Now showing items 1-20 of 30

 • Analýza intrakardiálního elektrogramu srdečních arytmií ve spektrální oblasti 

  Karlíková, Adéla
  Nejdůležitějším aspektem úspěšné ablace a zrušení arytmie je nalezení místa, odkud se arytmie šíří. Místo počáteční aktivace lze nalézt konvenčními nebo komplexními technikami. Tato práce popisuje novou konvenční metodu, ...
 • Analýza meteorologických dat 

  Králík, Martin
  Cílem bakalářské práce je seznámení se se základy fyzyky atmosféry, s metodami a měřícími přístroji používanými na meteorologických stanicích a dále provedení statistické analýzy tří výbraných meteorologických parametrů v ...
 • Analýza polysomnografických dat 

  Jagošová, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou polysomnografických signálů, která je založena na analýze parametrů v časové a frekvenční oblasti. Parametry jsou počítány z 30s úseků EEG, EOG a EMG signálů snímaných v průběhu ...
 • Analýza signálů z akcelerometru během krokového cyklu 

  Nemčeková, Petra
  Kinematická analýza chôdze patrí k jedným z najdôležitejších vyšetrení dolných končatín. Jedným zo spôsobov jej analýzy je meranie pomocou akcelerometra. Táto práca sa zaoberá zostrojením funkčného prístroja merajúceho ...
 • Analýza technických specifikací a možností terapeutických RTG pro nenádorové terapie 

  Pospíšil, Milan
  Tato práce se zabývá využitím rentgenového záření pro nenádorovou terapii. Popisuje vznik rentgenového záření, jeho účinky na lidský organismus a jak se před ním chránit. Dále je zde shrnuto, jaké nemoci se dají ozařováním ...
 • Analýza variability srdečního rytmu ze spánkového EKG 

  Lepková, Kamila
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou variability srdečního rytmu ze spánkového EKG. Práce je rozdělena na dvě části. První je pojatá jako literární rešerše. Věnuje se fyziologii srdce a dýchací soustavy, EKG křivce, ...
 • Biometrie oční duhovky 

  Váca, Ondřej
  Bakalářská práce seznamuje čtenáře s obecnou problematikou biometrických systémů, což jsou zařízení, které umožňují automatizované rozpoznávání osob na základě jejich vzhledu či chování. V další části se práce podrobněji ...
 • Bytový dům, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

  Králík, Martin
  Předmětem bakalářské práce je dokumentace pro provedení stavby bytového domu v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Bytový dům se bude nacházet v klidné zóně dvojměstí, v budoucí bytové zástavbě. Bytový dům je samostatně ...
 • Červená královna 

  Králík, Martin
  Červená královna je šachová figurka z příběhu Alenky v říši divů, která neustále běží, aby se udržela na místě, protože svět kolem ní je pořád v pohybu. Proto je symbolem evoluční teorie, o nutnosti inovace a věčném útěku ...
 • Detekce K-komplexů ze spánkových záznamů EEG 

  Bjelová, Martina
  Táto práca sa zaoberá detekciou K-komplexov v spánkových EEG záznamoch. Polysomnografa je metóda, ktorá je využívaná pre diagnostiku a následnú liečbu mnohých porúch spánku. Pre určenie spánkových štádií je podstatné poznať ...
 • Detekce objektů v obraze s pomocí rozšířené sady Haarových příznaků a histogramu 

  Králík, Martin
  Tato práce je zaměřená na detekci objektů v obraze s využitím rozšířené sady hárových příznaků a histogramu orientovaných gradientů. Nejprve je uveden základní princip extrakce a klasifikace obrazových dat. V další části ...
 • Detekce obstrukční spánkové apnoe z polysomnografických záznamů 

  Smrčková, Markéta
  Tato práce za zabývá nalezením alternativní metody pro automatickou detekci spánkové apnoe z polysomnografických dat. První část práce je zaměřena především na anatomii plic a fyziologii dýchání, spánku a krevního oběhu. ...
 • Detekce spánkové apnoe u dospělých pacientů 

  Vrana, Vojtěch
  Cílem této práce je konstrukce zařízení detekující apnoické dýchací pauzy během spánku. Nejčastější příčinou apnoických pauz je obstrukce dýchacích cest, např. kolapsem dýchacích cest. Apnoe vede k zhoršení kvality spánku ...
 • Detektor srdečních ozev 

  Hlaváčová, Kristýna
  Tato práce se zabývá detekcí srdečních ozev v signálu.V první polovině je objasněna anatomie, fyziologie kardiovaskulárního systému a srdečních ozev. Dále jsou popsány přístroje pro vyhodnocení fonokardiografických signálů ...
 • Hodnocení fyzikálních polí v krajinné lokalitě 

  Jílek, Michael
  Práce se zaměřuje na shromáždění teoretických podkladů pro geomagnetická měření, měření elektromagnetického pole a radiometrických veličin v přírodní lokalitě a následné hodnocení získaných výsledků z hlediska jejich ...
 • Hodnocení kvality spánku 

  Benáček, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým hodnocením kvality spánku pomocí neuronových sítí. Pro hodnocení jsou využívána data o pohybu a tepové frekvenci naměřená pomocí chytrých hodinek Apple Watch. Z těchto dat byly ...
 • Klasifikace spánkových fázi za použití polysomnografických dat 

  Králík, Martin
  Cílem této diplomové práce je klasifikace spánkových fází za použití polysomnografických dat. Součástí práce je rešerše na dané téma a statistická analýza parametrů vypočtených ze skutečných signálů EEG, EOG a EMG, která ...
 • Klasifikace spánkových fází 

  Lacinová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá v první části rozborem polysomnografie a způsoby jejího měření při elektroencefalografii, elektrookulografii a elektromyografii. Součástí rozboru jsou fáze spánku dle doporučení AASM. ...
 • Klasifikace spánkových fází z polysomnografických záznamů 

  Martinková, Tereza
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá popisem polysomnografie, elektroencefalografie, elektrookulografie a elektromyografie. Práce také rozebírá problematiku jednotlivých spánkových fází. Následuje teoretický popis ...
 • Laboratorní úlohy pro výuku ultrazvukových zobrazovacích systémů 

  Jordánek, Tomáš
  Tato práce se zabývá ultrazvukovými zobrazovacími systémy. Nejdříve je popsáno ultrazvukové vlnění a fyzikální zákony, které s vlněním souvisí. Poté je zde velká kapitola, která se zabývá klinickým využitím. Jsou zde ...