Now showing items 1-17 of 17

 • Dřevostavba rodinného domu 

  Kozel, Tomáš
  Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům s garáží. Objekt je řešen jako rámová dřevostavba. Rodinný dům je zastřešen částečně plochou a částečně šikmou střechou. Při návrhu byl kladen důraz na funkčnost objektu ...
 • Konstrukce předpovědního modelu pro průtok vody v měrném profilu 

  Šenková, Lucie
  Předmětem této bakalářské práce byla konstrukce předpovědního modelu pro průtok vody v měrném profilu. Měrný profil se nachází v obci Bílovice nad Svitavou. Předpovědní model byl vytvořen na principu Markovových řetězců. ...
 • Konstrukce předpovědního modelu pro průtok vody ve vybraném měrném profilu 

  Škarecký, Pavel
  Předmětem této bakalářské práce byla konstrukce a kalibrace předpovědního modelu pro průtok vody v měrném profilu na řece Dyji v obci Podhradí nad Dyjí. Práce je rozdělena na část teoretickou a výpočtovou. V teoretické ...
 • Modelování povodňových vln v horní části povodí řeky Jihlavy 

  Kozel, Tomáš
  Práce se zabývá konstrukcí předpovědních modelů určených pro předpovídání povodňových průtoků v systémech Batelov – Dvorce, Dvorce – Ptáčov a Batelov – Ptáčov na řece Jihlavě. Pro předpovídání průtoků byly použity klasické ...
 • Možnosti řízení zásobní funkce nádrže 

  Pruch, David
  Stochastické řízení zásobní funkce vodní nádrže pracuje s daným rozptylem hodnot průtoků s určitým pravděpodobnostním rozdělením. V rámci diplomové práce byly sestaveny stochastické předpovědní modely pro potřeby stochastického ...
 • Použití hybridní metody pro řízení zásobní funkce vodní nádrže 

  Pospíšilík, Šimon
  Bakalářská práce je zaměřena na výběr vhodného vstupního regionálního klimatického modelu do Hybridní metody řízení zásobní funkce vodní nádrže. Tento způsob řízení je založen na vhodné kombinaci optimalizační metody s ...
 • Předpovědní model průtoků vody v měrném profilu 

  Urbanec, Patrik
  Předmětem této bakalářské práce bylo sestavení a kalibrace předpovědního modelu průtoků vody v měrném profilu Bílovice nad Svitou na řece Svitavě a jeho vyhodnocení. Práce je rozdělena na výpočtovou část a teoretickou část. ...
 • Předpovědní model průtoků vody v ovlivněném měrném profilu 

  Krepčík, Jiří
  Stochastické předpovědní modely byly sestaveny pro potřeby stochastického řízení zásobní funkce nádrže. Tyto modely lépe vystihují náhodné procesy, mezi které můžeme zařadit průtok v měrném profilu. V práci je popsáno ...
 • Příprava školicích materiálů pro rozváděče vysokého napětí 

  Nosek, Jan
  Bakalářská práce dokumentuje tvorbu školicích materiálů pro rozváděče vysokého napětí. Převážná část práce je věnována seznámení s produkty firmy ABB, ke kterým jsou školicí materiály vypracovány. Hlavní důraz byl kladen ...
 • Řízení zásobní funkce nádrže 

  Hon, Matěj
  Dispečerský graf udává množství vypouštěné vody podle aktuálního stavu objemu vody v nádrži. V práci je popsán postup vytváření zonálního dispečerského grafu a jeho simulování na reálném vodním díle Vranov. Pomocí předpovědí ...
 • Řízení zásobní funkce nádrže s využitím metod umělé inteligence 

  Urbanec, Patrik
  Předmětem diplomové práce je řízení zásobní funkce nádrže s využitím metod umělé inteligence, včetně sestavení příslušného řídícího algoritmu. Práce je rozdělena na teoretickou část a část aplikace řízení zásobní funkce ...
 • Simulační model soustavy nádrží v povodí řeky Dyje 

  Buršík, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření simulačního modelu soustavy nádrží v povodí řeky Dyje. Soustavu tvoří čtyři nádrže: Jevišovice a Výrovice na řece Jevišovce, Vranov a Znojmo na řece Dyji. Pro vytvoření ...
 • Stochastické řízení zásobní funkce nádrže 

  Pruch, David
  Stochastické řízení zásobní funkce vodní nádrže pracuje s určitým počtem hodnot předpovězených průtoků s určitým pravděpodobnostním rozdělením. Pro požadavek stochastického řízení zásobní funkce nádrže byl sestaven ...
 • Stochastické řízení zásobní funkce nádrže s pomocí metod umělé inteligence 

  Kozel, Tomáš
  Stochastické řízení pracuje s určitým rozptylem hodnot řídících průtoků s daným pravděpodobnostním rozdělením, a proto dochází k výrazně lepší aproximaci skutečné problematiky řízení. Pro potřeby stochastického řízení ...
 • Turistická chata Gruň 

  Kozel, Tomáš
  Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout turistickou chatu v Beskydech. Objekt je zděný, obdélníkového půdorysu. Turistická chata je zastřešena sedlovou střechou s vikýři na severní a jižní straně. Při návrhu byl kladen ...
 • Vyhodnocení povodňových vln v horní části povodí řeky Jihlavy 

  Kozel, Tomáš
  Práce se zabývá vyhodnocováním povodňových vln na řece Jihlavě ve třech měrných profilech na základě historických hydrologických pozorování vodních stavů a průtoků. Konkrétně se jedná o měrné profily Batelov, Dvorce a ...
 • Vyhodnocení povodňových vln v povodí řeky Veličky 

  Barvík, Jan
  Práce obsahuje popis základních charakteristik řeky Veličky, popis klimatických a geografických činitelů ovlivňujících srážkoodtokový proces krajiny, popis vodních děl a dalších antropogenních prvků v povodí včetně využití ...