Now showing items 1-8 of 8

 • Cold-setting Inkjet Printed Titania Patterns Reinforced by Organosilicate Binder 

  Králová, Marcela; Dzik, Petr; Kašpárek, Vít; Veselý, Michal; Cihlář, Jaroslav (MDPI, 2015-09-11)
  Preparation of photocatalytic active layers by cold-setting inkjet printing. Comparison of printed, UV-cured and sintered layers; their physical properties, as well as, photocatalytic and electrophotocatalytic properties.
 • Fotoelektrochemická oxidace vodných polutantů 

  Pachovská, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na využití fotochemických reakcí k odstraňování vodných polutantů, jako jsou organické kyseliny. Pro hodnocení fotochemické oxidace byla jako modelový polutant využita kyselina benzoová, u které ...
 • Fotokatalytická aktivita hybridních vrstev oxidu titaničitého opracovaných plazmochemicky 

  Koukolová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá fotokatalytickou aktivitou tenkých vrstev oxidu titaničitého imobilizovaných na PET fólii a následně opracovaných plazmochemicky. Bylo řešeno stanovení fotokatalytické aktivity dvěma způsoby, a ...
 • Optimalizace depozičních podmínek při materiálovém tisku vrstev oxidu titaničitého 

  Mlčkovová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu podmínek při materiálovém tisku vrstev oxidu titaničitého sol-gelovou tiskovou formulací na vlastnosti výsledných vrstev – TiO2, které byly připraveny z prekurzoru tetraisopropoxidu ...
 • Samočistící vlastnosti tenkých tištěných vrstev oxidu titaničitého 

  Králová, Marcela
  Tenké vrstvy oxidu titaničitého byly imobilizovány na sodnovápenatá skla a skelný uhlík použitím jak techniky materiálového tisku tak metodou chemického napařování. Pro přípravu titaničitých solů byly použity metody sol-gelu ...
 • Studium fotochemického síťování methakrylovaného PVAl 

  Králová, Marcela
  Práce se zabývá studiem radikálové fotoiniciované polymerace makromerů založených na polyvinylalkoholu obsahujícím postranní glycidylmethakrylátové skupiny. Tématem práce je zejména vliv koncentrace iniciátoru, síťujících ...
 • Syntéza biokeramických materiálů na bázi hydroxyapatitu 

  Kočicová, Pavla
  Práce se zabývá precipitační syntézou nanočásticového hydroxyapatitu s cílem posoudit vliv reakčních podmínek na morfologii částic. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakterizaci biomateriálů, biokeramik a fosforečnanů. ...
 • UV dozimetr pro bezpečnější opalování 

  Hinca, Sven Barbara
  V dnešní době je veřejnost konstantně vystavená slunečímu světlu a tím také UV záření. Protože UV radiace je prokázaným karcinogenem a kvůli rapidnímu zmenšování ozonové vrstvy v nedávné minulosti, monitorování osobního ...