Now showing items 1-8 of 8

 • Cold-setting Inkjet Printed Titania Patterns Reinforced by Organosilicate Binder 

  Králová, Marcela; Dzik, Petr; Kašpárek, Vít; Veselý, Michal; Cihlář, Jaroslav (MDPI, 2015-09-11)
  Preparation of photocatalytic active layers by cold-setting inkjet printing. Comparison of printed, UV-cured and sintered layers; their physical properties, as well as, photocatalytic and electrophotocatalytic properties.
 • Fotoelektrochemická oxidace vodných polutantů 

  Pachovská, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na využití fotochemických reakcí k odstraňování vodných polutantů, jako jsou organické kyseliny. Pro hodnocení fotochemické oxidace byla jako modelový polutant využita kyselina benzoová, u které ...
 • Fotokatalytická aktivita hybridních vrstev oxidu titaničitého opracovaných plazmochemicky 

  Koukolová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá fotokatalytickou aktivitou tenkých vrstev oxidu titaničitého imobilizovaných na PET fólii a následně opracovaných plazmochemicky. Bylo řešeno stanovení fotokatalytické aktivity dvěma způsoby, a ...
 • Optimalizace depozičních podmínek při materiálovém tisku vrstev oxidu titaničitého 

  Mlčkovová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu podmínek při materiálovém tisku vrstev oxidu titaničitého sol-gelovou tiskovou formulací na vlastnosti výsledných vrstev – TiO2, které byly připraveny z prekurzoru tetraisopropoxidu ...
 • Samočistící vlastnosti tenkých tištěných vrstev oxidu titaničitého 

  Králová, Marcela
  Tenké vrstvy oxidu titaničitého byly imobilizovány na sodnovápenatá skla a skelný uhlík použitím jak techniky materiálového tisku tak metodou chemického napařování. Pro přípravu titaničitých solů byly použity metody sol-gelu ...
 • Syntéza biokeramických materiálů na bázi hydroxyapatitu 

  Kočicová, Pavla
  Práce se zabývá precipitační syntézou nanočásticového hydroxyapatitu s cílem posoudit vliv reakčních podmínek na morfologii částic. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakterizaci biomateriálů, biokeramik a fosforečnanů. ...
 • UV dozimetr pro bezpečnější opalování 

  Hinca, Sven Barbara
  V dnešní době je veřejnost konstantně vystavená slunečímu světlu a tím také UV záření. Protože UV radiace je prokázaným karcinogenem a kvůli rapidnímu zmenšování ozonové vrstvy v nedávné minulosti, monitorování osobního ...
 • Venkovní aplikace fotokatalytických materiálů 

  Šimončičová, Monika
  Táto bakalárska práca sa zaoberá hodnotením a optimalizáciou metódy stanovovania fotokatalytickej aktivity vrstiev fasádnych omietok s prímesou a bez prímesi fotokatalyzátora oxidu titaničitého. Vrstvy sú skúmané na základe ...