  Hlavním cílem této práce je diagnostika diafragmového výboje v kapalinách. Ačkoli byla v posledních letech objevena celá řada aplikací elektrického výboje v kapalinách, vlastní mechanismus vzniku tohoto výboje není dosud ...
 • Diagnostika elektrických výbojů v kapalinách 

  Vašíček, Michal
  Cílem této práce je proměření elektrických charakteristik zapálení stejnosměrného elektrického výboje v roztoku elektrolytu a vyhodnocení jednotlivých parametrů (napětí, proud, světelný signál a zvuk). Výsledkem je porovnání ...
 • Diagnostika plazmatu generovaného elektrickým výbojem v organických roztocích 

  Adámková, Barbora
  Práce se zabývala elektrickým výbojem v organických roztocích. Teoretická část byla zaměřena na plazmový výboj v kapalinách a také diagnostiku plazmatu. V praktické části byl sledován vliv experimentálních podmínek na ...
 • Diagnostika plazmatu generovaného ve vybraných konfiguracích elektrického výboje v kapalném prostředí 

  Vašíček, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na srovnání stejnosměrného a vysokofrekvenčního (15-80 kHz) elektrického výboje generujícího nízkoteplotní plazma ve vodném roztoku chloridu sodného. V první části se především soustředí na ...
 • Diagnostika plazmatu výboje ve vodných roztocích a jeho aplikace 

  Holíková, Lenka
  Tato práce pojednává o studiu parametrů diafragmového výboje ve vodném roztoku. Jako vodivé médium byl používán roztok NaCl o různých vodivostech. Vodivosti byly nastavovány v rozmezí 220 až 1000 µS cm-1. Byly použity dvě ...
 • Discharge Ignition in the Diaphragm Configuration Supplied by DC Non-Pulsing Voltage 

  Holíková, Lenka; Dřímalková, Lucie; Kozáková, Zdenka; Krčma, František (IOP Publishing, 2016-05-17)
  This work deals with the ignition of the discharge in the diaphragm configuration generated in water solutions containing supporting NaCl electrolyte. The reactor has volume of 110 ml and it is made of polycarbonate. HV ...
 • Elektrické charakteristiky diafragmového výboje v roztocích elektrolytů 

  Dřímalková, Lucie
  Hlavním cílem této diplomové práce je diagnostika diafragmového výboje ve vodných roztocích elektrolytů (především NaCl) a popis konkrétních procesů probíhajících před a po zapálení výboje. Ke generaci výboje se využívá ...
 • Elektrické výboje ve vodných a organických roztocích 

  Klímová, Edita
  Práce je zaměřena na studium elektrických výbojů v kapalinách s důrazem na vodné roztoky. Generací výboje ve vodných roztocích dochází k současnému působení UV záření, rázových vln, elektrického pole a především reaktivních ...
 • Generace nanočástic elektrickým výbojem v kapalinách 

  Čechová, Ludmila
  Tato bakalářská práce je zaměřena na proces generace nanočástic pomocí elektrického výboje v kapalinách. Teoretická část je zaměřena na generaci elektrického výboje v kapalinách, různé metody přípravy nanočástic včetně ...
 • Influence of diaphragm configuration on DC diaphragm discharge breakdown in electrolyte solution 

  Dřímalková, Lucie; Holíková, Lenka; Kozáková, Zdenka; Krčma, František; Guaitella, Olivier (IOP Publishing, 2016-11-04)
  This paper deals with generation of diaphragm discharge in water solutions of sodium chloride with fixed conductivity of 275 microS. The photos were recorded by high-speed iCCD camera at defined times synchronized by the ...
 • Izolace fulvinových kyselin z půdních vzorků a studium jejich fluorescence 

  Rubínková, Eva
  Cílem bakalářské práce bylo nalézt optimální postup a podmínky pro izolaci půdní fulvokyseliny (FK) z půdního typu Kambizem modální (lokalita Vatín). Zvolená půda Kambizem obsahovala vyšší zastoupení fulvokyselin než ...
 • Microwave Plasma Torch Generated in Argon for Small Berries Surface Treatment 

  Bogdanov, Todor; Tsonev, Ivan; Marinova, Plamena; Benova, Evgenia; Rusanov, Krasimir; Rusanova, Mila; Atanassov, Ivan; Kozáková, Zdenka; Krčma, František (MDPI, 2018-10-10)
  Demand for food quality and extended freshness without the use of harmful chemicals has become a major topic over the last decade. New technologies are using UV light, strong electric field, ozone and other reactive agents ...
 • Plazmochemické povrchové úpravy polymerních materiálů pro biomedicínské aplikace 

  Mikušková, Radka
  Bakalářská práce v teoretické části shrnuje problematiku využití plazmatu pro povrchovou úpravu materiálů využitelných pro biomedicínské aplikace, a to zejméma materiálů polymerních. Praktická část se zaměřuje na konkrétní ...
 • Příprava aminových plazmových polymerů a jejich interakce s ECM proteiny 

  Dvořák, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá přípravou aminových plazmových polymerů, které byly připraveny v nízkotlakém pulzním radiofrekvenčním kapacitně vázaném výboji za použití monomeru cyklopropylaminu (CPA). Povrchy funkcionalizované ...
 • Rozklad alkaloidů pomocí elektrických výbojů v kapalinách 

  Jonisová, Lenka
  Plazmochemické procesy sú jednou z metód, ktoré sa využívajú na čistenie odpadových vôd. Odpadové a úžitkové vody z domácností obsahujú mnoho organických látok, ktoré musia byť odstránené, aby mohla byť voda znovu použitá ...